A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
24-08-2016 Anunci

Constitució d'una borsa de treball per a seleccionar la persona que ha d'ocupar una plaça d'auxiliar de llar d'infantsen règim laboral temporal i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquesta categoria professional.

 

31-12-2016 No
30-07-2016 Llista provisional d'admesos i exclosos:

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d'admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d'anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l'Ajuntament de la Masó, per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 - Anunci

 

 

 

 

31-12-2016 No
13-07-2016 Bases reguladores de la borsa per a la selecció d’un/a auxiliar de Llar d’infants.

Les Bases del procès de selecció de la plaça d’auxiliar de Llar d’infants estan disponibles al tauler d’anuncis de la Seu electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de juliol al 28 de juliol.

 

31-12-2016 No