La FUE és l'espai físic i virtual des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) ( Presentació telemàtica de la comunicació)

Cerca guiada de tràmits

 La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica independentment de l’administració competent. 

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. 

Finestra única empresarial (FUE)

En aquest espai trobareu la informació de tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial i l'accés a la seva tramitació.

La posada en marxa d'una activitat empresarial en el territori requereix d'un seguit de tràmits municipals. El desenvolupament d'aquesta activitat i el seu grau d'afectació en l'entorn més proper, és a dir:

- els efectes que té sobre el medi ambient i les persones,

- els efectes sobre la convivència veïnal i

- els efectes sobre la seguretat de les persones, els béns, i el medi, determinen com hi intervé l'Administració. És a dir, en funció d'on s'ubiqui l'activitat i la incidència que tingui tindrà associats uns tràmits concrets.