No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 16/2023

Data d'inici de la sessió 20-09-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adjudicació servei de recollida i gestió dels residus sòlids urbans de la Coma i la Pedra
 2. Delegació dels serveis de recollida de residus municipals i assimilables al Consell Comarcal del Solsonès i encàrrec de gestió
 3. Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i els Ajuntaments de la Vall de Lord
 4. Aprovació definitiva modificació de crèdit 4/2023
 5. Objeccions i expedient REC setembre

Ple 15/2023

Data d'inici de la sessió 11-08-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adjudicació obra substitució de tram de clavaguera c/ del Sol
 2. Aixecar objecció i expedient REC mes de juliol

Ple 14/2023

Data d'inici de la sessió 28-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors
 2. Aprovació definitiva pla de protecció civil DUPROCIM
 3. Aprovació, si escau, certificacions d’obra
 4. Aprovació modificació de crèdit
 5. Sol·licitud subvenció per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2000 habitants
 6. Donar compte dels decrets d’alcaldia i altres informacions
 7. Precs i preguntes

Ple 13/2023

Data d'inici de la sessió 12-07-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Inici expedient de contractació servei de residus sòlids urbans
 2. Donar compte del compte general 2022
 3. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre el consell Comarcal del Solsonès, per a la contractació de personal que ha de dur a terme el programa treball i formació EMT/176/2021
 4. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM, en l’àmbit de la masia Creu de Juvells

ple 12/2023

Data d'inici de la sessió 30-07-2023

Hora d'inici de la sessió 19:10

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sol·licitud subvenció actuacions de neteja de les vies de comunciació
 2. Aixecar objecció i expedient REC mes de juny
 3. Aprovació certificació d'obra
 4. Adjudicació servei de neteja i jardineria
 5. Aprovació expedient de contractació substitució de tram de claveguera al C/ del Sol
 6. Adhesió a l'acord marc del l'ACM per la redacció del pla director de l'aigua al Port del Comte

Ple 11/2023

Data d'inici de la sessió 30-06-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació cartipàs municipal

Ple 10/2023

Data d'inici de la sessió 23-06-2023

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa electoral en motiu de les eleccions generals de data 23 de juliol de 2023

ple 9/2023

Data d'inici de la sessió 17-06-2023

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Sala d'actes

Ordre del dia Sessió constitutiva del nou Ajuntament

Ple 8/2023

Data d'inici de la sessió 14-06-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau de les actes de les darreres sessions que correspon al ple ordinari de data 26 de maig de 2023

Ple 7/2023

Data d'inici de la sessió 26-05-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació definitiva a l’adhesió a l’associació parc geològic i  miner dels contraforts del Pirineu
 3. Determinació festes locals 2024
 4. Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès, el patronat del Solsonès, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, l’Ajuntament de Guixers i l’Associació de Turisme de la Vall de Lord per a la promoció turística de la vall de Lord
 5. Donar compte de la resolució d’alcaldia d’aprovació inicial projecte de reparcel·lació PAU UR PC2 Polígon III – Polígon I
 6. Donar compte de la resolució d’alcaldia d’aprovació inicial projecte d’urbanització  del polígon d’actuació urbanística  PAU UR  PC2 Polígon III- Polígon I
 7. Donar compte dels decrets d’alcaldia  i altres informacions
 8. Precs i preguntes

Ple 6/2023

Data d'inici de la sessió 02-05-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa electoral en motiu de les eleccions municipals de data 28 de maig de 2023
 2. Aprovació projecte de manteniment i conservació de lleres al terme municipal de la Coma i la Pedra
 3. Deixar sense efecte l’acord de contractació de subministrament de llumeres de data 17 de març de 2023
 4. Aprovació expedient de contractació del servei de jardineria
 5. Renuncia subvenció LEADER

Ple 5/2023

Data d'inici de la sessió 18-04-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sol·licitud subvenció càrrecs electes 2023
 2. Aprovació estudi de viabilitat piscina municipal
 3. Aprovació expedient de contractació piscina municipal
 4. Modificació de crèdit 3/2023

