Sol·licitud / renovació llicència per tinença d'animals perillosos

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l'obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
En termini
Requisits previs
Censar prèviament l'animal en el Registre Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament.
Preu / Taxa

Segons l'ordenança fiscal núm. 15.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

 • Model sol·licitud llicència animals perillosos 
 • Annex model declaració jurada 
Documentació a aportar
 • Sol·licitud / renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals pontencialment perillosos signada
 • Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus (segons model annex)
 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
 • Certificat d'antecedents penals, que es pot demanar des de l'Ajuntament
 • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura superior a 150.253€ i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa
 • Certificat de capacitat física i aptitut psicològica
 • 1 fotografia mida DNI
 • Pagament de la taxa per tramitació de llicència
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar
Les persones propietàries, majors d'edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.