No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 2/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA ACTES

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
 2. Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021

PLE 1/2021

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021
 2. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
 3. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 4. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
 5. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020
 6. Proposta ratificació decret 103/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021.
 7. Sol·licituds llicències d’obres.
 8. Informes d’alcaldia.
 9. Precs i preguntes.

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 21-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020

 5. Proposta ratificació decret 70/2020 sobre formulació d’al·legacions, en temps i forma,  a la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024

 6. Proposta ratificació decret 71/2020, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals

 7. Proposta ratificació decret 74/2020, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a realitzar durant l'any 2020.

 8. Proposta ratificació decret 77/2020, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2021

 9. Proposta de pròrroga del contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi)

 10. Moció municipal a favor de la reforma horària

 11. Sol·licituds llicències d’obres.

  Informes d’alcaldia.

  Precs i preguntes.

PLE 4/2020

Data d'inici de la sessió 20-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2019.

 5. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2021.

 6. Proposta ratificació decret 59/2020 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en aplicació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019.

 7. Moció exigint respecte a la pagesia i al món local.

 8. Sol·licituds llicències d’obres.

  Informes d’alcaldia.

  Precs i preguntes.

PLE 3/2020

Data d'inici de la sessió 25-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta ingressar a l’ACA la quantitat de 7.150,28 euros fruit de la liquidació complementària del cànon 2018 practicada per aquest import, acceptar la nova estimació proposada per l’ACA per import de 17.914,36, repercutir aquests imports als abonats que ho veuran reflectit en el proper rebut de subministrament d’aigua potable de l’any 2019 en el concepte cànon i iniciar el procés per a procedir a la instal·lació de comptadors d’aigua al municipi de la Sentiu de Sió

 5. Proposta aprovació d’un Pla econòmic financer (anualitats 2020-2021)

 6. Proposta sobre aprovació i signatura del conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 7. Sol·licituds llicències d’obres

  8. Informes d’alcaldia

  9. Precs i preguntes

PLE 2/2020

Data d'inici de la sessió 09-03-2020

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2019

 5. Proposta crear la llicència número 1 d'autotaxi en el municipi de la Sentiu de Sió.

 6. Proposta aprovar el plec de condicions que ha de regir el procediment d'adjudicació de la llicència de taxi número 1 de la Sentiu de Sió i la seva licitació.

 7. Proposta designar els representants de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Junta Directiva de l’Agrupació de Propietaris de Terrenys de l’àrea de caça de la Sentiu de Sió

 8. Proposta de modificació del dia de les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió

 9. Proposta ratificació decret 18/2020 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el Programa treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2019

 10. Proposta ratificació decret 20/2020, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini (2021-2023)

 11. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat aperruqueriasituat al carrer de la Solana, s/npropietatdel'Ajuntamentdela Sentiu de Sió, amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF 78093873h, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2020fins el 2 de març de 2021

 12. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’any 2020 en aplicació del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020

 13. Sol·licituds llicències d’obres

 14. Informes d'Alcaldia

 15. Precs i preguntes

PLE 1/2020

Data d'inici de la sessió 20-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019

 5. Proposta elecció Jutge de Pau Substitut de la Sentiu de Sió

 6. Proposta desistir de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió.

 7. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

 8. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 14/2019

Data d'inici de la sessió 16-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30 HORES

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020, juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.

 2. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de la despesa per al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

 3. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2020

 4. Proposta ratificació decret 108/2019 sobre aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i l’Ajuntament de Cubells

 5. Sol·licituds llicències d’obres

Ple 13/2019 13/2019

Data d'inici de la sessió 12-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió

 2. Proposta aprovar presentar sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència, dins la línea subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per finançar part de l’actuació “Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu de Sió”

PLE 12/2019

Data d'inici de la sessió 04-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta ratificació decret 92/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 5. Proposta ratificació decret 93/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 6. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’any 2019, en aplicació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre

 7. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 11/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 14:15

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Sorteig membres mesa electoral Corts Generlas, 2019

2.- Proposta sol.licitar autorització al Departament de la Generalitat competent per a la prestació del servei interurbà de taxi.

3.- Sol.licitud llicències d'obres.

