Bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries

És la sol·licitud de bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 9 de l’ordenança fiscal núm 9 i que es detallen a continuació :

• 9.1. Jubilats i pensionistes.

• 9.2. Ús de la deixalleria municipal i mòbil.

• 9.3. Gestió de residus orgànics per compostatge casolà.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de la sol·licitud de bonificació de la taxa d’escombraries per a pensionistes 

 

Documentació a aportar

• 9.1. Jubilats

-        No és necessari presentar cap documentació (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

• 9.1. Ingressos salari mínim

-        Sol·licitud signada. *

-        Certificat de convivència.

-        Certificat de la pensió o del salari mínim i declaració de renda de l’últim exercici.

 

• 9.2. Ús de la deixalleria.

-        Sol·licitar directament a la deixalleria una targeta d’usuari (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

• 9.3. Gestió de residus per compostatge casolà.

-        Sol·licitar directament a la deixalleria la inscripció a la campanya de compostatge casolà (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

a) * Aquelles persones que siguin jubilats (a partir de 65 anys).

b) Que els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual.

c) * Aquells veïns que utilitzin la deixalleria municipal o la deixalleria mòbil i que tributin per les quotes per habitatge en zones urbanes o rústiques.

d)* Aquelles persones que realitzin compostatge casolà i hagin ratificat un conveni de compromís amb l’ajuntament.

 

* En el cas de la bonificació per persones jubilades , ús de la deixalleria i gestió de residus per compostatge casolà, la bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’ajuntament, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar. En el cas de les persones pensionistes amb les condicions descrites a l’apartat b) cal presentar la documentació acreditativa.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de Resolució
1 mes.
Altra informació d’interès

Requisits per poder gaudir de les bonificacions :

-       9.1. Jubilats i pensionistes.

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota de la taxa sempre que aquesta es pagui pel domicili on es tingui la residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran exclosos de la bonificació les persones jubilades que siguin propietàries de més d’un habitatge i/o altres béns immobles capaços de produir rendes.

En el cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament i acreditar que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha estat repercutida per part del propietari de l’immoble.

 

-     9.2. Ús de la deixalleria.

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa les persones que facin com a mínim 10 aportacions anuals a la deixalleria.

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar a la deixalleria, una targeta d’usuari on es certificarà cada entrada de més de tres residus diferents admesos a la deixalleria. Es troben exclosos els materials de rebuig, la fracció orgànica i els residus comercials i industrials.

En el cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar, abans del dia 31 de març, a l’Ajuntament i acreditar que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha estat repercutida per la part del propietari de l’immoble.

 

Els duplicats i les segones targetes d’usuari que s’expedeixin donaran lloc al cobrament d’una taxa d’1 €.

 

-        9.3. Compostatge casolà.

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa les persones que acreditin la realització de compostatge casolà. La bonificació s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, un cop es comprovi l’efectiva realització del compostatge casolà, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar.

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de ratificar un conveni de compromís amb l’ajuntament (inscripció a la campanya de compostatge casolà), que el facultarà a inspeccionar l’efectiva realització del compostatge casolà. L’ incompliment del compromís suposarà la revocació de la bonificació.

 

*** Totes aquestes bonificacions seran acumulables fins a un màxim d’un 30%.

*** Les bonificacions previstes en aquesta Ordenança no s'aplicaran en els casos que el subjecte passiu de la taxa cometi alguna infracció prevista a l'ordenança reguladora de la gestió de residus.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 14/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.