En aquest apartat hi trobaràs referides les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

L'Ajuntament de la Selva del Camp no té creat un registre propi d'empreses licitadores, i reconeix per als seus processos de contractació les empreses registrades al RELI i també les certificacions de classificació empresarial expedides pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

S'exigeix aportar la classificació de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic. En els contractes en què no és preceptiu disposar de classificació empresarial, si és aportada pel licitador permet acreditar la seva solvència sense aportar cap altra documentació.

 

ACCÉS AL RELI (Registre Electrònic d'Empreses Licitadores)

 

Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya)