Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2021/187 Esborrany nova Ordenança

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA A

LA GRANADELLA

Base 1a. Objecte

L’objecte d’aquesta ordenança és regular i fixar els criteris de les bases de concessió

de subvencions a les persones usuàries del servei de teleassistència domiciliària que

presta el Consell Comarcal de les Garrigues.

En allò que no disposa aquest procediment, s’aplicaran amb caràcter supletori les

disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les

administracions públiques i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general

de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament de la Llei general de subvencions; i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Base 2a. Persones beneficiàries

Tindran la condició de persones beneficiàries d’aquesta subvenció, les persones

físiques titulars del servei de teleassistència del Consell Comarcal de les Garrigues

que estiguin empadronades en el municipi de la Granadella i hagin gaudit del servei

durant l’any natural anterior al de la convocatòria.

Base 3a. Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses pel servei de teleassistència del Consell

Comarcal de les Garrigues que hagin estat assumides a càrrec de les persones

beneficiàries durant l’any natural anterior al de la convocatòria i que no hagin estat

subvencionades.

Base 4a. Quantia de les subvencions

L’import de la subvenció serà del 100% de les despeses subvencionables.

Base 5a. Dotació econòmica

La dotació econòmica d’aquesta subvenció anirà a càrrec de la corresponent partida

del pressupost de l’Ajuntament, que es determinarà en l’acord de la convocatòria.

Base 6a. Compatibilitat de la subvenció

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts que s’hagin demanant o obtingut pel

mateix concepte.

Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia

que superi les despeses satisfetes per les persones beneficiàries per aquest concepte.

Base 7a. Procediment d’atorgament

El procediment de concessió és en règim de concurrència no competitiva, per ordre de

presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit previst en la corresponent

convocatòria.

Base 8a. Convocatòria

Les convocatòries seran per anys naturals.

La convocatòria pública per a la concessió dels ajuts es realitzarà per acord del Ple del

consistori, i es publicarà al Butlletí oficial de la província, al tauler d’anuncis i a la seu

electrònica.

Cada convocatòria establirà el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds.

Base 9a. Documentació a presentar

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar en instància normalitzada al registre

general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent,

acompanyada de la següent documentació:

1. Declaració responsable, que contindrà:

-Les ajudes en relació amb l’objecte subvencionat, sol·licitades a l’Ajuntament o

d’altres administracions o ens públic l’anualitat anterior i del seu import i, si s’escau, de

les efectivament concedides.

-Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-No estar incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de persona

beneficiària establerts en la legislació vigent.

-Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que

l’acompanyen són certes.

-Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que exigeixen les bases i la

convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts.

-Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.

-Que s’autoritza a l’Ajuntament de la Granadella a sol·licitar qualsevol informació a

fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.

-Número de compte bancari per a l’ingrés de l’ajut.

La declaració responsable s’aportarà en model normalitzat facilitat per l’Ajuntament.

Base 10a. Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària

Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents

bases, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que en el termini de deu dies hàbils

s’esmenin les mancances o s’acompanyin els documents preceptius, amb

l’advertiment que, si no es complís amb el requeriment, se’l tindrà per desistit de la

seva petició, arxivant-se sense més tràmit.

Base 11a. Atorgament de subvencions

Una vegada examinada la sol·licitud i la documentació que l’acompanya, i una vegada

rebut certificat del Consell comarcal de les Garrigues amb la relació de beneficiaris

de l’any anterior així com els imports satisfets, per decret d’alcaldia, s’atorgarà o

denegarà motivadament la subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la

seva presentació. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució

legitima a les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per

silenci administratiu.

Base 12a. Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al

número de compte facilitat per la persona sol·licitant en el termini màxim d’un mes des

de l’acord de concessió.

Base 13a.- Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

-Les indicades en l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment

Administració Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)

-La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb allò disposat a l’article 60 de la

Llei General Pressupostària i les demés normes d’igual caràcter de les Administracions

Públiques.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió, les demés infraccions de

l’ordenament jurídic, de conformitat amb l’article 48 de la LPACAP.

Base 14a. Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.

