Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Maiol Castelló

Càrrec 3r Tinent d'Alcalde

Àrea Urbanisme i obres, Mobilitat

Partit polític Partit Demòcrata Europeu Català PDeCAT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Francesc Vallés López

Càrrec 2n Tinent d'Alcalde

Àrea Serveis, Equipamenbts, Esports

Partit polític Partit Demòcrata Europeu Català PDeCAT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Josep Ramon Guardiola Castelló

Càrrec 1r Tinent d'Alcalde

Àrea Agricultura, Ramaderia, Sanitat, Medi Ambient

Partit polític Partit Demòcrata Europeu Català PDeCAT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Manel Solé Agustí

Càrrec Alcalde

Partit polític Partit Demòcrata Europeu Català PDeCAT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic alcaldia@granjaescarp.ddl.net

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT

L'alcaldessa de l’Ajuntament de La Granja d'Escarp, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir una retribució mensual de 1.846,14€ amb 14 pagues, corresponent a una dedicació del 75%, i en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

 

Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Asistència a Plens 100 €

 

Entre aquests, s’estableix el preu de quilometratge: 0,19 € per quilòmetre