No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 1/2023

Data d'inici de la sessió 27-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 5/2022.
 2. Aprovar, si s’escau, els dies de festivitat local per a l’any 2024.
 3. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 1/2023.
 4. Aprovar, si s’escau, l’inici de l’expedient i el Plec de Clàusules de l’obra "Urbanització del Carrer de les piscines, 3a fase".

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 12-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions plenàries anteriors.
 2. Aprovar, si s’escau, la certificació final i la factura de l’obra “Rehabilitació mur sala molí de l’oli centre d’interpretació de la Floresta”.
 3. Aprovar, si s’escau, el Pressupost per l’exercici 2023, plantilla de personal i relació de llocs de treball, i bases d’execució del pressupost.
 4. Aprovar, si s’escau, III Pla de polítiques d'igualtat de gènere a la comarca de les Garrigues 2021-2025.
 5. Aprovar, si s’escau, el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de la Floresta en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, any 2022.
 6. Aprovar, si s’escau, el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de la Floresta en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, any 2023.
 7. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de la Floresta per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes i l’impuls de la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere per al període 2022-2025.
 8. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de la Floresta en matèria de polítiques de joventut vinculat al contracte programa 2022-2025.
 9. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 10. Informes d’Alcaldia.
 11. Precs i preguntes.

 

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 09-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, la modificació d’ordenances fiscals, per a l’any 2023 i successius.
 2. Aprovar inicialment, si s’escau, el projecte d’obres titulat “Urbanització del Carrer de les piscines, 3a fase”.

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 06-10-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions plenàries anteriors.
 2. Aprovar, si s’escau, el Compte General de l’exercici 2021.
 3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 4. Informes d’Alcaldia.
 5. Precs i preguntes

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 20-07-2022

Hora d'inici de la sessió 20:30 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 4/2022

2. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a l’Associació Leader de Ponent

3. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a l’Acord Marc de l’ACM de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals per a l’any 2022 al 2023

4. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de l’obra “Rehabilitació mur sala molí de l’oli centre d’interpretació de la Floresta”.

5. Ratificar, si s’escau, el Decret d’Alcaldia núm. 44/2022 d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de les Garrigues, per al Servei Garrigues Concilia (GAC).

6. Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració amb la Parròquia de l’Església de Sant Blai.

Ple 2/2022

Data d'inici de la sessió 24-05-2022

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió plenària anterior.
 2. Donar compte del Decret 14/2022, corresponent a la liquidació de l’exercici 2021
 3. Aprovar, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora de l’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 4. Aprovar, si s’escau, l’inici de l’expedient i el Plec de Clàusules administratives de l’obra “Rehabilitació mur sala molí de l’oli centre d’interpretació de la Floresta”
 5. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 3/2022
 6. Aprovar, si s’escau, l’inici de l’expedient i el Plec de Clàusules administratives de la concessió del servei del “BAR RESTAURANT PISCINES MUNICIPALS”
 7. Aprovació, si s’escau, el Pla de mesures antifrau
 8. Aprovar, si s’escau, la proposta dels dies de festivitat local per l’any 2023.
 9. Aprovar, si s’escau, la factura per la Instal·lació de finestres al consultori mèdic
 10. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 11. Informes d’Alcaldia
 12. Precs i preguntes.

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 18-02-2022

Hora d'inici de la sessió 12:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió plenària anterior.

2. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de crèdit 4/2021.

3. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de crèdit 2/2022.

4. Aprovar inicialment, si s’escau, el projecte titulat “Rehabilitació mur sala molí de l’Oli, centre d’interpretació de la Floresta”.

5. Aprovar inicialment, si s’escau, el projecte titulat “Instalación fotovoltaica, de 58,24kWp, de autoconsumo conectado a red, con baterías de 115kWh, con compensación, con varios consumos asociados del Ayuntamiento de La Floresta” i la participació al programa DUS 5000, d’ajudes per inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic.

6. Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Floresta i l’Associació Amics del Castell.

7. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

8. Informes d’Alcaldia.

9. Precs i preguntes.


 

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 11-11-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió plenària anterior.

2. Aprovar, si s’escau, la delegació a favor del Consell Comarcal de les Garrigues, la gestió del  cobrament del retorn del cànon per la recollida de residus tèxtils de l’Agència de Residus de Catalunya.

3. Aprovar, si s’escau, la certificació final i la factura de l’obra “Rehabilitació del Centre d’Interpretació del Molí de l’Oli”.

4. Aprovar, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries.

5. Aprovar, si s’escau, el Pressupost per l’exercici 2022, plantilla de personal i relació de llocs de treball, i bases d’execució del pressupost.

6. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

7. Informes d’Alcaldia.

8. Precs i preguntes.

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 23-09-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió plenària anterior.

