En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és l'òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'Alcalde, que adopta les principals decisions del l'Ajuntament. A la Pobla de Mafumet, el nombre de membres que componen el Ple és de 11, en proporció al nombre d’habitants del municipi.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents; són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà. Es realitzen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, situada als baixos, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l’Alcalde cregui convenient realitzar-les en un altre indret del terme municipal.

D'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 17. Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet se celebren el quart dimarts dels mesos de gener, abril, juliol i octubre a les 20:00 hores.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto GUSTAVO DONOSO I TRENADO

GUSTAVO DONOSO I TRENADO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto TANIA CARRETERO I ERNESTO

TANIA CARRETERO I ERNESTO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto SERGI MORENO I AYMAMI

SERGI MORENO I AYMAMI

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto BARBARA FRANCESCH I BATISTA

BARBARA FRANCESCH I BATISTA

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MIREIA MORALES I QUERALT

MIREIA MORALES I QUERALT

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MARTI MIRAVETE I PUYO

MARTI MIRAVETE I PUYO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto LLORENÇ SERRAHIMA I ESCODA

LLORENÇ SERRAHIMA I ESCODA

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MARGA BORRÀS BARGALLÓ

MARGA BORRÀS BARGALLÓ

No adscrit / independent

Veure fitxa
Foto IBÀN FERRÉ PAMIES

IBÀN FERRÉ PAMIES

PSC - CP

Veure fitxa
Funcions:

És atribució de l'alcalde tant la determinació del nombre dels membres de la Junta de Govern com el nomenament dels seus components. L'alcalde ha d'adoptar aquestes decisions mitjançant un decret, el contingut del qual ha de conèixer el Ple.

Les funcions que tindrà la Junta de Portaveus seran:

a)  L’assessorament a l’Alcalde en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b)    El  coneixement  previ  dels  assumptes  d’especial  transcendència  per  a  la Corporació.c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde decideixi sotmetre a laseva consideració.

d) Emetre comunicats conjunts quant així es decideixi.

e)  Les reunions de la Junta de Portaveus no seran publiques i dels assumptes que s’hi tractin no es poden fer públics fins que no hagin passat a seva aprovació pel Ple municipal.

L’Alcalde pot delegar en la Junta de Govern una part de les seves atribucions, les que la normativa determina que son delegables.

Les seves atribucions es troben regulades a l'art. 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, i en termes similars, a l'art. 53 TRLMRLC i al 41 del ROF.

 Competències delegades en la Junta de Govern:

 -       Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

-       Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat en els casos que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans

-       L'atorgament de les llicències tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple, llevat d’ocupacions a la via pública.

-       Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els contractes administratius especials quan el valor estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.

-       Contractar les concessions d'obres i concessions de serveis quan el valor estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.

-        Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros

-        Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost bases de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros.

-         Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el seu valor; o en el cas d'informe desfavorable del departament competent de l'Administració local d'acord amb l'art. 209.2d.) del TRLMRLC.

 

El nombre de membres de la Junta de Govern és de 3 regidors i regidores i l’alcalde.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet tenen lloc amb una periodicitat de 15 dies, celebrant-se els dimarts.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto GUSTAVO DONOSO I TRENADO

GUSTAVO DONOSO I TRENADO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto TANIA CARRETERO I ERNESTO

TANIA CARRETERO I ERNESTO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Funcions:

L'alcalde és el president de la corporació i s'encarrega de representar l'Ajuntament i de dirigir el govern i l'administració municipal.

Les seves atribucions estan definides a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l'article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Funcions:

L’Alcalde o Alcaldessa és el president de la Corporació municipal i adopta les decisions mitjançant Decrets d’Alcaldia dins l’àmbit de competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que són les següents:

 1. Representar l'Ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 9. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 10. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 11. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 12. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'Alcalde o Alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 13. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 15. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 16. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 17. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 18. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la comissió de govern.
 19. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 20. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 21. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'Alcalde o Alcaldessa el nomenament dels tinents d'Alcalde.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

UAS-POBLA

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat constituït pels portaveus /representants dels diferents Grups Polítics reunits sota la presidència de l'Alcalde o del Regidor en qui delegui, per a tractar els assumptes que seran inclosos en l'ordre del dia de les sessions plenàries, el seu funcionament, règim dels debats o qualsevol altra qüestió. Es tracta d'un òrgan complementari, consultiu i de naturalesa deliberant que, en cap cas, pot ostentar competències resolutòries ni rebre delegacions de cap òrgan municipal, doncs al no estar expressament prevista per les disposicions legals mancaria de fonament.

La Junta de Portaveus estarà presidida per l’Alcalde i formada per un representant de cada candidatura que han obtingut representació al Ple Municipal, aquests actuaran com a Portaveus, amb l’assistència del Secretari-Interventor si així ho demana el President.

Les funcions que tindrà la Junta de Portaveus seran:

a) L’assessorament a l’Alcalde en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

d) Emetre comunicats conjunts quant així es decideixi.

e) Les reunions de la Junta de Portaveus no seran publiques i dels assumptes que s’hi tractin no es poden fer públics fins que no hagin passat a seva aprovació pel Ple municipal.

Art. 49 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:

Primer. Crear la Junta de Portaveus a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

Segon. Establir que la composició de la Junta de Portaveus serà presidida per l’Alcalde i formada per un representant de cada candidatura que han obtingut representació al Ple Municipal, aquests actuaran com a Portaveus, amb l’assistència del Secretari-Interventor si així ho demana el President.

Tercer. Les funcions de la Junta de Portaveus seran:

a) L’assessorament a l’Alcalde en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

d) Emetre comunicats conjunts quant així es decideixi.

e) Les reunions de la Junta de Portaveus no seran publiques i dels assumptes que s’hi tractin no es poden fer públics fins que no hagin passat a seva aprovació pel Ple municipal. 

 

La Junta de portaveus de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet se celebren els dijous abans de cada sessió del Ple.

 

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto GUSTAVO DONOSO I TRENADO

GUSTAVO DONOSO I TRENADO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto TANIA CARRETERO I ERNESTO

TANIA CARRETERO I ERNESTO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MARGA BORRÀS BARGALLÓ

MARGA BORRÀS BARGALLÓ

No adscrit / independent

Veure fitxa
Foto IBÀN FERRÉ PAMIES

IBÀN FERRÉ PAMIES

PSC - CP

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests comptes queden integrats pel:

 • compte general del pressupost,
 • pel compte d'administració del patrimoni,
 • pel compte de valors independents i auxiliars de pressupost
 • i pels comptes d'entitas o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions ordinàries de la Comissió Especials de Comptes són de caràcter anual.

La presideix l'alcalde, el Sr. Joan Maria Sarda Padrell.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

ESTEFANIA SERRANO I AGUDO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto GUSTAVO DONOSO I TRENADO

GUSTAVO DONOSO I TRENADO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MARTI MIRAVETE I PUYO

MARTI MIRAVETE I PUYO

UAS-POBLA

Veure fitxa
Foto MARGA BORRÀS BARGALLÓ

MARGA BORRÀS BARGALLÓ

No adscrit / independent

Veure fitxa
Foto IBÀN FERRÉ PAMIES

IBÀN FERRÉ PAMIES

PSC - CP

Veure fitxa