A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
08-10-2021 Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. ­­­1 reguladora de l’impost sobre béns immobles

Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles

L’Ajuntament en sessió extraordinària del Ple, de data 7 d’octubre de 2021, ha aprovat, entre d’altres, els acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació  i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

La Sentiu de Sió, 7 d’octubre de 2021

L’alcalde

Josep Torres Flores

No
10-11-2020 Edicte d'aprovació provisional en relació a les ordenances fiscals

Edicte d’aprovació provisional en relació a les ordenances fiscals

 

L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en sessió del Ple de data 09/11/2020 ha aprovat, entre d’altres, els acords següents:

 

Primer.  Aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, l’adhesió al model d’ordenança de la Diputació de Lleida publicada al BOP de Lleida, número 192 de 04/10/2019, per adaptar-se a la nova normativa reguladora de  les hisendes locals i general tributari. També es va acordar aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, les especificats que s’aplicaran al municipi de la Sentiu de Sió pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost de béns immobles, de l’Impost sobre activitats econòmiques i de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

Segon.  Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació  i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

 

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes

 

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

 

La Sentiu de Sió, 10 de novembre de 2020

 

L’alcalde

 

Josep Torres Flores

28-12-2020 152/2020 No 25035 AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