 

PLE 10/2019

Data d'inici de la sessió 16-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments

 4. Proposta ratificació decret 86/2019, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2020

 5. Proposta ratificació decret 73/2019 sobre aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019

 6. Proposta sol·licitud d’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

 7. Proposta aprovar el conveni

 8. Moció defensa de drets civils i polítics

 9. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 09-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Proposta creació dels grups municipals de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
 2. Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la periodicitat de les seves sessions
 3. Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la creació de la comissió especial de comptes
 4. Proposta sobre règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació
 5. Proposta nomenaments representants al òrgans col·legiats
 6. Coneixement pel ple del nomenament de Tinents d’Alcalde i delegacions de competències.
 7. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de l’annex dels requisits bàsics a comprovar
 8. Proposta elecció càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a partir del dia 15 de juny de 2019.
 9. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi per a l’any 2020.
 10. Proposta ratificació decret 64/2019 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts a la gestió forestal sostenible.
 11. Sol·licituds llicències d’obres

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Constitució de la nova Corporació Municipal i elecció de l'Alcalde

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 22-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la corporació de l’exercici 2018

 5. Proposta aprovar sol·licitar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del municipi vigent a data d’avui així com de les posteriors actualitzacions

 6. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’any 2019 en aplicació del reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre

 7. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019

 8. Proposta ratificació Decret 41/2019, sobre sol.licitud subvenció càrrecs electes.

 9. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Sorteig memebres mesa electoral eleccions Locals i Parlament Europeu, 2019

PLE 4/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Sorteig membres mesa electoral eleccions Corts Generals, 2019
 3. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 4. Donar compte del decret de relació de pagaments
 5. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019
 6. Proposta d’aprovació del Registre d’interessos de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i aprovació dels nous models de Declaració d’activitats i béns patrimonials
 7. Sol·licituds llicències d’obres
 8. Informes d’alcaldia
 9. Precs i preguntes

PLE 3/2019

Data d'inici de la sessió 11-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2018

 5. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019

 6. Proposta ratificació decret 20/2019 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2018

 7. Proposta ratificació decret 21/2019, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2020-2022)

 8. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 2/2019

Data d'inici de la sessió 11-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF 78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2019fins el 2 de març de 2020

 5. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 14-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 13/2018

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2018.

2.- PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 2/2018.

3.- PROPOSTA APROVAR LA CANCEL.LACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT CONCERTADA AMB DATA 22/05/2012 AMB L'ENTITAT FINANCERA BANC POPULAR ESPAÑOL, SA (QUE ACTUALMENT FORMA PART DEL GRUPO SANTANDER)

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 10-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019, juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.

 5. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Proposta adjudicar el contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.

 5. Proposta per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

 6. Moció per mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada el dia 11 d’octubre de 2018

 7. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 10/2018

Data d'inici de la sessió 15-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte del decret de relació de pagaments

 4. Proposta ratificació decret 78/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 per als ajuts a la gestió forestal sostenible

 5. Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre

 6. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 9/2018

Data d'inici de la sessió 27-09-2018

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei consistent enenclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, convocant la seva licitació, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contractei designar els membres de la mesa.

Ple 8

Data d'inici de la sessió 17-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decret relació de pagaments

 4. Proposta ratificació decret 71/2018, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2019

 5. Proposta ratificació decret 72/2018 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida

 6. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

 

PLE 7/2018

Data d'inici de la sessió 06-08-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Proposta aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2017

 5. Proposta ratificació decret 58/2018, sobre comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial, interposat per la senyora Maria Dolors Galceran Solà.

 6. Proposta ratificació decret 61/2018 sobre designació del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió

 7. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2018

 8. Proposta ratificació decret 63/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 9. Proposta ratificació decret 64/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 10. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 6/2018

Data d'inici de la sessió 11-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Proposta ratificació de Decret 52/2018, sobre sol.licitud d'alta al consorci AOC a la Platafomra del Servei de Contractació Pública (PSCP)

 5. Proposta ratificació de Decret 53/2018, sobre sol.licitud d'alta al Consorci AOC del Registre públic de contractes (RCP)

 6. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 5/2018

Data d'inici de la sessió 15-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Esportiu de la Noguera que té per objecte contribuir mútuament en el desenvolupament del projecte de gestió esportiva al municipi de la Sentiu de Sió.

 5. Proposta ratificació decret 36/2018, sobre sol.licitud subvenció càrrecs electes, any 2018

 6. Sol·licituds llicències d’obres

 7. Informes d’alcaldia
 8. Precs i preguntes

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 09-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2017

 5. Proposta aprovació d’un Pla Econòmic Financer, anualitats 2018-2019

 6. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol

 7. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 3/2018

Data d'inici de la sessió 12-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Proposta aprovació inicial de l’auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior al municipi de la Sentiu Sió a la província de Lleida

 5. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2019.

 6. Proposta ratificació decret 16/2018 sobre aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2017

 7. Proposta ratificació decret 17/2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2019-2021)

 8. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística

 9. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 2/2018

Data d'inici de la sessió 12-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Donar compte decrets relació de pagaments

 4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2018

 5. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 4/2017

 6. Proposta portar a terme les obres relatives a “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer.”

 7. Proposta portar a terme les obres relatives a “Primera fase de les obres de substitució de l’enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió.”

