No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 2023/14

Data d'inici de la sessió 07-09-2023

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2023/1956   Aprovar definitivament el projecte de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de la urb. Font Bona des del dipòsit de Selva Brava. Exp. núm. 2023/691 

1.1.2. PRP2023/1957   Aprovar definitivament el projecte d'execució per a la canalitzacio d'aigua potable des del dipòsit de can Pinet fins la urb. Selva Brava. Exp. núm. 2023/650 

Documents Ordre del dia 7 de setembre

Ple 2023/13

Data d'inici de la sessió 27-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2023/11 extraordinària 17/06/2023.

1.2. PLE2023/10 extraordinària 27/06/2023.

1.3. PLE2023/12 extraordinària 13/07/2023.

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2023/1605         Proposar les festes locals de l'any 2024. Exp. núm. 2023/2049.

2.1.2. PRP2023/1621         Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdit Exp. núm. 2023/1836. 

2.1.3. PRP2023/1657         Crear un lloc de treball de personal eventual en l'OA Josep Baulida. Exp. núm. 2023/1770. 

2.1.4. PRP2023/1675         Aprovar de forma definitiva el projecte per a la reforma d'un local destinat a oficines del Jutjat de Pau. Exp. núm. 2023/1320.

2.1.5. PRP2023/1692         Proposar la Modificació de Crèdit SC 03/2023. Exp. núm. 2023/2061. 

2.1.6. PRP2023/1718         Aprovar la moció de CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials a l'independentisme i els moviments socials. Exp. núm. 2023/2160.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 27 de juliol de 2023

Ple 2023/12

Data d'inici de la sessió 13-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2023/1499         Establir la periodicitat del Ple. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.2. PRP2023/1505         Establir la durada de les intervencions en el Ple. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.3. PRP2023/1515         Constituir els grups municipals. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.4. PRP2023/1507         Establir assignació econòmica als grups municipals. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.5. PRP2023/1500         Constituir la Comissió Informativa General. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.6. PRP2023/1506         Constituir la Comissió Especial de Comptes. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.7. PRP2023/1513         Establir periodicitat de la Junta de Govern Local. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.8. PRP2023/1514         Constituir la Comissió de Coordinació de Govern. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.9. PRP2023/1540         Establir retribucions i indemnitzacions als regidors. Exp. núm. 2023/1770.

1.1.10. PRP2023/1468      Nomenar els representants en els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats municipals (2023-2027). Exp. núm. 2023/1770. 

1.1.11. PRP2023/1522      Nomenar representants en entitats supramunicipals. Exp. núm. 2023/1770. 

2. Control i gestió municipal

2.1 Informar al Ple dels Decrets dictats en matèria d’organització i funcionament de l’Ajuntament.

2.1.1. Designació dels tinents d’Alcalde. Exp. núm. 2023/1770.

2.1.2. Delegació presidència dels consells municipals 2023-2027. Exp. núm. 2023/1770.

2.1.3. Delegar atribucions als regidors. Exp. núm. 2023/1770.

2.1.4. Configurar la Junta de Govern Local i delegar-hi atribucions. Exp. núm. 2023/1770.

Documents Ordre del dia 27 de juliol de 2023

Ple 2023/11

Data d'inici de la sessió 27-06-2023

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2023/1456   Realitzar el sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions generals de 23 de juliol de 2023.  Exp. núm. 2023/1803.

Documents Ordre del dia 27 de juny de 2023

Ple 2023/10

Data d'inici de la sessió 17-06-2023

Hora d'inici de la sessió 12.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Ordre del dia 27 de juny de 2023

Ple 2023/9

Data d'inici de la sessió 14-06-2023

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.1. PLE2023/7 extraordinària 03/05/2023

1.2. PLE2023/8 ordinària 23/05/2023

Documents Ordre del dia 14 de juny 2023

Ple 2023/8

Data d'inici de la sessió 23-05-2023

Hora d'inici de la sessió 13.30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2023/6 ordinària 26/04/2023

1.2. PLE2023/3 ordinària 22/02/2023

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2023/966      Aprovar definitivament el Pla de verificació de les activitats del municipi de Llagostera (2023-2026). Exp. núm. 2022/2592 

2.1.2. PRP2023/984      Aprovar la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici de feina privada del Sr. Carles Salas Triador. Exp. núm. 2023/1345 

2.1.3. PRP2023/1013     Aprovar inicialment el projecte per a la reforma d'un local destinat a oficines del Jutjat de Pau. Exp. núm. 2023/1320 

2.1.4. PRP2023/1071     Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3SC 02/2023 en la modalitat de suplement de crèdit. Exp. núm. 2023/1352 

2.1.5. PRP2023/1074     Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de circulació. Exp. núm. 2023/1251

2.1.6. PRP2023/1099     Aprovar provisionalment la modificació de POUM per regular els usos recreatius i esportius en SNU. Exp. núm. 2018/1195 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 23 de maig de 2023

Ple 2023/7

Data d'inici de la sessió 03-05-2023

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2023/928 Realitzar el sorteig de membres de les meses electorals de les eleccions locals de 28 de maig de 2023. Exp. núm. 2022/2615.

Documents Ordre de dia 3 de maig de 2023

Ple 2023/6

Data d'inici de la sessió 26-04-2023

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2023/4 ordinària 29/03/2023

1.2. PLE2023/5 extraordinària amb urgència 14/04/2023

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2023/838 Modificar l’ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses a la via pública.

Exp. núm. 2023/1258

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes

Documents Ordre del dia 26 d'abril 2023

Ple 2023/5

Data d'inici de la sessió 14-04-2023

Hora d'inici de la sessió 12h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Aprovar la urgència de la convocatòria.

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

2.1.1. PRP2023/810   Modificar la plantilla de personal funcionari per incloure una plaça de la categoria administratiu/va. Exp. núm. 2023/1246

Documents Ordre del dia 14 d'abril de 2023

Ple 2023/4

Data d'inici de la sessió 29-03-2023

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2023/3 ordinària 22/02/2023

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2023/562 Donar compte del Pla anual de control financer de l'any 2023. Exp. núm. 2023/914.

2.1.2. PRP2023/589 Aprovar l'establiment del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles en superfície zona blava. Exp. núm. 2023/859.

2.1.3. PRP2023/590 Aprovar inicialment el projecte d'execució per a la canalització d'aigua potable des del dipòsit de can Pinet fins la urbanització Selva Brava. Exp. núm. 2023/650 .

2.1.4. PRP2023/593 Aprovar inicialment el projecte constructiu de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de la urbanització Font Bona des del dipòsit de Selva Brava. Exp. núm. 2023/691.

2.1.5. PRP2023/598 Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'any 2022. Exp. núm. 2023/729. 

2.1.6. PRP2023/608 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3SC 01/2023 en la modalitat de suplement de crèdit. Exp. núm. 2023/951. 

2.1.7. PRP2023/609 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3CE 01/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari per incorporar al pressupost diversos projectes de canalització d’aigua. Exp. núm. 2023/983.

2.1.8. PRP2023/610 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3CE 02/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari per incorporar al pressupost diverses subvencions. Exp. núm. 2023/984.

2.1.9. PRP2023/611 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3CE 03/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari per incorporar al pressupost la intervenció arqueològica al Castell de Montagut. Exp. núm. 2023/985.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

2023/03

Data d'inici de la sessió 22-02-2023

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2023/1 extraordinària 18/01/2023

1.2. PLE2023/2 ordinària 25/01/2023

1.3. PLE2022/12 ordinària 21/12/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/1776   Aprovar l'adhesió a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS). Exp. núm. 2022/1460.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia Ple 22 de febrer de 2023

Ple 2023/2

Data d'inici de la sessió 25-01-2023

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/12 ordinària 21/12/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2023/60   Aprovar els nous coeficients de l'Ordenança  de l'IIVTNU  per a l'any 2023 Exp. núm. 2023/109 

2.1.2. PRP2023/62   Aprovar l'adhesió a l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en data 22 de desembre de 2022 referent a l'aprovació de la guia per a l'aplicació dels criteris comptables i de les normes de valoració dels elements de l'immobilitzat. Exp. núm. 2023/116 

2.1.3. PRP2023/83   Aprovar Pla d'igualtat de Llagostera

2.1.4. PRP2022/1931   Aprovar el Pla de verificació de les activitats del municipi de Llagostera (2023-2026) Exp. núm. 2022/2592 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 25 de gener de 2023

Ple 2023/1

Data d'inici de la sessió 18-01-2023

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2023/22   Internalitzar el servei de neteja dels edificis municipals. Exp. núm. 2022/2781.-

1.1.2. PRP2022/2000   Nomenar el regidor Jordi Casas representant de l'Ajuntament en diversos organismes. Exp. núm. 2019/1251.-

Documents Ordre del dia 18 de gener de 2023

Ple 2022/12

Data d'inici de la sessió 21-12-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Presa de possessió del regidor de CUP-AxLL-AMUNT Sr. Jordi Casas Comas

2.Aprovació acta sessió anterior

2.1. PLE2022/11 ordinària 30/11/2022

3.Propostes

3.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2022/1855   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2022. Exp. núm. 2021/26 

3.1.2. PRP2022/1873   Aprovació pressupost i plantilla del personal per l'any 2023. -Exp. núm. 2022/2478 

3.1.3. PRP2022/1874   Aprovació modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2023.- Exp. núm. 2022/2381 

4. Acords d’urgència.

5. Control i gestió municipal

5.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

5.2. Informes d’Alcaldia.

5.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 21 de desembre

Ple 2022/11

Data d'inici de la sessió 30-11-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2022/10 ordinària 26/10/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/1649   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per modificar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2022/698 

2.1.2. PRP2022/1786   Autoritzar al Sr. Salvador Castro Garcia de la Vega la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada.  Exp. núm. 2022/2502 

2.1.3. PRP2022/1787   Autoritzar al Sr. Jordi Dispès Lloret la compatibilitat per a l'exercici de segona activitat com a personal de sala de l'empresa Britó Produccions, SL.  Exp. núm. 2022/2503 

2.1.4. PRP2022/1814   Prendre coneixement de la renúncia del regidor D. Parron. Exp. núm. 2019/1250 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 PRP2022/1670   Donar compte termini mitjà de pagament a proveïdors (PMP) tercer trimestre 2022

4.3 PRP2022/1669   Donar compte de l’informe del tercer trimestral 2022 previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 30 de novembre 2022

Ple 2022/10

Data d'inici de la sessió 26-10-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/9 ordinària 28/09/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/1585   Modificar la Relació de Llocs de Treball de l'any 2022.  Exp. núm. 2022/1224. 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 26 octubre 2022

Ple 2022/9

Data d'inici de la sessió 28-09-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior  

1.1. PLE2022/8 ordinària 27/07/2022

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2022/1272   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal Treball i Formació 2022. Exp. núm. 2022/239.- 

 

2.1.2. PRP2022/1400   Aprovar l'adhesió al Pla de serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.  Exp. núm. 2022/1992.-

 

2.1.3. PRP2022/1381   Aprovar el compte general de l'exercici 2021. Exp. núm. 2022/1011. 

 

2.1.4. PRP2022/1447   Moció del grup municipal PSC per Llagostera, per manifestar la preocupació i malestar per les morts d'aus al nostre municipi per manca d'actuacions per part d'Endesa.- Exp. núm. 2022/2019 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1  PRP2022/1479   Moció del grup municipal Junts per Llagostera, per garantir la convivència veïnal en el cas d'ocupacions il·legals d'habitatges a Llagostera.- Exp. núm. 2022/2119 

 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

 

4.3 Informes d’Alcaldia.

 

4.4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 28 de setembre de 2022

Ple 2022/8

Data d'inici de la sessió 27-07-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/7 ordinària 29/06/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/1191   Ratificar l'aprovació inicial  de la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social. Exp. núm. 2022/1504.-

2.1.2. PRP2022/1209   Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del POUM per modificar el traçat del camí de can Ziu. Exp. núm. 2022/698.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2022/1212   Moció del grup municipal Junts per Llagostera, per demanar que es faci seguiment de les successions intestades per al seu ús final com a eines de suport a entitats o establiments d'assistència social o institucions culturals.-Exp. núm. 2022/1622 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 27 de juliol de 2022

Ple 2022/7

Data d'inici de la sessió 29-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2022/6 ordinària 25/05/2022

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2022/841 Aprovar les festes locals per a l'any 2023. Exp. núm. 2022/1237.-

 

2.1.2. PRP2022/1050 núm. 2022/1489

Aprovar la modificació de crèdit núm. 5/2022 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2022/1489

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local. 4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 29 de juny de 2022

Ple 2022/6

Data d'inici de la sessió 25-05-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/5 ordinària 27/04/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/806   Atorgar una concessió demanial d'ús privatiu limitada de les instal·lacions esportives per les activitats de casal esportiu. Exp. núm. 2022/1075. 

