En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:
No hi ha Junta de Govern Local en la legislatura 2019-2023
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEPA FIGUERAS BRIONES

JOSEPA FIGUERAS BRIONES

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto ANNA COLL VIÑAS

ANNA COLL VIÑAS

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto BLANCA GUILLÉN SALLA

BLANCA GUILLÉN SALLA

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto ROGER SANTAMARIA POCURULL

ROGER SANTAMARIA POCURULL

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto GEMA FIGUERAS GUISADO

GEMA FIGUERAS GUISADO

SOM-AM

Veure fitxa
Foto RAÜL FRANQUET MARCILLAS

RAÜL FRANQUET MARCILLAS

SOM-AM

Veure fitxa
Foto ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

Funcions:

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament. Està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els/ les regidors/ores de la corporació.

A La Nou de Gaià el nombre de regidors que componen el Ple és de set, en proporció al nombre d'habitants del municipi a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2019.

Les atribucions del Ple municipal estan establertes a l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Per acord de Ple del dia 26 de maig de 2019 es va acordar establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple en BIMENSUALS, coincidint amb els mesos parells.

 

Accés a CONVOCATÒRIES DE PLE

 

Accés  ACTES DE PLE

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEPA FIGUERAS BRIONES

JOSEPA FIGUERAS BRIONES

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto ANNA COLL VIÑAS

ANNA COLL VIÑAS

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto BLANCA GUILLÉN SALLA

BLANCA GUILLÉN SALLA

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto ROGER SANTAMARIA POCURULL

ROGER SANTAMARIA POCURULL

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto GEMA FIGUERAS GUISADO

GEMA FIGUERAS GUISADO

SOM-AM

Veure fitxa
Foto RAÜL FRANQUET MARCILLAS

RAÜL FRANQUET MARCILLAS

SOM-AM

Veure fitxa
Foto ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

ISAAC FORTUNY BARGALLÓ

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:
Funcions:

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests comptes queden integrats pel:

  • compte general del pressupost,
  • pel compte d'administració del patrimoni,
  • pel compte de valors independents i auxiliars de pressupost
  • i pels comptes d'entitas o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per acord de Ple de 24/07/2019 es va aprovar la creació i composició de la comissió especial de comptes, quedant composta de la següent manera:

Presidenta: Josepa Figueras Briones, Vocals: Anna Coll Viñas i Raul Franquet Marcillas

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEPA FIGUERAS BRIONES

JOSEPA FIGUERAS BRIONES

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto ANNA COLL VIÑAS

ANNA COLL VIÑAS

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa
Foto RAÜL FRANQUET MARCILLAS

RAÜL FRANQUET MARCILLAS

SOM-AM

Veure fitxa
Funcions:
Funcions:

L'alcalde o alcaldessa és el/la president/a de la corporació i s'encarrega de representar l'Ajuntament i de dirigir el govern i l'administració municipal.

Les seves atribucions estan definides a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l'article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEPA FIGUERAS BRIONES

JOSEPA FIGUERAS BRIONES

IL-LUSIONATSDEN

Veure fitxa