Ple 4/2023

Data d'inici de la sessió 31-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació, si escau, projecte substitució de claveguera al carrer del sol
 3. Adhesió a l’associació parc geològic i  miner dels contraforts del Pirineu
 4. Prorroga Instruments d’Ordenació Forestal (IOF)
 5. Aprovació, si escau,  pla estratègic de subvencions
 6. Derogació ordenança del preu públic: taxa per l’aprofitament especial per particulars dels serveis i materials propietat de l’Ajuntament i aprovació inicial,  ordenança preu públic
 7. Aprovació annexos ordenança preu públic
 8. Aprovació, si escau, del model de declaració de béns dels membres de la corporació local
 9. Aprovació, si escau, del model de declaració d’activitats i incompatibilitats de la corporació local
 10. Sorteig isard i cabirol
 11. Delegació a la Diputació de Lleida de reptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic
 12. Aixecar objecció i expedient REC març
 13. Donar compte del pla pressupostari a mig termini
 14. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 15. Precs i preguntes

Ple 3/2023

Data d'inici de la sessió 17-03-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, certificació d'obra
 2. Adjudicació del servei de redacció dels projectes executius de reparcel·lació i urbanització i direcció d'obres d'urbanització PAU UR. PC.2 Polígon III- Polígon 1
 3. Adhesió a l'acord marc de l'ACM de submnistrament de llumeneres de tecnnologia Led

ple 2/2023

Data d'inici de la sessió 24-02-2023

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Primera Prorroga de l'adhesió a l'acord marc de serveis de manteniment d'aparells elevadors (EXp.2020-02)
 2. Aprovació, si escau, del conveni d'encomana de gestió per l'adjudicació agregada dels permisos de caça de la Reserva Nacional de Caça Cerdanya Alt Urgell i de la Reserva Nacional de Caça del Cadí
 3. Modificació de crèdit 2/2023
 4. Donar compte de la liquidació del 2022

Ple 1/2023

Data d'inici de la sessió 27-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació certificació d’obra
 3. Contractació servei de redacció dels projectes executius de reparcel·lació i d’urbanització i direcció d’obres d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística PAU UR.PC.2 Polígon III – Polígon 1
 4. Rectificació inventari de béns a 31 de desembre de 2022
 5. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès pel finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa exercici 2022
 6. Aprovació, si escau, del Pla local de Joventut
 7. Implementació d’ensenyament de primer cicle d’educació infantil
 8. Aprovació, si escau, d’increment retributiu
 9. Donar compte dels decrets d’alcaldia o altres informacions
 10. Precs i preguntes

Ple 13/2022

Data d'inici de la sessió 16-12-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació certificacions d’obra
 2. Contractació obra Modificació / millora de l’enllumenat públic zona de la Clota ( C/ la Clotat, C/ la Llebre, C/ la Gineta i part del C/ Cadí)
 3. Contractació servei de redacció dels projectes executius de reparcel·lació i d’urbanització i direcció d’obres d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística PAU UR.PC.2 Polígon III – Polígon 1
 4. Ordre de continuïtat contracte servei de recollida de residus sòlids urbans
 5. Ordre de continuïtat contracte servei manteniment hivernal vies de comunicació
 6. Contractació manteniment hivernal vies de comunicació
 7. Modificació ordenança Impost sobre bens immobles
 8. Aprovació inicial ordenança pel foment del civisme i la convivència ciutadana
 9. Aprovació, si escau, conveni encomana de gestió per l’adjudicació agregada dels  permisos de caça de la reserva nacional de caça del Cadí, com a dret patrimonial de naturalesa incorporal
 10. Reconeixement extrajudicial de crèdit

Ple 12/2022

Data d'inici de la sessió 25-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anterior
 2. Aprovació certificacions d’obra
 3. Aprovació, si escau, del convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal per la delegació de competències per a la modificació del POUM
 4. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per la delegació de competències per a la redacció del pla especial urbanístic d’implantació d’infraestructures per a la recollida selectiva de residus a la comarca del Solsonès
 5. Adhesió a l’acord marc de l’ACM de subministrament de llumeneres de tecnologia Led
 6. Donar compte dels Decrets d’alcaldia i altres informacions
 7. Precs i preguntes

Ple 11/2022

Data d'inici de la sessió 11-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, pressupost 2023 i plantilla orgànica
 2. Modificació de crèdit 6/2022
 3. Contractació de viabilitat hivernal al municipi de la Coma i la Pedra
 4. Aprovació, si escau, a l'adhesió a l'acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d'aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics
 5. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès, per a la contractació de personal que ha de dur a terme el programa Treball i Formació EMT/176/2021
 6. Donar compte de la resolució d'Alcaldia d'un error material en el Ple de data 16 d'abril de 2021