2.1.2. PRP2022/829   Aprovar la concessió al CTTI  per a l'ús d'un terreny per al Centre emissor de telecomunicacions. Exp. núm. 2022/1092.-

2.1.3. PRP2022/840   Aprovar la concessió a Edistribución Redes Digitales SLU per a l'ús d'un terreny per a un centre de transformació. Exp. núm. 2022/926.-

2.1.4. PRP2022/832   Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 30 del servei de Llar d'infants per a la gratuïtat d'infantil2.- Exp. núm. 2022/1222 

2.1.5. PRP2022/837   Modificar la Relació de Llocs de Treball de l'any 2022.  Exp. núm. 2022/1224 

2.1.6. PRP2022/874   Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022 per a l'estabilització excepcional de l'ocupació temporal de llarga durada. Exp. núm. 2022/706 

2.1.7. PRP2022/876   Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal. Exp. núm. 2022/705 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia sessió 25 de maig de 2022

Ple 2022/5

Data d'inici de la sessió 27-04-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/4 ordinària 30/03/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/39   Aprovar la modificació de crèdit n. 1/2022 Patronat Municipal J. Baulida

Exp. núm. 2022/102. 

2.1.2. PRP2022/592   Aprovar definitivament la cessió gratuïta de la finca registral 2142 "Can Dorca" ubicada al sector PAU-2.- Exp. núm. 2022/285. 

2.1.3. PRP2022/618   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Pla de serveis del Consell Comarcal en matèria de gestió cultural. Exp. núm. 2022/845.

2.1.4. PRP2022/641   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2022 per suplements de crèdit. Exp. núm. 2022/954. 

2.1.5. PRP2022/681   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l'àmbit industrial nord (SUD-11) -  Exp. núm. 2021/233. 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2022/711   Moció del grup municipal JUNTS x LLAGOSTERA, per demanar l'adopció de mesures de suport i acollida als refugiats ucraïnesos que s'estan a Llagostera.- Exp. núm. 2022/1061. 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3 PRP2022/672   Donar compte dels informes de control intern d'Intervenció de l'exercici 2021. Exp. núm. 2022/898. 

4.4 PRP2022/684   Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors 1 T 2022. Exp. núm. 2022/1002. 

4.5 PRP2022/685   Donar compte del termini mitjà de pagament _compliment Llei morositat 1 T 2022.- Exp. núm. 2022/1001. 

4.6  Informes d’Alcaldia.

4.7. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia sessió 27 d'abril de 2022

Ple 2022/4

Data d'inici de la sessió 30-03-2022

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2022/2 ordinària 23/02/2022

1.2. PLE2022/3 extraordinària 15/03/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/327   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2021. Exp. núm. 2020/35 

2.1.2. PRP2022/473   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2022 per suplements i crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2022/726 

2.1.3. PRP2022/323   Declarar la compatibilitat del Sr. Carles Casaponsa Vila per a l'exercici d'activitat privada.  Exp. núm. 2022/581 

2.1.4. PRP2022/474   Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació mitjançant procés d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2022. Exp. núm. 2022/705 

2.1.5. PRP2022/478   Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada per a l'any 2022. Exp. núm. 2022/706 

2.1.6. PRP2022/480   Aprovar provisionalment la imposició de l'Ordenança Fiscal núm. 32  de la taxa del servei públic d'habitatge.- Exp. núm. 2022/758 

2.1.7. PRP2022/533   Moció dels grups municipals de CUP-ALL AMUNT i ERC, en suport de l'autodeterminació del poble sahrauí.-Exp. núm. 2022/823 

2.1.8. PRP2022/536   Moció conjunta dels grups municipals de CUP-ALL AMUNT, ERC, JUNTS x LLAGOSTERA i PSC-CP, de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra.- Exp. núm. 2022/826. 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 30 de març de 2022

Ple 2022/3

Data d'inici de la sessió 15-03-2022

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

 

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

1.1.1. PRP2022/334   Aprovar la imposició i l'Ordenança fiscal núm. 31, reguladora del servei públic municipal de manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i dels nuclis de població i del manteniment de les parcel·les interiors.- Exp. núm. 2022/552 

 

1.1.2. PRP2022/335   Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.- Exp. núm. 2022/360 

Documents Ordre del dia 15 de març de 2022

Ple 2022/2

Data d'inici de la sessió 23-02-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2022/1 ordinària 26/01/2022

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/160   Aprovar l'adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria de turisme. Exp. núm. 2022/303.-

2.1.2. PRP2022/161   Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Reglament Municipal de la Gent de Pagès. Exp. núm. 2021/1808.-

2.1.3. PRP2022/202   Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut. Exp. núm. 2022/309 

2.1.4. PRP2022/218   Aprovar inicialment el Reglament per a l'adjudicació dels habitatges municipals o gestionats per l'Ajuntament. Exp. núm. 2022/170.-

2.1.5. PRP2022/228   Aprovar la cessió gratuïta al Museu d'Arqueologia de Catalunya de material arqueològic procedent de fora del terme municipal de Llagostera. Exp. núm. 2020/1891 

2.1.6. PRP2022/230   Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2022.  Exp. núm. 2022/224 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1  PRP2022/250   Moció de JxLL, sobre modificar l'ordenança fiscal núm. 24, tarifa tercera, en relació als caixers automàtics d'entitats financeres.- Exp. núm. 2022/397 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3 Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de l’any 2021. 

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia Ple 23 de febrer de 2022

Ple 2022/1

Data d'inici de la sessió 26-01-2022

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2021/15 ordinària 29/12/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2022/17   Aprovar el Pla estratègic Educació 360 de Llagostera (2022-2025). Exp. núm. 2021/2483 

2.1.2. PRP2022/36   Crear el Consell d'Infants Municipal i aprovar inicialment el reglament que el regula.  Exp. núm. 2021/2315.-

2.1.3. PRP2022/24   Declarar la compatibilitat perquè el Sr. Alfons Conesa Pagès realitzi l’activitat d’advocacia per compte propi, amb efectes a partir de data 1/02/2022.  Exp. núm. 2022/76 

2.1.4. PRP2022/1   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a la Declaració de Sabadell sobre la qualitat de l'aire. Exp. núm. 2021/2442.-

2.1.5. PRP2022/20   Moció de tots els grups municipals per a la instal·lació de llambordes Stolpersteine en record dels deportats a camps de concentració nazis. Exp. núm. 2022/80.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 26 de gener del 2022

Ple 2021/15

Data d'inici de la sessió 29-12-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2021/14 ordinària 24/11/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/1728   Ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/1354, pel qual es corregeix un error material del text del conveni per a l'associació de les policies locals de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera.  Exp. núm. 2020/1433.-

2.1.2. PRP2021/1790   Aprovar l'adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria energètica. Exp. núm. 2021/2457.-

2.1.3. PRP2021/1791   Aprovar els contractes d'arrendament de finques rústiques privades per a la disposició de contenidors per a la recollida selectiva (Exp. núm. 2021/2515)

2.1.4. PRP2021/1815   Modificar l'ordenança reguladora de la instal·lació de les terrasses.  Exp. núm. 2021/2633 

2.1.5. PRP2021/1803   Moció dels grups municipals d'ERC-AM, CUP-ALL i JUNTS x LLAGOSTERA, en defensa del català a les escoles.- Exp. núm. 2021/2629 

2.1.6. PRP2021/1786   Aprovar el Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022. Exp. núm. 2021/2482. 

3. Acords d’urgència.

3.1  PRP2021/1825   Aprovar contracte privat arrendament habitatge c/ Álvarez de Castro, 4 2n 1a Exp. núm. 2021/2259 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 29 de desembre del 2021

Ple 2021/14

Data d'inici de la sessió 24-11-2021

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2021/12 ordinària 27/10/2021

1.2. PLE2021/13 extraordinària 03/11/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/1582   Aprovar l'Annex 5 (control d'estupefaents) al Conveni marc amb el Servei Català de Trànsit. Exp. núm. 2021/2274 

2.1.2. PRP2021/1608   Aprovar el conveni amb DIPSALUT per a la cessió d'ús de desfibril·ladors. Exp. núm. 2021/2311.-

2.1.3. PRP2021/1613   Aprovar la pròrroga del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la cessió de l'habitatge del carrer del Roser, 50 i l'addenda per a l'habitatge del carrer Lacustària 10.  Exp. núm. 2021/2348.-

2.1.4. PRP2021/1673   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Llagostera i l'Associació Astronòmica de Girona, per a la cessió d'ús privatiu d'un espai per a l'observatori astronòmic.- Exp. núm. 2021/2375 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1  PRP2021/1688   Moció del grup municipal de JUNTS x LLAGOSTERA, a favor de l'adhesió a la declaració de Sabadell sobre la qualitat de l'aire.-Exp. núm. 2021/2442 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 24 de novembre de 2021

Ple 2021/13

Data d'inici de la sessió 03-11-2021

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2021/1534 Assumir expressament la iniciativa pública de la tramitació de la modificació del POUM per modificar el traçat d'un tram de camí públic que passa per can Raurich - Exp. núm. 2019/1155

1.1.2. PRP2021/108 Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 27 per l'any 2022. Exp. núm. 2021/165

1.1.3. PRP2021/1527 Aprovar la modificacions a les Ordenances fiscals que regiran l'any 2022. Exp. núm. 2021/2051

Documents Ordre del dia 3 de novembre de 2021

Ple 2021/12

Data d'inici de la sessió 27-10-2021

Hora d'inici de la sessió 20.00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2021/11 ordinària 29/09/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/109   Aprovar la modificació de crèdit número 2/2021 per suplement de crèdit. 

