Exempció de l’impost sobre béns immobles (IBI)

És la sol·licitud de l’exempció de l’impost municipal sobre béns immobles, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 4 de l'ordenança fiscal núm. 1 i que es detallen a continuació :
- Béns immobles que els centres docents acollits destinin a l’ensenyament, total o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l’ensenyament concertat.
- La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal.
- Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats a l’acompliment de les finalitats específiques dels referits centres.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial:

 • Model general de sol·licitud 

 

Documentació a aportar

 

- General. 

 • Sol·licitud signada. *
 • Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l’impost.

  

- Béns immobles de centres docents.

 • Sol·licitud signada. *
 • Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l’impost.
 • Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
 • Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
 • Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.

 

- Béns immobles de centres sanitaris de titularitat pública.

 • Sol·licitud signada. *
 • Acreditació de la titularitat del bé immoble.
 • Acreditació de l’afectació del centre a finalitats sanitàries.

 

* En cas de representant legal: document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer: autorització degudament signada del titular de l’immoble.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

El subjecte passiu, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any. Depenent de la data de presentació de la sol·licitud els efectes es produiran en l’exercici posterior.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.