Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

TANIA CARRETERO I ERNESTO

REGIDORA. Àrea de Dinamització laboral, Empresa i Formació regidora i tercer tinent alcalde.

UAS-POBLA

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • JUNTA DE PORTAVEUS
  • PLE MUNICIPAL
  • JUNTA DE GOVERN
  • Àrea de Dinamització laboral, Empresa i Formació .

Lloc de naixement: Tarragona

Retribució anual bruta: 21376,18 € (Dedicació 40%)

En la legislatura prèvia va ser regidora de Formació, Empresa i Ocupació. És diplomada en relacions laborals i llicenciada en Psicologia i treballa com a tècnica de recursos humans d’una empresa multinacional.

PERSONAL EVENTUAL I DE CONFIANÇA.

En compliment de l’article 10 del Decret 241/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic per a general coneixement el nomenament del Sr. Alberto Medrano Sánchez, amb DNI ***2259** com a personal eventual, amb efectes a partir del 21 de juny de 2019, per a donar suport als regidors en funcions d’assessorament especial en matèria de joventut i dinamització de les àrees de Cultura i Festes. El nomenat tindrà la condició de personal eventual d’acord amb la legislació aplicable i el seu cessament serà lliure i correspondrà a l’Alcaldia, i cessarà automàticament quan cessi l’alcalde o acabi el seu mandat. El lloc de treball ocupat pel Sr. Alberto Medrano Sánchez, és a jornada completa, amb la flexibilitat horària necessària per a desenvolupar les seves funcions, i li correspon una retribució anual de quaranta mil noranta-cinc euros (40.095 €).

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20190723&anyp=2019&num=06525&v=i