En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

EL PLE

El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors/es escollits segons la normativa electoral. Ordinàriament el lloc de realització de les sessions és l’Ajuntament (sala de plens) i les sessions plenàries que es convoquin amb caràcter ordinari tenen lloc el darrer dijous, no festiu, de cada dos mesos senars a les 20.00h.   Actualment el Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès està format per 17 regidors i regidores.

 

El Govern està format pels Grups Municipals d’ERC-AM (6 regidors/es) i JUNTS (5 regidors/es) . L’alcalde és Albert Gil i Gutiérrez (ERC-AM).

L’oposició està formada per PSC-CP (3 regidors/es), CIUTADANS (2 regidors/es) i LA ROCA EN COMÚ (1 regidor).

Què és el Ple?

És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’Alcalde i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple es realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin les lleis.

Es celebra a la Sala de Plens de l’Ajuntament, com a mínim una vegada cada dos mesos. De forma general l’últim dijous cada dos mesos, començant el mes de gener.

Quines són les competències del Ple?:

El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva.

 

Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85.

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Convocatòria i ordre del dia:

El Ple es reuneix per convocatòria de l’alcalde. Ha de ser pública i se li donarà la màxima difusió. Juntament amb la convocatòria es tramet a tots els Regidors i Regidores l’ordre del dia, que és elaborat per l’Alcalde tenint en compte les propostes de:

 • Les Comissions Informatives
 • La Junta de Portaveus
 • Els Grups Municipals
 • Els Regidors i Regidores

Aquí podeu consultar les ordres del dia dels plens

Aquí podeu consultar les actes de Ple municipal de diferents anys.

TINENTS/ES D'ALCALDE

Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas de vacant, absència o malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 

Relació Tinents d'Alcalde:

 

 • Primera tinenta d'alcalde: Sra. Marta Pujol i Armengol
 • Segona tinenta d'alcalde: Sra. Yolanda Guarinos i Mico
 • Tercer tinent d'alcalde: Sr. Daniel Vall i Alsina
 • Quart tinent d'alcalde: Sr. Xavier del Villar i Berenguel
 • Cinquena tinenta d'alcalde: Sra. Laura Álvarez i Estapé

 

Nomenaments tinents d'Alcaldia mandat 2019-2023

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’Alcalde o Alcaldessa i integrat per un nombre de Regidors i Regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde o Alcaldessa. 

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’Alcalde o Alcaldessa a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

 

Les sessions de la Junta de Govern Local que es convoquin amb caràcter ordnari, tindran loc el primer, tercer i, si escau, el cinquè dilluns de cada mes de l'any, que no siguin festius, a les 18.00h a la Sala de Comissions.

 

Les atribucions de la Junta de Govern són:

 1. L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

On i quan se celebra?

La periodicitat l’estableix la pròpia Junta i l’Alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques.

Composició de la Junta de Govern Local a la Roca del Vallès:

President: l'Alcalde

Vocals: Sra. Marta Pujol i Armengol

             Sra. Yolanda Guarinos i Mico

             Sr. Daniel Valls i Alsina

             Sr. Xavier del Villar i Berenguel

             Sra. Laura Álvarez i Estapé

 

Aquí podeu consultar les actes de les Juntes de Govern Local de diferents anys.

REGIDORS I REGIDORES DELEGATS/DES

La funció dels regidors/es delegats/des és la de gestionar i prendre les decisions corresponents a l’àmbit de la delegació. Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’alcalde en una matèria determinada i emetre actes administratius que afectin tercers.

 

COMPETÈNCIES

REGIDORS/ES

ÀREA DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS

Regidoria  de Serveis Jurídics

Sr. Albert Gil i Gutiérrez

Regidoria de Recursos Humans

Sr. Albert Gil i Gutiérrez

Regidoria de Serveis Generals i Noves Tecnologies

Sr. Albert Gil i Gutiérrez

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regidoria de Plans i Projectes

Sr. Albert Gil i Gutiérrez

Regidoria d’Obres i Serveis

Sr. Albert Bassa i Berenguel

Regidoria d’Urbanisme i Planejament

Sr. Xavier del Villar i Berenguel

Regidoria d’Habitatge

Sr. Xavier del Villar i Berenguel

Regidoria de Medi Ambient i Pagesia

Sr. Jordi Bacardit i Martínez

 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

Regidoria de Seguretat Ciutadana

Sr. Daniel Valls i Alsina

 

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics

Sra. Marta Pujol i Armengol

 

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES

Regidoria d’Afers Socials i Famílies

Sra. Roser Moreno i Sánchez

Regidoria de Participació Ciutadana

Sra. Yolanda Guarinos i Mico

Regidoria d’Imatge i Comunicació

Sra. Ainoa Herrera i Sanabria

Regidoria de Transparència

Sr. Xavier del Villar i Berenguel

Regidoria d’Enducació

Sr. Albert Bassa i Berenguel

Regidoria de Cultura i Festes Populars

Sra. Laura Álvarez i Estapé

Regidoria de Joventut

Sra. Ainoa Herrera i Sanabria

Regidoria de Promoció Econòmica, Consum, Comerç i Turisme

Sra. Raquel Vilardebó i Pujades

Regidoria d’Inserció Laboral

Sr. Daniel Valls i Alsina

Regidoria de Salut Pública i Comunitària

Sra. Marta Pujol i Armengol

Regidoria d’Esports

Sr. Daniel Valls i Alsina

Regidoria de Solidaritat i Igualtat

Sra. Laura Álvarez i Estapé