Exp. núm. 2021/164 

2.1.2. PRP2021/1081   Renovar els membres no electes del Consell social municipal per al període 2021-2025. Exp. núm. 2021/1644.-

2.1.3. PRP2021/1416   Crear el Consell Municipal de la Gent de Pagès i aprovar inicialment el reglament. Exp. núm. 2021/1808.

2.1.4. PRP2021/1439   Modificar les Bases Reguladores de les Subvencions de l'Ajuntament de Llagostera destinades a escolars per al curs 2021-2022

2.1.5. PRP2021/1471   Modificar l'annex I de les bases d'execució del pressupost 2021 per ampliar l'import del pla estratègic 2 de les subvencions municipals. Exp. núm. 2020/2013. 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2021/1529   Moció dels grups municipals d'ERC-AM, CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA, JUNTS X LLAGOSTERA i PSC LLAGOSTERA, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.- Exp. núm. 2021/2261 

4.2 PRP2021/1528   Moció de JUNTS per LLAGOSTERA, per demanar millores en la configuració de la plantilla dels Serveis Generals, Administratius i Jurídics de l'Ajuntament.- Exp. núm. 2021/2257 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 27 d'octubre de 2021

Ple 2021/11

Data d'inici de la sessió 29-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2021/10 ordinària 28/07/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/1208   Aprovar l'adhesió al Pla de serveis del Consell Comarcal del Gironès de suport en matèria de gestió documental i tractament arxivístic. Exp. núm. 2021/1732.-

2.1.2. PRP2021/1210   Aprovar l'adhesió al Pla de serveis del Consell Comarcal del Gironès d'assistència jurídica en matèria de contractació. Exp. núm. 2021/1733.-

2.1.3. PRP2021/1211   Aprovar l'adhesió al Pla de serveis del CCGi en matèria d'arquitectura i enginyeria. Exp. núm. 2021/1780.-

2.1.4. PRP2021/1272   Aprovació definitiva de la modificació de la tarifa del servei públic d'abastament d'aigua potable al municipi de Llagostera.-Exp. núm. 2021/590 

2.1.5. PRP2021/1276   Desistir de la tramitació per a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM per a la implantació de la xarxa d'aigua potable al municipi de Llagostera - Exp. núm. 2018/1967 

2.1.6. PRP2021/1285   Aprovar l'expedient de contractació del servei d'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Llagostera, convocant la licitació a partir de l'any 2022 fins el 2031.-Exp. núm. 2021/1521 

2.1.7. PRP2021/1301   Sol·licitar a la Generalitat que declari Llagostera àrea amb mercat d'habitatge tens.  Exp. núm. 2021/1887 

2.1.8. PRP2021/1321   Aprovar contracte d'arrendament de l'habitatge ubicat a l'av. Gironès, 25. Exp. núm. 2021/1917 

2.1.9. PRP2021/1325   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2021 per suplements de crèdit

 Exp. núm. 2021/1971 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2021/10

Data d'inici de la sessió 28-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2021/9 ordinària 29/06/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/755   Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana. Exp. núm. 2021/1070 

2.1.2. PRP2021/956   Proposar dos dies de festa local per a l'any 2020. Exp. núm. 2021/1471.-

2.1.3. PRP2021/972   Aprovar la modificació de crèdit núm. 5/2021 per suplements i crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2021/1487 

2.1.4. PRP2021/977   Aprovar compte general any 2020. Exp. núm. 2021/921 

2.1.5. PRP2021/983   Adhesió al Conveni entre l'AEAT i la FEMP d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb els ens locals. Exp. núm. 2021/1518.-

2.1.6. PRP2021/980   Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021. Exp. núm. 2021/637 

2.1.7 PRP2021/974   Moció de Junts per Llagostera, sobre la reducció del servei d'atenció al públic que imposen els bancs.-Exp. núm. 2021/1505 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2021/804   Moció del grup municipal del PSC-CP, per la implantació de la Fira del Medi Ambient a Llagostera.- Exp. núm. 2021/1293 

4.2  PRP2021/989   Moció de JUNTS per LLAGOSTERA, sobre la mobilitat sostenible.- Exp. núm. 2021/1535 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4 Informes d’Alcaldia.

4.5  Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 28 de juliol de 2021

Ple 2021/9

Data d'inici de la sessió 29-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2021/8 ordinària 31/05/2021

1.2. PLE2021/7 ordinària 28/04/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/754   Aprovar l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP) Exp. núm. 2020/2196.-

2.1.2. PRP2021/830   Aprovar inicialment la modificació de plantilla del personal per modificar el nivell i el complement específic assignat a la plaça d'Intervenció.  Exp. núm. 2021/1309 

2.1.3. PRP2021/838   Esmenar error material del projecte de modificació puntual del POUM per modificar el traçat d'un tram del camí públic de can Raurich -Exp. núm. 2019/1155 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1  PRP2021/854   Moció del grup municipal de JUNTS x LLAGOSTERA, sobre la protecció del patrimoni local.- Exp. núm. 2021/1355 

4.2 PRP2021/804   Moció del grup municipal del PSC-CP, per la implantació de la Fira del Medi Ambient a Llagostera.- Exp. núm. 2021/1293 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 29 de juny de 2021

Ple 2021/8

Data d'inici de la sessió 31-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.1.1. PRP2021/592 Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del servei de franges contra incendis. Exp. núm. 2021/733

1.1.2. PRP2021/656 Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment d'inspecció i intervenció sobre els habitatges buits. Exp. núm. 2021/906

1.1.3. PRP2021/662 Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per modificar el traçat d'un tram del camí públic que passa per can Raurich -Exp. núm. 2019/1155

1.1.4. PRP2021/665 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent cívic, en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2021/1095

1.1.5. PRP2021/666 Aprovar les bases reguladoresi la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial 1a paleta, en règim laboral temporal. Exp. núm. 2021/1102

1.1.6. PRP2021/667 Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant procés d'estabilització del treball temporal, d'una plaça de conserge de les instal·lacions esportives . Exp. núm. 2021/339

1.1.7. PRP2021/668 Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de personal del casal d'estiu "Matins d'Art 2021" Exp. núm. 2021/884

1.1.8. PRP2021/689 Aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura de quatre places d'encarregat i dues places d'ajudants per a la gestió de les piscines municipals - temporada estiu 2021. Exp. núm. 2021/1129

1.1.9. PRP2021/671 Moció dels grups municipals d'ERC i CUP-ALL a favor de la declaració institucional per a l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per tal que sigui substanciada davant el Ministeri de relacions exteriors i el govern de l'estat espanyol.- Exp. núm. 2021/991

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2021/714 Moció de JUNTS per LLAGOSTERA, en la qual sol·licita que es garanteixi un campus esportiu municipal a preus moderats.- Exp. núm. 2021/1148

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

 

Documents Ordre del dia 31 de maig de 2021

Ple 2021/7

Data d'inici de la sessió 28-04-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

2.1.1. PRP2021/462   Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 30 - Llar infants curs 2021_2022  .-   Exp. núm. 2021/790 

2.1.2. PRP2021/478   Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires per incorporar una disposició transitòria. Exp. núm. 2021/796 

2.1.3. PRP2021/465   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2021 per crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2021/844 

2.1.4. PRP2021/469   Aprovar el conveni amb Sareb per la cessió d'habitatge destinat a lloguer assequible. Exp. núm. 2021/849 

2.1.5. PRP2021/470   Aprovar inicialment l'establiment del Servei d'Habitatge i el reglament que el regula. Exp. núm. 2021/812.-

2.1.6. PRP2021/475   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió de dues places d'oficial 2a de la brigada, en règim laboral temporal.  Exp. núm. 2021/841 

2.1.7. PRP2021/476   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió, en règim laboral temporal, d'una plaça de peó de la brigada i creació d'una borsa de treball.  Exp. núm. 2021/843.

2.1.8. PRP2021/477   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió de tres places de tècnic especialista de llar d'infants, per procés d'estabilització de l'ocupació temporal.  Exp. núm. 2021/838 

2.1.9. PRP2021/503   Moció dels grups municipals d'ERC-AM i CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA, Exp. núm. 2021/907 

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2021/501   Aprovar les bases de concessió d'ajuts a l'escolarització a les llars d'infants municipals per al curs 2021-2022. Exp. núm. 2021/894 

3.2  PRP2021/516   Aprovar les bases especifiques reguladores de les subvencions a escolars durant estiu 2021 i curs 2021-2022. Expt.:2021/896

3.3  PRP2021/530   Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses a la via pública_Exp. núm. 2021/669 

4. Control i gestió municipal

4.1  PRP2021/505   Donar compte dels informes trimestrals sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de l'any 2020.- Exp. núm. 2020/777 

4.2 PRP2021/506   Donar compte del termini mitjà de pagament durant l'any 2020 en compliment de la Llei de morositat.- Exp. núm. 2020/778 

4.3 PRP2021/507 Donar compte dels informes del control intern de l'exercici 2020.- Exp. núm. 2021/865 

4.4 PRP2021/511   Donar compte del termini mitjà de pagament a proveïdors (PMP)_ primer trimestre 2021.- Exp. núm. 2021/893 

4.5 PRP2021/515   Donar compte del termini mitjà de pagament en compliment de la Llei de morositat_ primer trimestre 2021.- Exp. núm. 2021/892 

4.6  Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.7. Informes d’Alcaldia.

4.8. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 28 d'abril 2021

Ple 2021/6

Data d'inici de la sessió 31-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2021/4 ordinària 24/02/2021

1.2. PLE2021/5 extraordinària amb urgència 10/03/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/268   Aprovar la modificació i la creació d'Agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau. Exp. núm. 2020/1826.-

2.1.2. PRP2021/287   Acordar l'adhesió a la xarxa local SITMUN - Exp. núm. 2021/483. 

2.1.3. PRP2021/328   Prorrogar el conveni amb el Servei Català de Trànsit, en matèria de seguretat viària, per un període addicional de quatre anys a partir de l'1 d'abril de 2021 fins el 31 de març de 2025.- Exp. núm. 2021/535 

2.1.4. PRP2021/351   Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Llagostera per la prestació del servei de deixalleria mòbil (Exp. núm. 2021/501)

2.1.5. PRP2021/332   Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de venda aigua potable. Exp. núm. 2021/590 

2.1.6. PRP2021/346   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2021 per suplements i crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2021/640 

2.1.7. PRP2021/38   Aprovar la modificació de crèdit núm. 1/2021 de l’Organisme Autònom Local Residència Josep Baulida, en la modalitat de crèdit extraordinari. Exp. núm. 2021/47. 

2.1.8. PRP2021/347   Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Llagostera de l'any 2021.  Exp. núm. 2021/637. 

2.1.9. PRP2021/348   Aprovar la modificació de plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament per a crear una plaça de caporal de la Policia Local.  Exp. núm. 2021/606. 

3. Acords d’urgència.

3.1. PRP2021/386   Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-AM, CUP-ALL, JUNTS x LLAGOSTERA i PSC, de suport al tren de la Costa Brava.- Exp. núm. 2021/726

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2021/267   Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2020. Exp. núm. 2021/300. 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 31 de merç de 2021

Ple 2021/5

Data d'inici de la sessió 10-03-2021

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Telemàtic

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Aprovar la urgència de la convocatòria 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/273   Aprovar les bases reguladores i convocar el procés selectiu d'una plaça d'oficial 1a. lampista, en règim laboral temporal .  Exp. núm. 2021/520 

2.1.2. PRP2021/274   Aprovar les bases reguladores i convocar el procés selectiu d'un plaça d'oficial 2a. lampista, en règim laboral temporal. Exp. núm. 2021/521 

Ple 2021/4

Data d'inici de la sessió 24-02-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2021/3 ordinària 27/01/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/165   Aprovar l'adhesió al Pacte de les Alcaldies per l'Energia i el Clima (Exp.núm. 2021/328)

2.1.2. PRP2021/191   Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2021/387 

2.1.3. PRP2021/176   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per modificar un tram del traçat del camí públic que passa per can Raurich - Exp. núm. 2019/1155 

3. Acords d’urgència.

3.1. PRP2021/204   Moció dels grups municipals d'ERC-AM i CUP-ALL, de suport a l'amnistia.- Exp. núm. 2021/410 

3.2 PRP2021/205   Moció dels grups municipals d'ERC-AM i CUP-ALL, de suport a Pablo Hasél i per la preservació del dret de llibertat d'expressió.- Exp. núm. 2021/411 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2021/3

Data d'inici de la sessió 27-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2020/10 ordinària 23/12/2020

1.2. PLE2021/2 extraordinària amb urgència 20/01/2021

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2021/11   Aprovar les normes d'organització i funcionament de les llars municipals de Llagostera. Exp. núm. 2021/52. 

2.1.2. PRP2021/25   Aprovar l'adhesió a l'Aliança Educació 360 - Educació a temps complet. Exp. núm. 2021/57. 

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2021/77   Moció d'ERC i CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA sobre els continus talls de subministrament d'aigua i electricitat a les urbanitzacions Selva Brava i Font Bona.- Exp. núm. 2021/137. 

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2021/74   Moció de JUNTS x LLAGOSTERA per bonificar la taxa de tinença d'animals a les persones majors de 65 anys.-Exp. núm. 2021/150 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia 27 de gener 2021

Ple 2021/2

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 14h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.-  Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2021/65   Realitzar el sorteig dels membres, titulars i suplents que formaran part de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. Exp. núm. 2020/2004 

Ple 2021/1

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 13.15h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2021/29   Realitzar sorteig membres de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 14 de febrer de 2021.- Exp. núm. 2020/2004

Ple 2020/10

Data d'inici de la sessió 23-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA - PLE2020/10

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 53.1.c) i 103.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assabentat pel secretari de la relació d'assumptes conclosos, es convoca la sessió ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local es celebrarà mitjançant videoconferència,  a les 20:00 hores del dia  23 de desembre de 2020, amb el següent Ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2020/9 ordinària 25/11/2020

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2020/1532   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2020. Exp. núm. 2019/71

 

2.1.2. PRP2020/1543   Aprovar definitivament la relació dels propietaris, drets i béns afectats per l'expropiació de la finca del c/ Ramal nº 2 - Exp. núm. 2019/1974

 

2.1.3. PRP2020/1546   Informar del Pla de control financer de la funció interventora de l'exercici 2021.- Exp. núm. 2020/2088

 

2.1.4. PRP2020/1535   Aprovar el Pressupost General i la plantilla de personal per a l'any 2021.- Exp. núm. 2020/2013

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

 

4.2. Informes d’Alcaldia.

 

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2020/9

Data d'inici de la sessió 25-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovació acta sessió anterior 
1.1. PLE2020/8 ordinària 28/10/2020


2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2020/1365   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Llagostera en relació amb el Projecte de Servei Comunitari (2020-2024). Exp. núm. 2020/1708 
2.1.2. PRP2020/1417   Aprovar la modificació de crèdit núm. 10/2020 per crèdits extraordinaris i transferències de crèdit.- Exp. núm. 2020/1938 
2.1.3. PRP2020/1425   Aprovar l'Annex al Conveni marc amb el Consell Comarcal del Gironès per a recollida i valorització de residus. Exp. núm. 2020/1924.-
2.1.4. PRP2020/1447   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per regular els usos recreatius i esportius en sòl no urbanitzable - Exp. núm. 2018/1195 
2.1.5. PRP2020/1431   Moció d'ERC, CUP-AxLL i PSC a favor de la protección del sistema sanitari d'atenció primària. Exp. núm. 2020/1964.-
2.1.6. PRP2020/1445   Moció del grup municipal CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA-AMUNT, sobre  violència masclista i l'afectació de la COVID-19.-Exp. núm. 2020/1976 


3. Acords d’urgència.


4. Control i gestió municipal
4.1  PRP2020/1458   Moció de JUNTS x LLAGOSTERA sobre minimització de residus. Exp. núm. 2020/1984. 
4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.
4.3. Informes d’Alcaldia.
4.4. Precs i preguntes.

Ple 2020/8

Data d'inici de la sessió 28-10-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2020/7 ordinària 30/09/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/1005   Constituir, juntament amb altres ajuntaments, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP). Exp. núm. 2020/1421.-

2.1.2. PRP2020/1200   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant adjudicació directa i adjudicar el contracte d'arrendament del bé immoble situat al carrer Albertí 12A de Llagostera. Exp. núm. 2019/1662 

2.1.3. PRP2020/1260   Aprovar el text refós del conveni amb els Ajuntaments de Caldes i Cassà per al servei de policia. Exp. núm. 2020/1433.-

2.1.4. PRP2020/1265   Aprovar els dos dies festius d'obertura d'establiments comercials l'any 2021.  Exp. núm. 2019/1463.-

2.1.5. PRP2020/1269   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021.- Exp. núm. 2020/1745 

2.1.6. PRP2020/1271   Aprovar l'Oferta pública d'Ocupació per estabilització de places estructurals ocupades temporalment per a l'any 2020.  Exp. núm. 2020/1749 

2.1.7. PRP2020/1272   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa de la finca del carrer Ramal 2 de Llagostera. Exp. núm. 2019/1974 

2.1.8. PRP2020/1274   Aprovar les bases reguladores i convocar el procés selectiu per a la provisió, en règim laboral indefinit, d'una plaça d'oficial 2a de la brigada. Exp. núm. 2020/1756 

2.1.9. PRP2020/1275   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió, en règim laboral indefinit, d'una plaça de peó de la brigada. Exp. núm. 2020/1757 

2.1.10. PRP2020/1299   Aprovar la modificació de plantilla del personal, amb la creació d'una plaça d'aux. administratiu, en règim funcionarial i l'amortització d'una plaça d'aux. administratiu, en règim laboral.  Exp. núm. 2020/1797 

2.1.12. PRP2020/1297   Moció del PSC PER LLAGOSTERA CP, per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç de municipi.- Exp. núm. 2020/1789 

2.1.13. PRP2020/1298   Moció del PSC PER LLAGOSTERA CP, a favor de la protecció del sistema sanitari d'atenció primària.-Exp. núm. 2020/1790 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2020/1277   Moció del PSC-CP, en relació als vehicles de mobilitat personal.-Exp. núm. 2020/1760 

4.2 PRP2020/1278   Moció de JxLL, perquè es convoqui el Consell Municipal de Salut, i se'l doti de competències.-  Exp. núm. 2020/1762 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5 Precs i preguntes.

Ple 2020/7

Data d'inici de la sessió 30-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2020/6 ordinària 29/07/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/986   Ratificar l'acord de modificació dels estatuts de SUMAR. Exp. núm. 2020/1412.-

2.1.2. PRP2020/1026   Crear el Registre Municipal d'Entitats i el Reglament que el regula. Exp. núm. 2020/1197.-

2.1.3. PRP2020/1082   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2019.- Exp. núm. 2020/868 

2.1.4. PRP2020/1088   Aprovar el conveni amb els ajuntaments de Caldes de Malavella i Cassà de la Selva per als serveis de policia. Exp. núm. 2020/1433 

2.1.5. PRP2020/1101   Subscripció al Pla de serveis de XALOC per al servei de gestió, recaptació i inspecció de tributs.  Exp. núm. 2020/1556.-

2.1.6. PRP2020/1104   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per a la implantació de la xarxa d'aigua potable - Exp. núm. 2018/1967 

2.1.7. PRP2020/1129   Aprovar la modificació de crèdit núm. 3 del patronat de la Residència Josep Baulida, per suplement de crèdit. Exp. núm. 2020/1567. 

2.1.8. PRP2020/1134   Aprovar la modificació de crèdit núm. 9/2020 per transferències, suplements i crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2020/1589 

2.1.9. PRP2020/1136   Aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura d'una plaça d'oficial 2a de la brigada, mitjançant procés d'estabilització de llocs de treball temporals.  Exp. núm. 2020/1603 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2020/1170   Moció de Junts per Llagostera, sobre l'estat de neteja i salubritat actual dels carrers del poble i de certes dependències municipals.-Exp. núm. 2020/1631 

4.2 PRP2020/1171   Moció de JxLL, sobre mesures destinades a garantir la pràctica del futbol de base per a la temporada 2020-2021.- Exp. núm. 2020/1636 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5. Precs i preguntes.

Ple 2020/6

Data d'inici de la sessió 29-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2020/5 ordinària 25/06/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/801   Declarar la instal·lació de 3 para-sols fixats a terra a la pl. Catalunya, 6 d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies historicoartístiques i estimar sol•licitud de bonificació ICIO

2.1.2. PRP2020/852   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per modificar els art. 108, 111, 113 bis i 114 bis de les normes urbanístiques

2.1.3. PRP2020/867   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per modificar l'art. 163 de les normes urbanístiques

2.1.4. PRP2020/870   Aprovació inicial del text refós de la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà

2.1.5. PRP2020/788   Aplicar dedicació parcial a la regidora Sílvia Fà. Exp. núm. 2019/1251.-

2.1.6. PRP2020/879   Moció de JUNTS x LLAGOSTERA, per impulsar un Pla estratègic de l'esport.- Exp. núm. 2020/1268 

2.1.7. PRP2020/903   Moció de JUNTS per LLAGOSTERA, sobre la reinversió en polítiques mediambientals de les sancions per infraccions al medi.- Exp. núm. 2020/1267 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Edicte convocatòria 29 de juliol de 2020

Ple 2020/5

Data d'inici de la sessió 25-06-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2020/3 ordinària 29/04/2020

1.2. PLE2020/4 ordinària 27/05/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/645   Modificar representants del grup municipal JxLL als òrgans col·legiats municipals.  Exp. núm. 2019/1251.-

2.1.2. PRP2020/661   Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT).- Exp. núm. 2020/965 

2.1.3. PRP2020/617   Moció d'ERC i CUP-ALL, de suport a la construcció d'un tanatori públic al nord de la ciutat de Girona.- Exp. núm. 2020/944 

3. Acords d’urgència 

3.1.1. PRP2020/708   Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020.  Exp. núm. 2020/111 

3.1.2. PRP2020/709   Proposar al Departament de Treball els dos dies de festa local de l'any 2021.  Exp. núm. 2020/1065

3.1.3. PRP2020/719   Aprovar inicialment la modificació del regim sancionador de les Ordenances de control i tinença d'animals en el terme municipal de Llagostera i general de gestió de residus . Exp. núm. 2020/823 

3.1.4. PRP2020/716   Moció d'ERC-AM i CUP-ALL, per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.- Exp. núm. 2020/1067 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia sessió 25 de juny de 2020

Ple 2020/4

Data d'inici de la sessió 27-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2020/473   Declarar l'obra de col·locar reixes a un habitatge al c/Sant Pere, 26 d'especial interès o utilitat municipal i estimar la bonificació sol·licitada de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres

1.1.2. PRP2020/540   Aprovar inicialment el pla de prevenció d'incendis forestals - Exp. núm. 2020/221 

2. Acords d’urgència.

3. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2020/3

Data d'inici de la sessió 29-04-2020

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2020/2 ordinària 26/02/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/287 Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2019. Exp. núm. 2018/62.