Revocació

Revocació de la subvenció

L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada per la persona beneficiària, en els

casos següents:

-Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon a la persona

beneficiària, d’acord amb les bases i la legislació general.

-Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.

L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies,

durant els quals la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les

justificacions que consideri pertinents.

Revisió de la subvenció

La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la

concessió prèvia d’audiència de 10 dies a la persona beneficiària, bé sigui en relació

amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els supòsits

següents:

-Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de

la subvenció.

-Quan la persona beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres

subvencions o ajuts públics, que sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de

l’activitat subvencionada.

Renúncia a la subvenció

La persona beneficiària pot renunciar a la subvenció, la qual resta alliberada del

compliment de la càrrega o de l’afectació a que es trobi sotmesa, amb al pèrdua del

dret a exigir-la.

La renúncia ha de ser prèvia al seu cobrament. En cas contrari, la persona beneficiària

ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

Reintegrament de la subvenció percebuda

L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb

l’interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què

s’acordi la procedència de reintegrament.

Caldrà notificar a la persona beneficiària la resolució oportuna, advertint-la

expressament que una vegada transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de

la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a

exigir el deute per la via de constrenyiment.

Base 15a. Règim Sancionador

Les persones beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les

responsabilitats i règims sancionador que sobre les infraccions administratives en la

matèria estableix la Llei General de Subvencions.

Base 16a. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada per les persones

peticionàries d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la

gestió d’aquest programa.

Les persones interessades podran sol·licitar a l’administració municipal l’exercici dels

seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per

participar en aquest programa, la persona interessada autoritza a l’Ajuntament de la

Granadella a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme

sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves

obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

Disposició final

Aquestes Bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP de

Lleida, segons el previst a l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les

Bases del Règim Local.

ES_NOV_ORD
Exp 2021/187 Audiència de l'esborrany

NOVA NORMATIVA

Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al finançament del

servei de teleassistència a la Granadella

AUDIÈNCIA DE L’ESBORRANY

Informació per a iniciar el procediment de l’Audiència de l’Esborrany durant 20 dies naturals, a

comptar des del dia 12 de gener fins el 31 de gener, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l’elaboració d’aquesta Ordenança a través del correu:

ajuntament@granadella.ddl.net

Audiència de l'esborrany
2021/187 Informe de Consulta Prèvia

INFORME SOBRE LA CONSULTA PRÈVIA PER A TRAMITAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA A LA GRANADELLA.

 

1.- Situació actual

Actualment els serveis socials de la Granadella estan delegats en el Consell Comarcal de les Garrigues.

El Consell Comarcal, entre altres serveis socials, presta el servei de teleassistència a través d’un conveni amb una empresa externa, que funciona a través d’una línia telefònica que permet a l’usuari, prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat durant les 24 hores del dia amb una central receptora d’alarmes.

Les persones del municipi de la Granadella per a ser beneficiàries d’aquest servei han de fer una sol·licitud als serveis socials del Consell que és qui determina si compleixen o  no els requisits i és qui resol sobre la mateixa.

Les persones usuàries paguen el servei al Consell Comarcal de les Garrigues mitjançant quotes periòdiques. Les quotes són diferents segons l’edat de la persona beneficiària. El Consell rep ajuts per la prestació d’aquest servei. La quota és part del cofinançament que va a càrrec de la persona beneficiària.

2.- Motivació de l’ajut

Una gran nombre de persones beneficiàries del servei de teleassistència al municipi de la Granadella són persones grans que viuen soles, a banda, la majoria de les persones beneficiàries del servei són jubilades amb rendes majoritàriament baixes.

Aquest servei es considera essencial en un municipi rural com la Granadella i, amb la finalitat que cap persona potencialment usuària no accedeixi a aquest servei amb motiu del seu preu, l’Ajuntament valora que el mateix hauria de ser gratuït, per aquest motiu, creu necessari establir aquesta ordenança per subvencionar la part del servei que actualment va a càrrec de la persona usuària.

3. – Proposta d’ordenança

Persones beneficiàries

Tindran la condició de persones beneficiàries d’aquesta subvenció, les persones físiques titulars del servei de teleassistència del Consell Comarcal de les Garrigues que estiguin empadronades en el municipi de la Granadella i hagin gaudit del servei durant l’any natural anterior al de la convocatòria.

