No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Aquest tràmit  permet exercir el dret d'accés a la informació pública tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma que preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per:

  • La seguretat pública.

  • la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Ajuntament de la Roca del Vallès, si aquest secret o confidencialitat està establert per una norma amb rang de llei.

  • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o de tutela judicial efectiva.

  • Els drets dels menors d'edat.

  • La intimitat i altres drets privats legítims.

  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  • Tots aquells supòsits en els quals la informació tingui la condició de protegida i així ho estableixi una norma amb rang de llei.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud la podeu presentar a l’Oficia d’Atenció a la Ciutadania l’Oficia d’Atenció a la Ciutadania

També ho podeu de forma telemàtica des del següent enllaç