Ple 10/2022

Data d'inici de la sessió 30-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala s'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior
 2. Aprovació del compte general 2021
 3. Modificació de crèdit 3/2022
 4. Modificació de crèdit 4/2022
 5. Adhesió a l'acord marc de l'ACM de subministrament de llumeneres de tecnologia LED
 6. Adhesió a l'acord marc de l'ACM de servei de subministrament d'energia elèctrica per les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic
 7. Sol·licitud ajut a la gestió forestal sostenible
 8. Sol·licitud ajut a la millora d'infraestructures viàries a àrees rurals i comarques i municipis de muntanya
 9. Aprovació definitiva DUPROCIM
 10. Resoldre recurs de reposició a l'aprovació definitiva d'expropiació forçosa per raó d'urbanisme i declaració de necessitat d'ocupació
 11. Aprovació projectes d'obra
 12. Aprovació pla d'integritat i mesures antifrau
 13. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
 14. Precs i preguntes

ple 9/2022

Data d'inici de la sessió 29-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Modificació puntual del POUM
 3. Modificació ordenança fiscal taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
 4. Sol·licitud subvenció actuacions de neteja de les vies de comunicació
 5. Aprovació, si escau, conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica i informàtica
 6. Aprovació, si escau, moció de suport als jutges de pau
 7. Donar compte dels Decrets d’alcaldia i altres informacions
 8. Precs i preguntes

Ple 8/2022

Data d'inici de la sessió 08-07-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació inicial Document únic de protecció Civil
 2. Contractació manteniment i reparació dels vials públics del terme municipal de la Coma i la Pedra
 3. Sol·licitud subvenció ACa, per la redacció d'un pla director de l'aigua Port del Comte
 4. Aprovació projectes d'obres

Ple 7/2022

Data d'inici de la sessió 10-06-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació definitiva expropiació forçosa per raó d'urbanisme i declaració necessitat d'ocupació C/ Major entre el número 3  i el número 5
 2. Reconeixement extrajudicial de crèdit
 3. Adhesió al territori LEADER

ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 27-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Acceptació renuncia regidor
 3. Determinació festes locals per l’any 2023
 4. Devolució aval servei de recollida de residus sòlids urbans
 5. Prorroga contracte de neteja i jardineria
 6. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre el consell Comarcal del Solsonès, per a la contractació de personal que ha de dur a terme el programa treball i formació EMT/176/2021
 7. Adhesió al pla comarcal de polítiques feministes per a la Igualtat de gènere al Solsonès
 8. Aprovació pla intern d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones
 9. Donar compte dels Decrets d’alcaldia
 10. Precs i preguntes

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 13-05-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 1. Modificació ordenança fiscal reguladora de l’IIVTNU per adaptació al RD. Llei 26/2021 de 8 de novembre
 2. Adhesió a l’acord marc de l’ACM Equips d’impressió i multifunció
 3. Aixecar objecció i expedients REC mes de març
 4. Sol·licitud subvenció càrrecs electes 2022
 5. Donar compte de la resolució Alcaldia pel canvi d’actuació del PUOSC anualitat 2022

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 25-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Modificació de crèdit
 3. Expedients REC
 4. Expedient depuració documentació exercicis anteriors
 5. Cessió a precari oficina de turisme
 6. Devolució fiança obra “ reforma equipament la Pedra”
 7. Devolució fiança “ manteniment enllumenat públic”
 8. Prorroga contracte servei de recollida de residus sòlids urbans
 9. Contractació “modificació / millora de l’enllumenat públic de la urbanització la Part”
 10. Adhesió a l’acord marc d’adhesió a l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya
 11. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès i els Ajuntaments en relació al servei de recollida i gestió dels residus municipals
 12. Rectificació conveni joventut
 13. Sorteig Isard i Cabirol
 14. Declaració institucional d’impuls del sistema antifrau
 15. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2021
 16. Donar compte dels Decrets d’alcaldia
 17. Precs i preguntes

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 04-03-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Autorització ADF construcció dipòsit