 

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses pel servei de teleassistència del Consell Comarcal de les Garrigues que hagin estat assumides a càrrec de les persones beneficiàries durant l’any natural anterior al de la convocatòria i que no hagin estat subvencionades.

Quantia de les subvencions

L’import de la subvenció serà del 100% de les despeses subvencionables.

Dotació econòmica

La dotació econòmica d’aquesta subvenció anirà a càrrec de la corresponent partida del pressupost de l’Ajuntament, que es determinarà en l’acord de la convocatòria.

Compatibilitat de la subvenció

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts que s’hagin demanant o obtingut pel mateix concepte.

Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia que superi les despeses satisfetes per les persones beneficiàries per aquest concepte.

Procediment d’atorgament

El procediment de concessió és en règim de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit previst en la corresponent convocatòria.

Convocatòria

Les convocatòries seran per anys naturals.

La convocatòria pública per a la concessió dels ajuts es realitzarà per acord del Ple del consistori, i es publicarà al Butlletí oficial de la província, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica.

Cada convocatòria establirà el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds.

 

Informe Consulta Prèvia
2021/187 Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al finançament del servei de teleassistència a la Granadella

NOVA NORMATIVA

Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al finançament del servei de teleassistència a la Granadella

 

CONSULTA PRÈVIA

Informació per a iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 24 de desembre de 2021 fins el dia 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

 

Es poden fer aportacions per l’elaboració d’aquesta Ordenança a través del correu: ajuntament@granadella.ddl.net

Consulta Prèvia.pdf
2020/106 (01.13.00) Ordenança municipal per al desplegament de Xarxes d'Accés de Serveis de Telecomunicacions de Nova Generació en Format Universal

NOVA NORMATIVA

Ordenança municipal per al desplegament de Xarxes d’Accés de Serveis de Telecomunicacions de Nova Generació en Format Universal

CONSULTA PRÈVIA

Informació per a iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 28 de desembre de 2020 fins el 11 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l’elaboració d’aquesta Ordenança a través del correu:

ajuntament@granadella.ddl.net

Consulta prèvia.pdf
Esborrany nova Ordenança.pdf

AUDIÈNCIA DE L’ESBORRANY

Informació per a iniciar el procediment de l’Audiència de l’Esborrany durant 20 dies naturals, a comptar des del dia 11 de novembre fins el 30 de novembre, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l’elaboració d’aquesta Ordenança a través del correu:

ajuntament@granadella.ddl.net

Informe consulta prèvia.pdf
Esborrany nova Ordenança.pdf
2020/106 (01.13.00) Ordenança municipal per al desplegament de Xarxes d'Accés de Serveis de Telecomunicacions de Nova Generació en Format Universal

NOVA NORMATIVA

Ordenança municipal per al desplegament de Xarxes d’Accés de Serveis de Telecomunicacions de Nova Generació en Format Universal

CONSULTA PRÈVIA

Informació per a iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 27 d’octubre fins el 10 de novembre, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l’elaboració d’aquesta Ordenança a través del correu:

ajuntament@granadella.ddl.net

Consulta Prèvia.pdf

El Ple de la Corporació, en la sessió celebrada en data 23 de desembre de 2016, va aprovar per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació el següent acord: 

 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que va entrar en vigor el passat dia 2 d'octubre de 2016, determina en el seu article 132, que:

 

"1. Anualment, les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s'hagin d'elevar per a la seva aprovació l'any següent.

 

2.Una vegada aprovat, el pla anual normatiu s'ha de publicar al porta de la transparència de l'Administració pública corresponent."

 

Estudiades les previsions d’iniciatives reglamentàries per a l'exercici 2017, es concreta la següent relació d’iniciatives legals o reglamentàries per a ser aprovades l’any 2017, que es regiran per la seva normativa específica i supletòriament pel que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 

  • Modificació O.F. núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles

  • Modificació O.F. núm. 23, reguladora de la Taxa pel servei de la llar d’infants

  • Modificació del Reglament regulador del servei de suport domiciliari