2.1.2. PRP2020/327 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a desplegar actuacions d'acolliment lingüístic al municipi. Exp. núm. 2020/369

2.1.3. PRP2020/344 Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per l'adhesió al programa referent d'ocupació juvenil Exp. núm. 2020/209

2.1.4. PRP2020/349 Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per contractar el servei de manteniment del gestor d'expedients Simplifica mitjançant procediment negociat sense publicitat. Exp. núm. 2019/1657

2.1.5. PRP2020/449 Modificar un dia de festa local de l'any 2020. Exp. núm. 2019/1160.-

2.1.6. PRP2020/351 Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020 del pressupost del Patronat de la Residència Josep Baulida. Exp. núm. 2020/528

2.1.7. PRP2020/453 Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 del Pressupost Municipal. Exp. núm. 2020/607.

2.1.8. PRP2020/353 Aprovar la modificació de plantilla per crear una plaça de TAG, una plaça d'aux. administratiu i amortitzar una plaça d'aux. de promoció local. Exp. núm. 2020/598

2.1.9. PRP2020/354 Aprovar l'Annex al conveni amb el Consell Comarcal del Gironès Treball i Formació 2019-2020. Exp. núm. 2019/1350.-

2.1.10. PRP2020/459 Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per modificar el redactat dels articles 108, 111, 113 bis i 114 bis de les normes urbanístiques - Exp. núm. 2020/629

2.1.11. PRP2020/474 Aprovar les bases i la convocatòria per a cobrir una placa d'auxiliar administratiu, en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2020/753 

2.1.12. PRP2020/479 Moció de JxLL, sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.- Exp. núm. 2020/754

3. Acords d’urgència.

3.1. PRP2020/488 Aprovar la modificació de crèdit núm. 4/2020, per transferències, suplements i crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2020/760

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Donar compte dels informes trimestrals del període mig de pagament proveïdors (PMP) de l’any 2019.- Expt. 2019/986

4.3 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost general municipal de l’any 2019.- Expt. 2020/434

4.4 Donar compte de l’aprovació dels plans pressupostaris a mig termini, període 2021-2023.- Expt. 2020/511

4.5 Donar compte de l’informe anual de la funció interventora corresponent a l’exercici 2019.- Expt. 2020/752

4.6. Informes d’Alcaldia. 4.7. Precs i preguntes.

Ple 2020/2

Data d'inici de la sessió 26-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2020/1 ordinària 29/01/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/117   Aprovar l'adhesió al Consorci de la Costa Brava-ELA. Exp. núm. 2019/1863.

2.1.2. PRP2020/138   Nomenar representant al nou CILMA. Exp. núm. 2019/1251.-

2.1.3. PRP2020/176   Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per acollir-se al projecte de professionals de joventut compartits. núm. 2020/93. 

3. Acords d’urgència.

3.1  PRP2020/220   Aprovar la modificació puntual del POUM per a modificar l'article 163 de les normes urbanístiques - Exp. núm. 2020/279 

4. Control i gestió municipal

4.1  PRP2020/179   Moció de JxLL per actuacions als equipaments esportius de la Canyera.- Exp. núm. 2020/377 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Ple 2020/1

Data d'inici de la sessió 29-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2019/21 ordinària 17/12/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/8   Rectificat l'error material en el quadre de la quota anual de l'OF núm. 9 de la taxa per recollida i tractament d'escombraries.- Exp. núm. 2019/1902 

2.1.2. PRP2020/59   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per la implantació de la xarxa d'aigua potable -  Exp. núm. 2018/1967 

2.1.3. PRP2020/60   Declarar l'obra de construcció d'un habitatge plurifamiliar al carrer Roser 20 de Llagostera d'especial interès o utilitat municipal i estimar la bonificació sol·licitada de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres.

2.1.4. PRP2020/57   Moció d'ERC i CUP-AxLL per declarar Llagostera municipi feminista. Exp. núm. 2020/125.-

2.1.5. PRP2020/55   Moció d'ERC, CUP-AxLL i JUNTSxLL de rebuig a la resolución de la Junta Electoral Central respecte al MHP de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras.- Exp. núm. 2020/126 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/21

Data d'inici de la sessió 17-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2019/18 extraordinària 23/10/2019

1.2 PLE2019/19 ordinària 30/10/2019

1.3. PLE2019/20 ordinària 27/11/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/1665   Aprovar el Pressupost General i la plantilla de personal per a l'any 2020.- Exp. núm. 2019/2218 

2.1.2. PRP2019/1590   Aprovar inicialment el projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes - Exp. núm. 2019/718 

2.1.3. PRP2019/1696   Aprovar l'oferta pública d'ocupació per estabilització per a l'any 2019 de la plaça de tècnic d'administració general .  Exp. núm. 2019/1722 

2.1.4. PRP2019/1667   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic auxiliar informàtic, en règim de funcionari interí.  Exp. núm. 2019/2217 

2.1.5. PRP2019/1666   Moció d'ERC i CUP-ALL, en suport al poble bolivià i al govern deposat pel cop d'estat a Bolívia.- Exp. núm. 2019/2265 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/20

Data d'inici de la sessió 27-11-2019

Hora d'inici de la sessió 09:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2019/18 extraordinària 15/10/2019

1.2. PLE2019/17 extraordinària amb urgència 23/10/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/1530   Aprovar l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci.- Exp. núm. 2019/2057 

2.1.2. PRP2019/1541   Prorrogar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, d'assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals fins el 2023.- Exp. núm. 2018/989 

2.1.3. PRP2019/1548   Proposar al Ple de l'Ajuntament aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019. Exp. núm. 2019/2058. 

2.1.4. PRP2019/1559   Aprovar l'inici del  procediment  d'adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua. Exp. núm. 2019/1863.-

2.1.5. PRP2019/1564   Aprovar la modificació de crèdit núm. 12/2019 del pressupost vigent.- Exp. núm. 2019/2135 

2.1.6. PRP2019/1546   Moció de CUP-ALL i ERC, sobre el control de la vespa asiàtica.- Exp. núm. 2019/2116 

2.1.7. PRP2019/1549   Moció de JxLL, en relació a la normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual.- Exp. núm. 2019/2122 

2.1.8. PRP2019/1550   Moció de JxLL, perquè la rotonda de Cal Portuguès sigui una realitat.- Exp. núm. 2019/2124. 

3. Acords d’urgència.

2.1.9. PRP2019/1583   Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de places estructurals ocupades temporalment de l'any 2019. Exp. núm. 2019/2117 

2.1.10. PRP2019/1584   Proposta Ple aprovació OPO per taxa de reposició. Exp. núm. 2019/2118.  

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/18

Data d'inici de la sessió 30-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2019/15 ordinària 25/09/2019

1.2. PLE2019/16 extraordinària 16/10/2019

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/1428   Aprovar els dos dies festius de l’any 2020 en què els establiments comercials podran romandre oberts. Exp. núm. 2019/1463.-

2.1.2. PRP2019/1456   Aprovar inicialment la modificació de diversos articles de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. Exp. núm. 2019/1677 

2.1.3. PRP2019/1440   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per proveir una plaça de bibliotecari, en règim de funcionari de carrera.  Exp. núm. 2019/1960 

2.1.4. PRP2019/1450   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de tècnics d'orientació laboral.  Exp. núm. 2019/1965 

2.1.5. PRP2019/1453   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics de participació ciutadana.  Exp. núm. 2019/1971 

2.1.6. PRP2019/1432   Moció del PSC-CP, en relació a la redacció d'un Pla de mobilitat de Llagostera. Exp. núm. 2019/1958 

2.1.7. PRP2019/1442   Moció de JUNTS per LLAGOSTERA, perquè les remuneracions per assistències a òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Llagostera s'adeqüin a la legalitat i no discriminin els grups de l'oposició.-Exp. núm. 2019/1967 

2.1.8. PRP2019/1443   Moció de JUNTS PER LLAGOSTERA, per reactivar les accions de promoció económica dirigides a establir un pla de dinamització comercial i a desenvolupar el projecte mercat proper a Llagostera.- Exp. núm. 2019/1963 

2.1.9. PRP2019/1457   Moció d'ERC i CUP-ALL, en suport a Rojava i en defensa de la pau a Orient Mitjà.-Exp. núm. 2019/1987 

Ple 2019/17

Data d'inici de la sessió 23-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2019/1402 Aprovar el conveni amb el Departament d'Educació per al Projecte Entorn Proper

(Projecte Singular) 2019-2023. Exp. núm. 2019/1878.-

1.1.2. PRP2019/1414 Aprovar les modificacions de les ordenances fiscals que han de regir l'any 2020.- Exp. núm. 2019/1902

Ple 2019/16

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 12h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2019/1409   Realitzar sorteig membres meses electorals eleccions Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019. Exp. núm. 2019/1835 

 

Ple 2019/15

Data d'inici de la sessió 25-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

 

1.1. PLE2019/13 ordinària 31/07/2019

 

1.2. PLE2019/14 extraordinària amb urgència 21/08/2019

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2019/1230   Aprovar el conveni marc de delegació entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida, tractament i valorització dels residus municipals.- Exp. núm. 2019/1649 

 

2.1.2. PRP2019/1234   Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 per estabilització de treball temporal.  Exp. núm. 2019/1722 

 

2.1.3. PRP2019/1236   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i crear una plaça de tècnic informàtic.  Exp. núm. 2019/1727 

 

2.1.4. PRP2019/1251   Aprovar l'increment addicional d'un 0,25% de les retribucions del personal, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.-  Exp. núm. 2019/1738 

 

2.1.5. PRP2019/1252   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2019 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2019/1742 

 

2.1.6. PRP2019/1254   Moció per la defensa de drets civils i polítics.- Exp. núm. 2019/1753 

 

2.1.7. PRP2019/1255   Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra la el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part Endesa i altres companyies.- Exp. núm. 2019/1755 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

 

4.2. Informes d’Alcaldia.

 

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/14

Data d'inici de la sessió 21-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
1.Declarar la urgència de la convocatòria
2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2019/1160 Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost 2019.- Exp. núm. 2019/1630

Ple 2019/12

Data d'inici de la sessió 31-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2019/11 extraordinària  05/07/2019

1.2. PLE2019/11 extraordinària urgent 05/07/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/1050   Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 717/2019, del 9 de juliol de 2019, de les festes locals per a l'any 2020.- Exp. núm. 2019/1160 

2.1.2. PRP2019/961   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà - Exp. núm. 2017/1120 

2.1.3. PRP2019/1016   Modificació de crèdit nº 6/2019. Exp. núm. 2019/1426 

2.1.4. PRP2019/1017   Aprovar Compte General Pressupost exercici 2018. Exp. núm. 2019/702 

2.1.5. PRP2019/1020   Elegir jutgessa de pau titular i substituta. Exp. núm. 2019/970.-

2.1.6. PRP2019/1049   Moció de tots els grups municipals (ERC-AM, CUP-AMUNT-ALL, JxCAT-JUNTS i PSC-CP), de donar suport al Correllengua 2019.-Exp. núm. 2019/1496 

3. Acords d’urgència.

3.1. PRP2019/1079   Aprovació inicial de les bases reguladores de la subvenció  per al foment de pintat de les façanes del nucli antic Exp. núm. 2019/1519. 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/11

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Declarar la urgència de la convocatòria 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/997   Moció d'alcaldia, en contra de la política d'acollida de refugiats de la UE, l'Estat español i de condemna al govern italià per la seva actual política envers les ONG's que salven vides a la Mediterrània.-Exp. núm. 2019/1437. 

