No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 06/17

Data d'inici de la sessió 26-06-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Acord d’aprovació de la relació classificada de les empreses presentades en el procediment de contractació del servei de llar d’infants municipal

2. Acord de sol·licitud de subvenció en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, anualitat 2017 i acord relatiu a l’anualitat 2018

Documents Ple extraordinari de 26 de juny de 2017

Ple 05/17

Data d'inici de la sessió 18-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 16 de març, 6 d’abril i 9 de maig de 2017

 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

 3. Aprovació de la Relació de llocs de treball de l’Organisme autònom administratiu Patronat municipal Residència Mare de Déu de la Riera

 4. Aprovació inicial de la modificació del Pressupost Municipal 2/2017

 5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular la delegació de la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR).

 6. Aprovació inicial de la supressió del Registre de Parelles de Fet de les Borges del Camp i derogació del reglament que el regula

 7. Assumptes sobrevinguts

 8. Informe de l'Alcaldia

 9. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari de 18 maig de 2017

Ple 04/17

Data d'inici de la sessió 09-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de  “Llar d’infants municipal”

Documents Ple extraordinari de 9 de maig de 2017

Ple 03/17

Data d'inici de la sessió 06-04-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2016

2. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2018-2019-2020

3. Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pressupost Municipal 2017

4. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020

Documents Ple extraordinari de 6 d'abril de 2017

Ple 02/17

Data d'inici de la sessió 16-03-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 19 de gener de 2017
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2016
 4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2016 
 5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera
 6. Aprovació de la primera modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal laboral de la Residència Mare de Déu de la Riera
 7. Declaració d’una actuació com d’especial interès municipal
 8. Adhesió al Reglament Comarcal del servei de proveïment d’aigua potable i sanejament
 9. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
 10. Moció perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació de nous projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un nou Pla de l'Energia
 11. Assumptes sobrevinguts
 12. Informe de l'Alcaldia
 13. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari 16 març de 2017

Ple 01/17

Data d'inici de la sessió 24-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2016
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’un dispositiu multifuncional per les oficines municipals, mitjançant arrendament sense opció de compra, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert
 4. Assumptes sobrevinguts
 5. Informe de l'Alcaldia
 6. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari 24 de gener del 2017

Ple 8/16

Data d'inici de la sessió 17-11-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 22 de setembre i la del dia 11 d’octubre de 2016
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2015
 4. Aprovació inicial de la modificació 4 del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2016
 5. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2017 corresponent a  l’Ajuntament, la residència Mare de Déu de la Riera i Les Borges Gestió Entitat Pública Empresarial, i els seus documents adjunts.
 6. Moció en suport als 25 anys de “La Marató de TV3”
 7. Assumptes sobrevinguts
 8. Informe de l'Alcaldia
 9. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari 17 de novembre del 2016

Ple 7/16

Data d'inici de la sessió 11-10-2016

Hora d'inici de la sessió 18.30

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017
 2. Proposta de nomenament de jutge de pau titular
 3. Proposta de nomenament de jutgessa de pau suplent
 4. Manifest en defensa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Documents Ple extraordinari 11 d'octubre del 2016

Ple 6/16

Data d'inici de la sessió 22-09-2016

Hora d'inici de la sessió 18.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de juliol de 2016
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
3. Assumptes sobrevinguts
4. Informe de l'Alcaldia
5. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari 22 de setembre del 2016

Ple 5/16

Data d'inici de la sessió 21-07-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries del dia 26 i 28 de maig de 2016
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015
 4. Aprovació inicial de la modificació de pressupost 3/2016
 5. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible  (PAES)
 6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2017
 7. Esmena de l’acord Plenari adoptat el 20 de març de 2014
 8. Revocació de l’acord Plenari de 31 de març de 1964 nomenant el dictador Francisco Franco, alcalde honorari i perpetu de les Borges del Camp
 9. Assumptes sobrevinguts
 10. Informe de l'Alcaldia
 11. Precs i preguntes

Documents Ple ordinari 21 de juliol del 2016

Ple 4/16

Data d'inici de la sessió 28-05-2016

Hora d'inici de la sessió 09.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Realització del sorteig dels membres de les meses de les Eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny de 2016.

Ple 3/16

Data d'inici de la sessió 26-05-2016

Hora d'inici de la sessió 18.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 31 de març de 2016
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
3. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015
4. Aprovació inicial de a modificació de Pressupost 2/2016
5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de punt de voluntariat de l’Ajuntament de les Borges del Camp
6. Assumptes sobrevinguts
7. Informe de l'Alcaldia
8. Precs i preguntes

Ple 2/16

Data d'inici de la sessió 31-03-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de gener de 2016
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4r trimestre de 2015
 4. Donar compte de l’informe trimestral elaborat per Tresoreria relatiu al compliment de les obligacions de pagament en el marc de les mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al 4r trimestre de 2015 
 5. Aprovació del Pla de Disposició de Fons i del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2016 de l’Ajuntament i de l’organisme autònom residència Mare de Déu de la Riera
 6. Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2016
 7. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2017-2018-2019
 8. Proposta d’acord de  l’Ajuntament de les Borges del camp d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2012/01)
 9. Aprovació del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció d’animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de les Borges del Camp
 10. Assumptes sobrevinguts
 11. Informe de l'Alcaldia
 12. Precs i preguntes

Ple 1/16

Data d'inici de la sessió 21-01-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Saló de sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 19 i 24 de novembre de 2015
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
 3. Adopció de l’acord de declaració de serveis essencials
 4. Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal de les Borges del Camp
 5. Acord de modificació del règim de dedicacions dels càrrec electes
 6. Assumptes sobrevinguts
 7. Informe de l'Alcaldia
 8. Precs i preguntes