Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) elèctrics o híbrids

És la sol·licitud de bonificació de l’impost municipal sobre vehicles elèctrics o híbrids que es recullen a l’art. 5.2 de l'ordenança fiscal núm. 2.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de bonificació de l'IVTM per a vehicle elèctric o híbrid 

 

Documentació a aportar

- Sol·licitud signada. *

- DNI del titular del vehicle (original més fotocòpia)

- Permís de circulació (original més fotocòpia)

- Fitxa tècnica del vehicle (original més fotocòpia)

- Documentació del vehicle conforme està catalogat com a vehicle històric (original més fotocòpia)

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

La persona titular del vehicle que es trobi en qualsevol dels supòsits descrits a l’art. 5.2 de l'ordenança fiscal núm. 2, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any i tindrà efectes depenent de la data de matriculació del vehicle.

Termini de Resolució
1 mes.
Altra informació d’interès

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles que disposin de motor elèctric o híbrid.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 15/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.