Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI)

És la sol•licitud de bonificació de l’impost municipal sobre béns immobles, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 5 de l’ordenança fiscal núm. 1 i que es detallen a continuació:
5.1 Edificis de nova construcció i obres de rehabilitació integral.
5.2 Habitatges de protecció oficial (VPO).
5.3 Béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.
5.4 Famílies nombroses
5.5 Escassos ingressos econòmics.
5.6 Lloguer social.
5.7 Instal·lació energies renovables.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de sol•licitud bonificació per família nombrosa 
  • Model de sol•licitud bonificació per lloguer social 
  • Model de sol•licitud bonificació per instal•lació d'energies renovables 
  • Altres: utilitzar la instància genèrica
Documentació a aportar

5.1 Edificis de nova construcció i obres de rehabilitació integral

Sol•licitud signada. *
Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats pel tribut.
Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la que consti la data de l’inici de les obres.
Acreditació de l’alta al cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al que se sol•licita la bonificació.
Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.

 

5.2 Habitatges de protecció oficial (VPO)

Sol•licitud signada. *
Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI expedit de l’immoble o del solar sobre el que s’ha construït l’immoble.
Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent .
Si el sol•licitant és una persona diferent del titular cadastral de l’immoble respecte al qual se sol•licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat.

 

5.3 Béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra

Sol•licitud signada. *
Justificar el compliment dels termes establerts a la Llei 20/90, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives (BOE 304, de 20.12.1990).

 

5.4 Famílies nombroses

Sol•licitud signada.*
Títol vigent de família nombrosa expedit per l’administració competent.
Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns immobles que l’habitatge habitual pel qual se sol•licita l’esmentada bonificació.
En sol·licituds superiors al 50% caldrà presentar també declaració de renda de la unitat familiar de l'any anterior o en el cas de no aportar-la, autorització a sol·licitar les dades fiscals de la unitat familiar a l'Agència Tributària.


5.5 Escassos ingressos econòmics

Sol•licitud signada. *
Document que acrediti els ingressos anuals de la unitat familiar o autorització a sol·licitar les dades fiscals de la unitat familiar a l'Agència Tributària.
Declaració jurada de no disposar els membres de la unitat familiar de més béns immobles que l’habitatge habitual pel que se sol•licita la bonificació.
Tenir domiciliat el rebut de l’impost sobre béns immobles del bé sobre el qual es pretén la bonificació.

 

5.6 Lloguer social

Sol•licitud signada. *

 

5.7 Instal·lació energies renovables

Sol•licitud signada. *

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada pel titular de l’immoble.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

5.1 En els edificis de nova construcció i obres de rehabilitació, la bonificació es pot demanar en cas de béns que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària. 
5.2 En els habitatges de protecció oficial (VPO), la bonificació la pot demanar el subjecte passiu de primera adquisició o persona en qui delegui o bé el promotor de l’immoble. 
5.3 En els béns rústics, la bonificació la poden demanar les Cooperatives agràries i les Explotacions comunitàries de la terra.  
5.4 En relació amb la bonificació per família nombrosa, la bonificació la pot demanar el subjecte passiu que d’acord amb la normativa vigent, tingui la condició de titular de família nombrosa en la data de meritament de l’impost. 
5.5, 5.6 i 5.7 En aquests casos la bonificació la pot demanar el subjecte passiu que reuneixi els requisits indicats a l’apartat "Altra informació d'interès" d’aquesta pàgina.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Les bonificacions es podran sol•licitar fins el 31 de març.

Termini de Resolució

1 mes.

Altra informació d’interès

Requisits per poder gaudir de les bonificacions:
5.1
 Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, sempre que així se sol•liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació serà des del període impositiu següent a aquell que s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
5.2 Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d’un règim de protecció oficial.
El termini d’aplicació serà de 3 anys des de l’atorgament de la qualificació definitiva.
5.3 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts de la Llei 20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives.
5.4 Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 80.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació s’incrementarà al 90% quan els ingressos de la unitat familiar siguin :
No superiors al salari mínim interprofessional.
No superiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, quan el nombre de fills és superior a 3.
5.5 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost, els propietaris d’habitatges que constitueixin la seva residència habitual i el seu domicili d’empadronament a la data del meritament de l’impost, que puguin demostrar que els ingressos de la unitat familiar no superen 2 vegades el salari mínim interprofessional.
Gaudiran d'una bonificació del 90% de la quota de l'impost quan puguin demostrar que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional o no percebin cap prestació.
El valor cadastral total de l’habitatge no podrà superar els 40.000 euros.
5.6 Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost, els habitatges que es lloguin mitjançant la borsa de lloguer social de Llagostera.
Per gaudir d'aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 31 de març de l'exercici fiscal a què s'hagi d'aplicar la bonificació, i previ informe de l'oficina local d'habitatge, en el qual es valorarà l'import del lloguer que haurà d'estar per sota del valor del mercat, i que l'habitatge ofert compleixi amb els requisits d'habitabilitat i el compliment de la normativa d'arrendaments urbans. L'oficina municipal d'habitatge establirà cada any les condicions per les quals es pot considerar un habitatge de lloguer social. Tindran dret a la bonificació els propietaris que posin a disposició habitatges o que ja estiguin arrendats actualment i que compleixin les condicions establertes per a ser considerats de lloguer social als efectes d'aplicació d'aquesta bonificació.
5.7 Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys i del 25% de la quota íntegra de l'impost els 5 anys següents, els habitatges en què s'instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar o altres energies renovables, segons les condicions següents :

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
- Que els col·lectors estiguin homologats per l'Administració competent.
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 14/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.