Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

MARGA BORRÀS BARGALLÓ

REGIDORA

No adscrit / independent

  • Càrrec electe
  • JUNTA DE PORTAVEUS
  • PLE MUNICIPAL
  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
  • Regidor

Lloc de naixement: Tarragona

Indemnitzacions anuals (Màxim): Màxim 21000 euros anuals per assistència a òrgans col·legiats

FORMACIÓ ACADÈMICA
1987-1990 Grau en Turisme. Escola Universitària Bettarur. Tarragona.
1990 Curs Protocòl i Ceremonial. CAMBRA DE COMERÇ de Tarragona.
1990-91 Curs Direcció de vendes. Escola KEYNES. Tarragona.
1991 Curs Tarificació manual i emissió billetatge aeri. Oficina companyia IBERIA.
Tarragona.
1991 Curs Mecanografia. 250 r.p.m. Centre AUDIO-MECSAN. Tarragona. 1996 Curs
Atenció al client. FUNDACIÓ ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.
Barcelona.
1998 Curs sistema Amadeus. Nivell bàsic. Oficines companyia IBERIA. Barcelona. 2000 Curs sistema Amadeus. Nivell mig. Oficines companyia IBERIA. Barcelona. 2004 Curs sistema Amadeus. Nivell avançat. Formadors d’Amadeus Espanya. Aula de Formació d’HALCON
VIATGES. Barcelona.
2004-14 Formació continuada: destins vacacionals, establiments hotelers, etc. Dept. Formació VIATGES ECUADOR I HALCON VIATGES. Barcelona.
IDIOMES CATALÀ: Llengua materna. Títol Nivell C. Junta Permanent de Català. CASTELLÀ: Escrit i parlat correctament. FRANCÈS: Nivell Superior (5 anys) Escola Oficial d’Idiomes. Tarragona. Estada de sis mesos a Paris. ANGLÈS: Actualment preparant nivell FIRST CERTIFICATE. INFORMÀTICA Nivell usuari avançat. Word; Excel; Internet; Correu electronic, xarxes socials.
 
 

PERSONAL EVENTUAL I DE CONFIANÇA.

En compliment de l’article 10 del Decret 241/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic per a general coneixement el nomenament del Sr. Alberto Medrano Sánchez, amb DNI ***2259** com a personal eventual, amb efectes a partir del 21 de juny de 2019, per a donar suport als regidors en funcions d’assessorament especial en matèria de joventut i dinamització de les àrees de Cultura i Festes. El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia, i cessarà automàticament quan cessi l’alcalde o acabi el seu mandat. El lloc de treball ocupat pel Sr. Alberto Medrano Sánchez, és a jornada completa, amb la flexibilitat horària necessària per a desenvolupar les seves funcions, i li correspon una retribució anual de quaranta mil noranta-cinc euros (40.095 €).

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20190723&anyp=2019&num=06525&v=i