2. Aprovar, si s’escau, el Compte General de l’exercici 2020.

3. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 2/2021.

4. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 3/2021.

5. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de l’obra “Reparació de les voreres de la LV-2013 d’accés a l’estació”.

6. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a l’Acord Marc de l’ACM pel que fa al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya

7. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

8. Informes d’Alcaldia

9. Precs i preguntes.

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 14-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió plenària anterior.

2. Donar compte del Decret 18/2021, corresponent a la liquidació de l’exercici 2020.

3. Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 28/2021 de sol·licitud de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària: temporals Dana i Glòria, de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de l’obra “Rehabilitació del Centre d’Interpretació del Molí de l’Oli”.

5. Aprovar, si s’escau, els dies de festivitat local per l’any 2022.

6. Aprovar, si s’escau, l’encàrrec de gestió dels serveis d’assistència tècnica informàtica, amb la Diputació de Lleida.

7. Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració per l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

8. Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom de la Jefatura Central de Tràfic i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per l’intercanvi d’informació i la mútua de col·laboració administrativa.

9. Aprovar, si s’escau, el conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

10. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

11. Informes d’Alcaldia

12. Precs i preguntes.

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 25-02-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
 2. Aprovar, si s’escau, la certificació final i la factura de les “Obres de restauració del C/ de l’Església”.
 3. Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 11/2021 de sol·licitud del Pla de Cooperació per al finançament d’inversions, 2020-2021, de la Diputació de Lleida.
 4. Aprovar inicialment, si s’escau, el projecte bàsic titulat “Restauració centre d’interpretació molí de l’oli de la Floresta”.
 5. Aprovar, si s’escau, la moció per a què s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena i la moció sobre el servei de la banca
 6. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 7. Informes d’Alcaldia
 8. Precs i preguntes.

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 11:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Aprovar el caràcter urgent d’aquesta sessió plenària.

2. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions al Parlament de Catalunya, del dia 14 de febrer de 2021.

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 16-12-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovar inicialment, si s’escau, el Pressupost 2021, plantilla de personal i relació de llocs de treball, bases d’execució del pressupost i sostre de despesa no financera.
 3. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de crèdit 3/2020
 4. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de l’Ordenança fiscal núm.14 reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs
 5. Aprovar, si s’escau, una moció sobre la Femosa
 6. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 7. Informes d’Alcaldia
 8. Precs i preguntes.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 15-10-2020

Hora d'inici de la sessió 22:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de crèdit 1/2020
 3. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de crèdit 2/2020
 4. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de l’actuació “Obres de restauració del Carrer Església”
 5. Aprovar, si s’escau, la certificació final de l’obra “Pavimentació accessos Castell de la Floresta”
 6. Aprovar, si s’escau, un conveni amb Servei Català de Trànsit
 7. Aprovar, si s’escau, una moció
 8. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 9. Informes d’Alcaldia
 10. Precs i preguntes.

Ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 23-07-2020

Hora d'inici de la sessió 11:00 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovar, si s’escau, la proposta de festes locals per a l’any 2021
 3. Aprovar, si s’escau, el compte general de l’exercici 2019
 4. Ratificar, si s’escau, el decret d’alcaldia núm. 36/2020 d’aprovació de la memòria valorada titulada “Obres de restauració del Carrer Església” .
 5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 6. Informes d’Alcaldia
 7. Precs i preguntes.

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 28-05-2020

Hora d'inici de la sessió 11 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 27/2020 s’ha acordat que la celebració de la sessió plenària es realitzi a porta tancada, és a dir, en una sessió no pública en aplicació de l’article 7 del Real Decret 463/2020, per raons de salut pública que justifiquen aquesta mesura extraordinària, pel greu risc de contagi entre la població.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
 2. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del contracte menor de l’obra “Pavimentació dels accessos al Castell de la Floresta”.
 3. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 16/2020 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
 4. Ratificar, si s’escau, el decret d’alcaldia núm. 24/2020 d’aprovació de la certificació final de les obres de modernització de l’enllumenat públic.
 5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
 6. Informes de l’Alcaldia.
 7. Precs i preguntes.

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 27-01-2020

Hora d'inici de la sessió 17:00 H

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar inicialment, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdit 2/2019.
 2. Aprovar, si s’escau, la baixa de drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats.
 3. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació del contracte menor de l’obra “Modernització de l’enllumenat públic als accessos al Castell de la Floresta”
 4. Aprovar, si s’escau, la proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut
 5. Aprovar, si s’escau, la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2019
 6. Aprovar, si s’escau, una moció
 7. Resolució de les al·legacions presentades al projecte de construcció d’una planta de compostatge al terme municipal de la Floresta