Bonificació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO)

És la sol•licitud de bonificació de l’impost municipal sobre construccions, instal•lacions i obres, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 4 de l'ordenança fiscal núm. 3 i que es detallen a continuació :
   4.2 Obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
   4.3 Obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
   4.4a Actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats.
   4.4b Obres de rehabilitació o restauració de façana.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de sol•licitud de llicència d'obres 

 

Documentació a aportar

Indicar-ho a la mateixa sol•licitud de llicència d’obres.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació / Obres
Qui el pot demanar

La persona titular de la llicència d'obres.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

En el moment de sol•licitar la llicència d’obres.

Termini de Resolució

1 mes en cas d’obres menors i 2 mesos en cas d’obres majors.

Altra informació d’interès

Requisits per poder gaudir de les bonificacions :

4.2 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
L’acord correspon al Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
4.3 Gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres d’adequació que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
El descompte s’efectuarà només a la part del pressupost que tendeixi a aquesta finalitat, previ informe dels tècnics municipals.
4.4a Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost les actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats.
4.4b Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació o restauració integral de façana, en els immobles situats en el casc urbà, inclosos els situats dins de l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic (PENA), i l’àmbit del Pla de Barris que tinguin una antiguitat superior als 10 anys.
Es gaudirà d’aquestes bonificacions sempre que concorrin els requisits establerts a l’ordenança i previ acreditament d’estar al corrent en el pagament de les obligacions fiscals amb l’ajuntament o d’estar-ne exempts. No es concediran bonificacions a aquells edificis que estiguin declarats fora d’ordenació o volum disconforme. 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 14/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.