Ple 2019/10

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de l’acta:

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament, de 15 de juny de 2019.

2.- Comunicació de Decrets d’Alcaldia relatius al cartipàs:

2.1.- Decret d’Alcaldia 656/2019, de delegacions específiques a diversos regidors.

2.2.- Decret d’Alcaldia 657/2019, de designació de tinents d’alcalde.

2.3.- Decret d’Alcaldia 659/2019, de configuració i delegacions de l’Alcaldia en la JGL.

2.4.- Decret d’Alcaldia 661/2019, de delegacions de l’Alcaldia al Ple.

2.5.- Decret d’Alcaldia 692/2019, de delegació de presidències de consells municipals.

3.- Propostes

3.1.- Establir la periodicitat de les sessions del Ple.

3.2.- Establir la durada de les intervencions en les sessions plenàries.

3.3.- Constituir la Comissió Informativa General.

3.4.- Constituir la Comissió Especial de Comptes.

3.5.- Constituir els Grups municipals.

3.6.- Establir l’assignació econòmica als Grups municipals

3.7.- Establir la periodicitat de les sessions de la JGL.

3.8.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern.

3.9.- Nomenar representants en òrgans col·legiats municipals.

3.10.- Nomenar representants en entitats supramunicipals.

3.11.- Establir retribucions i indemnitzacions als regidors.

 

Ple 2019/9

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2019/8 ordinària 29/05/2019

Ple 2019/8

Data d'inici de la sessió 29-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2019/7 ordinària 22/05/2019

2. Acords d’urgència.

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2. Informes d’Alcaldia.

3.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2019/7

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

 

1.1. PLE2019/3 ordinària 27/03/2019

 

1.2. PLE2019/5 extraordinària 29/04/2019

 

1.3. PLE2019/6 ordinària 30/04/2019

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2019/603   Informar favorablement les tarifes de preus pel subministrament d'aigua en alta a la urbanització la Canyera- Exp. núm. 2019/532 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Documents Ordre de dia Ple 22 de maig de 2019

Ple 2019/6

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2019/4 extraordinària 01/04/2019

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/545 Ratificar l'acord de dissolució del Consorci Massís d'Ardenya Cadiretes, i manifestar la disconformitat de la proposta de liquidació presentada.- Exp. núm. 2019/868

2.1.2. PRP2019/570 Ratificar l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA)", amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019.-Exp. núm. 2019/891.

2.1.3. PRP2019/567 Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades. Exp. núm. 2019/788.

2.1.4. PRP2019/574 Delegar la recaptació executiva quotes urbanístiques La Canyera a la Diputació de Girona Exp. núm. 2019/880

2.1.5. PRP2019/603 Informar favorablement les tarifes de preus pel subministrament d'aigua en alta a la urbanització la Canyera- Exp. núm. 2019/532

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2019/5

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2019/520 Realitzar sorteig de membres de les meses per les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019. Exp. núm. 2019/191.

Ple 2019/4

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

 

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

1.1.1. PRP2019/416   Realitzar sorteig de membres de les meses per les Eleccions a Corts Generals del dia 28 d'abril de 2019. Exp. núm. 2019/543 

 

Ple 2019/3

Data d'inici de la sessió 27-03-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1 PLE2018/12 ordinària 19/12/2018

1.1. PLE2019/2 ordinària 27/02/2019

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/378   Modificació de crèdit 2/2019 de la Residència Josep Baulida . Exp. núm. 2019/554 

2.1.2. PRP2019/379   Modificació de plantilla de la Residència Josep Baulida

Exp. núm. 2019/251 

2.1.3. PRP2019/385   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2019 del pressupost de l'Ajuntament.- Exp. núm. 2019/626 

2.1.4. PRP2019/388   Establir un complement retributiu per incapacitat temporal per malaltia o accident. Exp. núm. 2019/639 

2.1.5. PRP2019/404   Aprovar inicialment nova proposta modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà. Exp. núm. 2017/1120 

 

3. Acords d’urgència.

3.1.1. PRP2019/424   Aprovar la modificació de la clàusula 11 del Plec de condicions particulars de l'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera (can Muntaner). Exp. núm. 2017/125 

3.1.2 PRP2019/431   Aprovar el Pla economicofinancer per al període 2019-2020.- Exp. núm. 2019/693. 

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l’any 2018.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2019/2

Data d'inici de la sessió 27-02-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1 PLE2018/12 ordinària 19/12/2018 

1.2. PLE2019/1 ordinària 30/01/2019

2. Acords d’urgència.

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2 Donar compte d’informe d’Intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació pressupostària de l’exercici 2018. 

3.3. Informes d’Alcaldia.

3.4. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple Febrer 2019

Ple 2019/01

Data d'inici de la sessió 30-01-2019

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/12 ordinària 19/12/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2019/56   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2018. Exp. núm. 2017/40 

2.1.2. PRP2019/60   Modificar l'Ordenança fiscal número 28 en relació a la taxa dels plafons publicitaris del pavelló municipal d'esports.  Exp. núm. 2019/137 

2.1.3. PRP2019/59   Moció d'ERC per modificar el contracte de lloguer del carrer Major núm. 11 (Can Muntaner). Exp. núm. 2019/141.-

3. Acords d’urgència.

3.1.1. PRP2019/77   Declarar caducitat expedients ref. LLISTAT ANNEX: 89DBC100  Exp. núm. 2019/39. 

3.1.2. PRP2019/78   Declarar caducitat expedient matèria gossos perillosos Exp. núm. 2019/39. 

3.1.3. PRP2019/85   Aprovar conveni amb CCGi Treball i Formació 2018. Exp. núm. 2018/1867.- 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/12

Data d'inici de la sessió 19-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2018/11 ordinària 28/11/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1880   Aprovar el Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l'any 2019.- Exp. núm. 2018/1986. 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/11

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/10 ordinària 31/10/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1.PRP2018/1796   Moció d'ERC-AM, en favor de les persones amb discapacitats, perquè puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.- Exp. núm. 2018/1950.

 

3. Acords d’urgència  

 

3.1.1.PRP2018/1821   Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de contractació i adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària. Exp. núm. 2018/1203. 

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/10

Data d'inici de la sessió 31-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/9 ordinària 26/09/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1.PRP2018/1667   Ratificar el decret d'Alcaldia 1131/2018, de 5 d'octubre d'esmena dels errors materials dels Plecs aprovats. Exp. núm. 2018/1203 

 

2.1.2.PRP2018/1679   Donar suport a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Exp. núm. 2018/1799.-

 

2.1.3.PRP2018/1461   Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.- Exp. núm. 2018/1494 

 

2.1.4.PRP2018/1685   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019.- Exp. núm. 2018/1754 

 

2.1.5.PRP2018/1693   Moció del grup municipal d'ERC-AM, en relació al desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.-Exp. núm. 2018/1829 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/9

Data d'inici de la sessió 26-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/8 ordinària 25/07/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1465   Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 993/2018, en relació als nous representants de l'Ajuntament a l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL.- Exp. núm. 2015/864. 

 

2.1.2. PRP2018/1400   Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de serveis de neteja d'edificis i serveis municipals i les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes de Llagostera. Exp. núm. 2018/1203. 

 

2.1.3. PRP2018/1466   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2018 per crèdits extraordinaris.- Exp. núm. 2018/1612. 

 

2.1.4. PRP2018/1456   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2017.-Exp. núm. 2018/796.

 

2.1.5. PRP2018/1461   Aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.- Exp. núm. 2018/1494 

 

2.1.6. PRP2018/1464   Moció, del grup municipal d'ERC-AM, en relació al compliment de la llei pel que fa a la taxa de recollida de residus.-Exp. núm. 2018/1618 

 

3. Acords d’urgència.

 

3.1  PRP2018/1515   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2018 per suplements de crèdit. Exp. núm. 2018/1646. 

 

4. Control i gestió municipal

 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

 

4.2 Donar compte de sentència resolutòria del recurs d’apel·lació núm. 119/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

 

4.3. Informes d’Alcaldia.

 

4.4. Precs i preguntes.

Ple 2018/8

Data d'inici de la sessió 25-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

1.1. PLE2018/7 ordinària 27/06/2018

 

2. Propostes

 

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

 

2.1.1. PRP2018/1022   Incoar expedient sancionador en matèria de tinença d’animals al Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS Exp. núm. 2018/12 

 

2.1.2. PRP2018/1192   Suport al Correllengua 2018. Exp. núm. 2018/1333.-

 

2.1.3. PRP2018/1194   Ratificar l'acord de Junta de Govern Local de la sessió del 04/07/2018 de pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària.  Exp. núm. 2015/351 

 

2.1.4. PRP2018/1197  Sol·licitar la pròrroga extraordinària del termini d'execució i justificació del "Projecte d'intervenció integral del nucli històric" dins del "Fons de foment del programa de barris". Exp. núm. 2009/1439.-

 

2.1.5. PRP2018/1132   Aprovar el Pla Local de Prevenció de residus de Llagostera (PLP) - Exp. núm. 2018/1284 

 

2.1.6. PRP2018/1012   Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal d'Esports. Exp. núm. 2018/314.-

 

2.1.7. PRP2018/1044   Aprovar la designació dels membres del Consell Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera.  Exp. núm. 2018/314 

 

2.1.8. PRP2018/1222   Aprovar definitivament l'inventari de camins municipals. Exp. núm. 2017/1271 

 

2.1.9. PRP2018/1216   Moció d'ERC-AM per acomplir amb el compromís adoptat pel Ple de gener de 2017 sobre el deute finançat per Táctica Pádel.-Exp. núm. 2017/105.

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/7

Data d'inici de la sessió 27-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/6 ordinària 30/05/2018

 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/1010   Assignar el nom de Ridaura al carrer entre Pocafarina i Maria Gay, i President Companys i Avinguda del Gironès. Exp. núm. 2018/1154.-

2.1.2. PRP2018/1012   Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal d'Esports. Exp. núm. 2018/314.-

2.1.3. PRP2018/1044   Aprovar la designació dels membres del Consell Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2018/314 

2.1.4. PRP2018/1015   Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà de Llagostera. Exp. núm. 2017/1120 

2.1.5. PRP2018/1028   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària d'ampliació de l'estació de bombament d'aigües residuals de Can Prats i la relació de bens i drets afectats.

