Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2018/6279 Modificació Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

L’Ajuntament de la Roca del Vallès modificarà l’Ordenança General de Subvencions, que regula el règim jurídic general de la concessió de subvencions per part del consistori. Aquest document defineix el conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per què persones i entitats puguin sol·licitar les subvencions, així com el procediment de concessió i la justificació d’aquestes. L’Ajuntament està aplicant a l’ordenança els darrers canvis normatius en matèria de subvencions, procediment administratiu, transparència i administració electrònica. També el que afecta les entitats: convocatòries, justificacions, subvencions directes, entre d’altres.

Publicació aprovació definitiva Ordenança reguladora concessió subvencions
2018/5088 Modificació Reglament de Participació Ciutadana

L'actual Reglament, aprovat al 2011, requereix una modificació, tant per actualitzar el seu articulat com per desenvolupar canals de participació que només es van enunciar. En aquest sentit, resta constata que aquest  Reglament de Participació Ciutadana està obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, reglamentació de transparència... Cal revisar/ampliar els canals de participació que recull el reglament i actualitzar alguns articles. En la redacció inicial es va desenvolupar detalladament el procés del Consell de Poble, deixant la resta de forma bàsica.

 

Al següent enllaç podeu consultar els diferents documents del procés:

Documents procés modificació Reglament Participació Ciutadana

Esborrany Reglament municipal de Participació Ciutadana.pdf 5
2017/105 Aprovació Ordenança de Transparència i Administració Electrònica

El document permet a l’Ajuntament dotar-se d’una norma pròpia que concreti l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i ha estat redactat per una comissió integrada per un equip transversal de professionals municipals i s’ha debatut en la Comissió Informativa abans d’elevar-lo al Ple.

Aprovació definitiva Ordenança d'Administració Electrònica 5