 8. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria  situat al carrer de la Solana

 9. Proposta aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-19 entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, per a l’any 2017

 10. Proposta ratificació decret 11/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la gestió forestal sostenible

 11. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

 12. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 1/2018

Data d'inici de la sessió 08-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 3. Donar compte decrets relació de pagaments
 4. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a bar situat al carrer de les Escoles, número 6, per un termini d’un any, des del dia 10 de gener de 2018  fins el 10 de gener de 2019
 5. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 1/2018
 6. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2018
 7. Proposta aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que fa referència únicament a l’epígraf 5 de l’article 6 (import per utilització sala de vetlles)
 8. Proposta adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, CIF J-25672437, el contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi) per procediment negociat sense publicitat
 9. Sol·licituds llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 14/2017

Data d'inici de la sessió 11-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes Ajuntament de la Sentiu de Sió

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 3. Donar compte decrets relació de pagaments
 4. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2018, juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
 5. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2017
 6. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 3/2017
 7. Proposta aprovar definitivament la constitució de la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible formada per La Granadella, Castelló de Farfanya i la Sentiu de Sió i del conveni que la regula
 8. Proposta aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat per reial decret 616/2017, de 16 de juny, en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, aprovar les actuacions que componen el projecte singular subvencionable corresponent a la Mesura 6 així com aprovar la memòria descriptiva de les actuacions a escometre
 9. Sol·licitud llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 13/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc SALA ACTES AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Sorteig membres mesa electoral eleccions Parlament de Catalunya 21/12/2017

PLE 12/2017

Data d'inici de la sessió 13-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 3. Donar compte decrets relació de pagaments
 4. Proposta ratificació decret 43/2017, sobre sol·licitud d’alta al consorci AOC al servei “E-SET”
 5. Aprovació declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics
 6. Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
 7. Sol·licitud llicències d’obres

 1. Informes d’alcaldia
 2. Precs i preguntes

PLE 11/2017

Data d'inici de la sessió 26-10-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió

2.- Aprovació de la Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya

PLE 10/2017

Data d'inici de la sessió 09-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1 Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior

 2 Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3 Donar compte decrets relació de pagaments

 4 Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió , any 2017

 5 Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2017

 6 Proposta ratificació decret 35/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla d’arrendaments i subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019

 7 Proposta ratificació decret 37/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla extraordinari d’inversions locals, anualitats 2017 i 2018

 8 Moció de condemna de la violència dels cossos policials l'1 d'octubre

 9 Sol·licitud llicències d’obres

 10 Informes d’alcaldia

 11 Precs i preguntes

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 12-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 3. Donar compte decrets relació de pagaments
 4. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2016

 1. Proposta aprovació Reconeixement de Crèdit 1/2017
 2. Proposta iniciar expedient d’adopció de l’escut heràldic del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local assistència tècnica

 3. Proposta aprovar la supressió del Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la derogació del seu reglament regulador

 4. Proposta ratificació decret

 5. Proposta aprovació conveni entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la protectora d’animals Amics dels Animals de la Noguera per la recollida de gossos abandonats al municipi

 6. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències

 1. Sol·licitud llicències d’obres
 2. Informes d’alcaldia
 3. Precs i preguntes

PLE 8/2017

Data d'inici de la sessió 10-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 3. Donar compte decret relació de pagaments
 4. Proposta ratificació decret 25/2017, sobre sol·licitud de subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020

 1. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2018.
 2. Proposta aprovació inicial del Reglament del registre comptable de factures de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió

 3. Proposta per la qual l'Ajuntament de la Sentiu de Sió dóna suport al decàleg de bones practiques de la comunicació local pública

 1. Sol·licitud llicències d’obres
 2. Informes d’alcaldia
 3. Precs i preguntes

PLE 7/2017

Data d'inici de la sessió 12-06-2017

Hora d'inici de la sessió 20.30 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia

 3. Proposta adjudicació contractació, mitjançant procediment obert, del concurs públic per a l'arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de begudes i etc..., situat al carrer de les Escoles, número 2 de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament.

 4. Proposta ratificació decret 13/2017 sobre adjudicació del contracte menor per la prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals

 5. Proposta ratificació decret 20/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 6. Proposta ratificació decret 21/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

 1. Sol·licitud llicències d’obres
 2. Donar compte decret relació de pagaments
 3. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
 4. Informes d’alcaldia
 5. Precs i preguntes