2.1.6. PRP2018/1014   Moció d'ERC-AM i ALL-E, per a l'assumpció del compromís d'obertura de les dues llars d'infants de Llagostera. Exp. núm. 2018/1165 

 

3. Acords d’urgència.

 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/6

Data d'inici de la sessió 30-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2018/4 extraordinària 25/04/2018

1.2. PLE2018/5 ordinària 25/04/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/789   Nomenar representants del grup municipal d'ERC-AM en òrgans col·legiats municipals. Exp. núm. 2015/864.-

2.1.2. PRP2018/815   Declarar les activitats econòmiques realitzades pel Casino Llagosterenc SRC  d'especial interès i utilitat municipal. Exp. núm. 2018/856 

2.1.3. PRP2018/819   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa Treball i Formació al Gironès 2017. Exp. núm. 2017/1677.-

2.1.4. PRP2018/863   Moció d'ERC-AM per acomplir amb el compromís adoptat al Ple de novembre de 2016, sobre el deute finançat per AUFUCE,SL.- Exp. núm. 2018/1006 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/5

Data d'inici de la sessió 25-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2018/3 ordinària 28/03/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/599 Assumir la recaptació executiva de les quotes urbanístiques de Font Bona i delegar-la a la Diputació de Girona. Exp. núm. 2018/116.-

2.1.2. PRP2018/640 Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per a l'expropiació de la finca del c/ Processó nº 14 Exp. núm. 2018/151

2.1.3. PRP2018/611 Moció d'ERC-AM, en relació a la millora del sistema de recollida de residus porta a porta.-Exp. núm. 2018/748

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2018/04

Data d'inici de la sessió 25-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2018/628 Proposta d'ERC-AM i ALL-E, per manifestar el posicionament dels diferents grups davant els atacs a membres dels CDR, així com de la situació d'empresonament i exili en què es troben polítics i altres representants de la societat civil.- Exp. núm. 2018/768.

Ple 2018/3

Data d'inici de la sessió 28-03-2018

Hora d'inici de la sessió 12h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2018/2 ordinària 28/02/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/304   Aprovar les festes locals per a l'any 2019. Exp. núm. 2018/421.-

2.1.2. PRP2018/408   Ratificar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Exp. núm. 2018/526.-

2.1.3. PRP2018/426   Ratificar el decret d'aprovació del pla pressupostaria a mig termini 2019-2021.-  Exp. núm. 2018/510

2.1.4. PRP2018/439   Aprovar l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2019 del Consorci de Benestar Gironès-Salt. Exp. núm. 2018/564.-

2.1.5. PRP2018/435   Aprovar inicialment l'expedient de la modificació de crèdit 1/2018

Exp. núm. 2018/505

2.1.6. PRP2018/446   Aprovar inicialment la creació del Consell Participatiu d'Esports i el seu Reglament. Exp. núm. 2018/314

2.1.7. PRP2018/452   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'enginyer tècnic, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/580

2.1.8. PRP2018/453   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'administratiu, de l'escala d'administració especial, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/581

2.1.9. PRP2018/454   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'auxiliar administratiu, de l'escala d'administració especia, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/582

2.1.10. PRP2018/422    Aprovar l'Informe de seguiment del PAES (Exp. núm. 2017/2108)

2.1.11. PRP2018/451   Moció d'ERC-AM, en relació a la millora dels processos participatius en la Residència i Centre de dia Josep Baulida.Exp. núm. 2018/596

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

 

Ple 2018/2

Data d'inici de la sessió 28-02-2018

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2018/1 ordinària 31/01/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/234   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir.- Exp. núm. 2016/1582

2.1.2. PRP2018/237   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2017  Exp. núm. 2016/44

2.1.3. PRP2018/241   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la finca del carrer Processó número 14 de Llagostera.  Exp. núm. 2018/151

2.1.4. PRP2018/265   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'educador ambiental (C2) en règim funcionarial. Exp. núm. 2018/357

2.1.5. PRP2018/242   Proposar sanció expedient tinença gossos Sr. DPD. Exp. núm. 2018/12

2.1.6. PRP2018/243   Proposar sanció tinença animals Sr. AGC. Exp. núm. 2018/12

2.1.7. PRP2018/244   Proposar sanció tinença de gossos Sr. AGS. Exp. núm. 2018/12¡

2.1.8. PRP2018/245   Proposar sanció tinença de gossos Sr. AGS Exp. núm. 2018/12

2.1.9. PRP2018/246   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. AGS Exp. núm. 2018/12

2.1.10. PRP2018/247   Proposar sanció tinença gossos Sr. ARC Exp. núm. 2018/12

2.1.11. PRP2018/248   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. ARC . Exp. núm. 2018/12

2.1.12. PRP2018/249   Proposar sanció tinença animals_Sr. ARC  Exp. núm. 2018/12

2.1.13. PRP2018/250   Proposar sanció tinença gossos Sr. ARC . Exp. núm. 2018/12

2.1.14. PRP2018/251   Proposar sanció tinença gossos Sr- ARM Exp. núm. 2018/12

2.1.15. PRP2018/199   Moció del PDeCAT, de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià-La Farga3.- Exp. núm. 2018/302

2.1.16. PRP2018/266   Moció d'ERC-AM, en relació a la creació d'un Consell d'Entitats Esportives.-Exp. núm. 2018/375

2.1.17. PRP2018/267   Moció d'ERC-AM, en relació a l'actualització del MIEM (Mapa d'Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals). Exp. núm. 2018/373

2.1.18. PRP2018/290   Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de control i tinença d'animals en el terme municipal de Llagostera. Exp. núm. 2018/331

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2018/322   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2018 per crèdits extraordinaris.-  Exp. núm. 2018/416

3.2. PRP2018/319   Moció d'ALL-E, de suport i adhesió a la vaga feminista: La proposta del moviment feminista estatal per al 8 de març.- Exp. núm. 2018/436

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms de l’exercici 2017.

4.3. Informes d’Alcaldia.

4.4. Precs i preguntes.

Ple 2018/1

Data d'inici de la sessió 31-01-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors

1.1. PLE2017/13 ordinària 29/11/2017

1.2. PLE2017/14 ordinària 20/12/2017

2. Presa de possessió de la regidora d’ERC Sra. Sílvia Fà Cateura. 

3. Propostes

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2018/32   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.-

3.1.2. PRP2018/113   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés est del nucli urbà - Exp. núm. 2017/1120

3.1.3. PRP2018/54   Moció d'ERC-AM, per a la millora de la participació i la informació en el marc del Pla estratègic.-Exp. núm. 2018/99

4. Acords d’urgència.

5. Control i gestió municipal

5.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

5.2. Informes d’Alcaldia.

5.3. Precs i preguntes.

Ple PLE2017/14

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/1681  Proposta  gossos potencialment perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.2. PRP2017/1682  Proposta gossos potencialment perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.3. PRP2017/1683 Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.4. PRP2017/1684  Proposta gossos perillosos   Exp. núm. 2017/219

1.1.5. PRP2017/1685 Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.6. PRP2017/1686   Proposta gossos perillosos  Exp. núm. 2017/219

1.1.7. PRP2017/1705   Ratificar l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG). Exp. núm. 2017/1995.-

1.1.8. PRP2017/1736   Estimar parcialment les al·legacions presentades a les OOFF 2018 i aprovar definitivament el seu redactat.  Exp. núm. 2017/1739

1.1.9. PRP2017/1715   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2018.- Exp. núm. 2017/1966

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2017/1742 Prendre coneixement de la renúncia del regidor d’ERC-AM Joaquim Castelló Boadas.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.    

Ple 2017/13

Data d'inici de la sessió 29-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/11 ordinària 24/10/2017

1.2. PLE2017/12 extraordinària 22/11/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1373   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 473_2017

2.1.2. PRP2017/1483   Infracció en matèria de gossos perillosos Acta 474_2017

2.1.3. PRP2017/1484   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 475_2017

2.1.4. PRP2017/1486   Infracció matèria gossos perillosos Acta 605_2017

2.1.5. PRP2017/1488   Infracció matèria gossos perillosos Acta 658_2017

2.1.6. PRP2017/1489   Infracció matèria gossos perillosos Acta 660_2017

2.1.7. PRP2017/1599   Aprovar la relació classificada d'empreses licitadores efectuada per la Mesa de contractació i requerir a  Carlos Mateu Casellas que aporti la documentació necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament tècnic i suport administratiu al departament de gestió tributària de l'Ajuntament.  Exp. núm. 2016/944

2.1.8. PRP2017/1620   Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom "Patronat Municipal d'Esports "de Llagostera.  Exp. núm. 2017/1632

2.1.9. PRP2017/1625   Moció d'ERC-AM, er a l'adquisició dels motius de Nadal per als carrers del poble.-Exp. núm. 2017/1924

2.1.10. PRP2017/1626   Moció d'ERC-AM, per al trasllat definitiu de la pantalla digital informativa.- Exp. núm. 2017/1925

2.1.11. PRP2017/1643   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 del Patronat Municipal Residencia Josep Baulida

Exp. núm. 2017/1833

2.1.12. PRP2017/1653   Moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, en relació al Dia contra la violència envers les Dones.- Exp. núm. 2017/1969

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/12

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/1608 Realitzar sorteig de membres de les meses per les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 Exp. núm. 2017/1837

Ple 2017/11

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2017/9 ordinària 27/09/2017

1.2. PLE2017/10 extraordinària amb urgència 06/10/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1432 Aprovar provisionalment el text refós del Pa especial urbanístic càmping Ridaura -

Exp. núm. 2016/852

2.1.2. PRP2017/1460 Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018.- Exp. núm.

2017/1739

2.1.3. PRP2017/1491 Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl

i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2. Informes d’Alcaldia.

4.3. Precs i preguntes.

Ple 2017/10

Data d'inici de la sessió 06-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Declarar la urgència de la convocatòria.

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1411   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.

2.1.2. PRP2017/1407   Moció conjunta del grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, de condemna dels fets de l'1 d'octubre de 2017.-Exp. núm. 2017/1705 

Ple 2017/09

Data d'inici de la sessió 27-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

1.1. PLE2017/8 ordinària 26/07/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1168   Renovar representants al Consell social municipal. Exp. núm. 2017/1495.

2.1.2. PRP2017/1194   Suprimir i cancel·lar el Registre municipal de parelles estables i derogar el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Exp. núm. 2017/1493.

2.1.3. PRP2017/1300   Modificar parcialment l'Ordenança Fiscal núm. 5. Exp. núm. 2017/1603

2.1.4. PRP2017/1319   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2017 del pressupost municipal. Exp. núm. 2017/1619

2.1.5. PRP2017/1343   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2016.- Exp. núm. 2017/790.

2.1.6. PRP2017/1296   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596.

2.1.7. PRP2017/1297   Moció d'ERC-AM, en relació a la instal·lació progressiva de plaques solars als edificis municipals de Llagostera.-  Exp. núm. 2017/1598.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/8

Data d'inici de la sessió 26-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/7 ordinària 28/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/933   Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres (Consorci de les Gavarres).- Exp. 2017/1247.

