Bonificació de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants

És la sol·licitud de bonificació del 20% de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants en aquells supòsits que es recullen a l’art. 5.2 de l'ordenança fiscal núm. 30 i que es detallen a continuació: Titulars de família nombrosa. 

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial:

  • Model general de sol·licitud 
Documentació a aportar
  • Sol·licitud signada. *
  • DNI del sol·licitant.
  • Títol vigent de família nombrosa expedit per l’administració competent.

 

* En cas de representant legal: document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer: autorització degudament signada per l’interessat.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

El subjecte passiu que d’acord amb la normativa vigent, tingui la condició de titular de família nombrosa.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

En el moment de sol·licitud de la prestació del servei o en el moment que es produeixi la variació de les circumstàncies familiars.

Termini de Resolució
1 mes.
Altra informació d’interès

Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat, i es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’ajuntament.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.