2.1.2. PRP2017/968   Aprovar inicialment l'inventari de camins municipals. Exp. núm. 2017/1271

2.1.3. PRP2017/958   Declarar Llagostera municipi agermanat amb Almedinilla. Exp. núm. 2017/1287.-

2.1.4. PRP2017/969   Moció d'ERC-AM, per evitar les molèsties que es puguin provocar en habitatges d'ús turístic.- Exp. núm. 2017/1304

2.1.5. PRP2017/970   Moció d'ERC-AM, per flexibitzar els criteris reguladors de les instal·lacions fotovoltaiques.- Exp. núm. 2017/1305

2.1.6. PRP2017/973   Moció d'ERC-AM, per a l'adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.- Exp. núm. 2017/1312

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/7

Data d'inici de la sessió 28-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/6 ordinària 07/06/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/806 Delegar en l'alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació del preu

just de l'expropiació de la canonada d'aigua de Vidreres - Exp. núm. 2016/112

2.1.2. PRP2017/807 Proposar les festes locals de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1115.-

2.1.3. PRP2017/844 Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del Pla d'autoprotecció del local polivalent de l'Ajuntament

2.1.4. PRP2017/816 Moció conjunta dels tres grups municipals, en relació el dia 28 de juny, dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI.-Exp. núm. 2017/1140

2.1.5. PRP2017/831 Moció d'ERC sobre el PAES i una caldera de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2017/1153.-

2.1.6. PRP2017/836 Moció d'ERC per regular la informació dels grups municipals a la web municipal.

Exp. núm. 2017/1156.-

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Documents Ple 28 de juny de 2017

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 07-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

 

 

Ple 2017/6

Data d'inici de la sessió 31-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- Exp. núm. 2017/958

2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 2012/1249.-

2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351

2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. Exp. núm. 2017/219

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                           .../...

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. Exp. núm. 2017/219

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- Exp. núm. 2017/1010

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/5

Data d'inici de la sessió 26-04-2017

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/4 ordinària 29/03/2017

Propostes

Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/435   Aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les llars d'infants municipals i del Reglament que el regula. Exp. núm. 2017/713.-

2.1.2. PRP2017/436   Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals. Exp. núm. 2017/716.-

2.1.3. PRP2017/416   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2016. Exp. núm. 2015/45

2.1.4. PRP2017/404   Assignar el nom d'Eugeni Gurnés Bou a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.5. PRP2017/477   Moció d'ERC-AM, per a la revisió del pla d'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.- Exp. núm. 2017/758

2.1.6. PRP2017/486   Moció d'ERC-AM, per a l'impuls de polítiques mediambiental.- Exp. núm. 2017/774

2.1.7. PRP2017/488   Moció del grup municipal de CIU, per a la defensa i l'efectivitat dels drets de les persones LGTBI.- Exp. núm. 2017/777

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/4

Data d'inici de la sessió 29-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/3 ordinària 22/02/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/309   Aprovar l'adjudicació directa de l'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera

2.1.2. PRP2017/306   Aprovar la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent .- Exp. núm. 2017/537

2.1.3. PRP2017/298   Modificar el crèdit del pressupost inicial de la Residencia Josep Baulida, modificació de crèdit núm. 1/2017. Exp. núm. 2017/491.

2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2017/3

Data d'inici de la sessió 22-02-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/2 extraordinària amb urgència 30/01/2017

1.2. PLE2017/1 ordinària 25/01/2017

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

PRP2017/135 Aprovar l'expedient de contractació, Plecs i obertura procediment de licitació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària Exp. núm. 2016/944

PRP2017/82 Aprovar l'expedient de contractació i plec de condicions per l'arrendament d'un local al carrer Major 11. Exp. núm. 2017/125

PRP2017/19 Aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis - Exp. núm. 2015/877

PRP2017/110 Aprovar l'adhesió per a l'any 2017 al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.-

PRP2017/130 Nomenar el regidor de CIU Sr. Robert Montiel Molina membre del Consell Municipal de Comunicació Local.- Exp. núm. 2015/864

PRP2017/132 Nomenar el regidor de CIU, Sr. Robert Montiel Molina, representant a diversos organismes on l'Ajuntament hi té representació. -Exp. núm. 2015/864

PRP2017/127 Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.- Exp. núm. 2017/293

PRP2017/143 Moció dels grups municipals d'ERC-AM i ALL-E, per l'aplicació de mesures relacionades amb matèria d’habitatge. Exp. núm. 2017/322

PRP2017/159 Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del Consell de Govern Exp. núm. 2015/864

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions d’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.2 Informes d’Alcaldia

4.3 Precs i preguntes

Ple 2017/2

Data d'inici de la sessió 30-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

En compliment de l'Ordre de Presidència del dia d'avui, us convoco a la sessió extraordinària amb urgència del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que se celebrarà a la Sala de sessions a les 21:00 hores del dia  30 de gener de 2017, amb el següent

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/74   Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'any 2017 i la plantilla de personal. Exp. núm. 2016/1681 

 

Ple 2017/1

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.1. PLE2016/13 extraordinària amb urgència 21/12/2016 1.2. PLE2016/12 extraordinària 21/12/2016

Presa de possessió del Sr. Robert Montiel Molina del càrrec de regidor.

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/16 Ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L. Exp. núm. 2017/64.-

2.1.2. PRP2017/17 Aprovar provisionalment el Pla especial de la modificació del text refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment hoteler al Vt. de St. Llorenç no 16 "can Darder" - Exp. núm. 2015/1137

2.1.3. PRP2017/18 Iniciar expedient d'assignació del nom d'Eugeni Gurnés a un espai públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.4. PRP2017/37 Moció d'ERC-AM, en relació a la liquidació d'un deute finançat per TÀCTICA PADEL,SL.-Exp. núm. 2017/105

2.1.5. PRP2017/39 Adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, promoguda per l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.- Exp. núm. 2017/106

2.1.6. PRP2017/40 Donar suport al manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia".-Exp. núm. 2017/107

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local 4.2 Informes d’Alcaldia
4.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/12

Data d'inici de la sessió 21-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/11 ordinària 30/11/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1755   Aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1681

2.1.2. PRP2016/1621   Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. núm. 2016/1536

2.1.3. PRP2016/1776   Acceptar les renúncies del regidor Sr.Sergi Miquel Valentí i de la candidata següent de la llista Sra. Olga González Gómez i sol·licitar a la JEC la credencial del següent candidat Sr. Robert Montiel Molina.- Exp. núm. 2015/864

3. Control i gestió municipal

3.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

3.2 Informes d’Alcaldia.

3.3 Precs i preguntes 

Ple 2016/11

Data d'inici de la sessió 30-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/10 ordinària 26/10/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1660   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir. Exp. núm. 2016/1582.-

2.1.2. PRP2016/1702   Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per AUFUCE,SL- Exp. núm. 2016/1628

3. Acords d’urgència.

Documents Ple novembre 2016

Ple 2016/10

Data d'inici de la sessió 26-10-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/9 ordinària 28/09/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1544   Aprovar els dos festius de 2017 d'obertura comercial. Exp. núm. 2015/934.

2.1.2. PRP2016/1545   Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1433.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/9

Data d'inici de la sessió 28-09-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/8 ordinària 27/07/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1390   Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost municipal per suplements de crèdit.- Exp. núm. 2016/1270 

2.1.2. PRP2016/1385   Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball amb la plaça de Tresoreria.- Exp.  núm. 2016/1268 

2.1.3. PRP2016/1401   Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la plaça d'arquitecte superior funcionari.- Exp.  núm. 2016/1291 

2.1.4. PRP2016/1223   Aprovar el protocol municipal d'actuació en casos de violència masclista.- Exp. núm. 2016/1171 

2.1.5. PRP2016/1433   Moció de CIU, de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat d'executar-lo, d'acord amb un pla financer viable i fiable.- Exp. núm. 2016/1327 

2.1.6. PRP2016/1419   Moció d'AxLL-E, per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.-  Exp. núm. 2016/1315 

2.1.7. PRP2016/1435   Moció d'ERC-AM, per a la millora del transport sanitari.- Exp. núm. 2016/1331 

2.1.8. PRP2016/1437   Moció d'ERC-AM, en relació a declarar Llagostera com a municipi socialment responsable.-  Exp. núm. 2016/1332

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte de Decret d’Alcaldia pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost municipal de l’exercici 2017.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local

4.3 Informes d’Alcaldia

4.4 Precs i preguntes 

Ple 2016/8

Data d'inici de la sessió 27-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/7 ordinària 29/06/2016

2. Propostes

2.1 Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1116   Aprovar la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 28. Exp. núm. 2016/718.

2.1.2. PRP2016/1143   Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del Pressupost vigent del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/1058.

2.1.3. PRP2016/1117   Moció d'ERC-AM, per tal de dotar els grups polítics de la infraestructura i els mitjans materials necessaris per desenvolupar la seva funció.-  Exp. núm. 2016/1080.

3.  Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes. 

Ple 2016/7

Data d'inici de la sessió 29-06-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/5 ordinària 25/05/2016

1.2. PLE2016/6 extraordinària 30/05/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/901   Sol·licitar al MINHAP autorització per convocar les places vacants d'agent de la Policia Local.- Exp.  núm. 2016/860

2.1.2. PRP2016/997   Demanar declaració d'urgència de l'expropiació dels béns i drets necessaris per executar el projecte. de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava - Exp. núm. 2016/112

2.1.3. PRP2016/1003   Proposar 2 festes locals any 2017. Exp. núm. 2016/1005.-

2.1.4. PRP2016/1018   Moció d'ERC, en relació a l'optimització i promoció de producció i consum d'energies netes.-  Exp. núm. 2016/1012

2.1.5. PRP2016/1020   Adherir-se a la moció de l'ACM, la FMC i el FCCD en defensa de l'acollida de les persones refugiades. Exp. núm. 2016/1014.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.2 Informes d’Alcaldia.

4.3 Precs i preguntes.  

Documents Convo ple juny 2016

Ple 2016/6

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 13:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2016/865   Realitzar sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals a les eleccions de les Corts Generals de 26 de juny de 2016. Exp. núm. 2016/797 

Ple 2016/5

Data d'inici de la sessió 25-05-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/4 ordinària 27/04/2016

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/619   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067156) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.2. PRP2016/620   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067154) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.3. PRP2016/621   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067159) contra ACC  per  tinença de gossos - Exp. núm. 2016/11.

2.1.4. PRP2016/622   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067158) contra ACC - Exp. núm. 2016/11

2.1.5. PRP2016/623   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067160 pel procediment abreujat contra ACC Exp. núm. 2016/11

2.1.6. PRP2016/624   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067161 pel procediment abreujat contra HGM Exp. núm. 2016/11

2.1.7. PRP2016/625   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067147 pel procediment abreujat contra ORM Exp. núm. 2016/11

2.1.8. PRP2016/796   Moció d'ALL-E, per delimitar una àrea amb dret de tanteig i retracte sobre els habitatges de Llagostera.-   Exp. núm. 2016/826

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de la situació financera de l’Ajuntament.

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local.

4.3 Informes d’Alcaldia.

4.4 Precs i preguntes. 

Ple 2016/4

Data d'inici de la sessió 27-04-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Convo Ple abril 2016

Ple 2016/3

Data d'inici de la sessió 30-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2016/02

Data d'inici de la sessió 23-02-2016

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

 

Ple 2016/01

Data d'inici de la sessió 26-01-2016

Hora d'inici de la sessió 21h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/15

Data d'inici de la sessió 23-11-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia

Ple 2015/16

Data d'inici de la sessió 21-12-2015

Hora d'inici de la sessió 21 h

Tipus Ordinària

Ordre del dia Ordre del dia