Ple 2/2022

Data d'inici de la sessió 16-02-2022

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adhesió a la mancomunitat d'aigües del Solsonès
 2. Aprovació, si escau, de la recissió del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès per la fira de St. Isidre
 3. Aprovació, si escau, del conveni en relació al projecte de camins tradicionals dels Pirineus

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 28-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Presa de possessió regidor
 3. Aprovacióinicial projecte executiu de la modificació / millora de l'enllumenat públic de la Part
 4. Resposta al·legacions i aprovació inicial projecte d'obra d'urbanització del camí del Pujol
 5. Resposta al·legació al Consorci Integral d'aigües de Catalunya
 6. Rectificació inventari de béns a 31-12-2021
 7. Devolució aval obra "Millora de l'eficència energètica i de la instal·lació el`ctrica de l'enllumenat públic de la Coma i la Pedra - Urbanització Port del Comte, zona ET-799, ET-800, ET-801 i ET-802"
 8. Prorroga contractació manteniment hivernal
 9. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès pel finançament de politíques de joventut per a l'exercici 2021
 10. Prorroga pla local de joventu
 11. Aprovació, si escau, Estatuts micropobles
 12. Canvi compensació càrrecs electes
 13. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 14. Precs i preguntes

Ple 13/2021

Data d'inici de la sessió 26-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Presa de possessió nou regidor
 3. Nomenament representant de l'Ajuntament al pla d'igualtat
 4. Aprovació expedient de contractació "servei de neteja respectuós amb el medi ambient, a l'Ajuntament de la Coma i la Pedra
 5. Aprovació expedient de contractació servei de manteniment de l'enllumenat públic
 6. Aprovacíó, si escau, a l'adaptació del conveni de cessió d'ús de terreny per a infraestructures a Planes
 7. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
 8. Precs i preguntes

Ple 12/2021

Data d'inici de la sessió 22-10-2021

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adhesió Consorici Integral d'aigües de Catalunya
 2. Aprovació, si escau, pressupost 2021 i plantilla orgànica
 3. Aprovació, si escau, projectes d'obra

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 24-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació, si escau, certificacions d’obra
 3. Aprovació, si escau, plecs de condicions, aprofitaments forestals
 4. Donar compte dels Decrets d’alcaldia
 5. Precs i preguntes

ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 30-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, actes anteriors
 2. Aprovació, si escau, certificacions d'obra
 3. Modificació de cr`dit 4/2021
 4. Aprovació, si escau, conveni ADF
 5. Aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil
 6. Sol·licitud subvenció actuacions de neteja de les vies de comunicació
 7. Convocatòria subvenció per finançament d'activitats econòmiques
 8. Determinació festes locals 2022
 9. Aprovació, si escau, projectes obra
 10. Es dóna compte de la compareixença del Sr. Xandri
 11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 12. Precs i preguntes

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 18-06-2021

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adjudicació concessió de servei per l’explotació de l’equipament piscina municipal
 2. Aprovació bases reguladores de subvencions
 3. Adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric
 4. Aprovació, si escau, projecte d’obra “Millora de l’eficiència energètica dels  equipaments municipals – Millora de l’envoltant tèrmic de l’edifici d’entitats / piscina municipal

Ple 8/2021

Data d'inici de la sessió 28-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació inicial ordenança reguladora de neteja i  tancament de terrenys i solars
 3. Modificació ordenança fiscal núm.5 Impost sobre construccions, Instal·lacions i obres
 4. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament per la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicació d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per la coordinació en matèria de Protecció Civil.
 5. Aprovació, si escau, conveni d'encàrrec de gestió de diferents serveis d'assistència tècnica informàtica amb la Diputació de Lleida.
 6. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès, en el mac de l'execució de mesures del pacte d'estat en matèria de violència de gènere corresponent als fons del 2020
 7. Aprovació, si escau, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de St. Llorenç de Morunys, l'Ajuntament de la Coma i la Pedra, l'Ajutament de Guixers i l'Associació de turisme de la Vall de Lord per a les accions extraordinàries de promoció turística a la Vall de Lord previstes per el 2021
 8. Delegació a l'OAGRTL de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 9. Aprovació, si escau, moció en relació al desenvolupament del tren comarcal al Bages
 10. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 11. Precs i preguntes

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 05-05-2021

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc sala d'actes

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Aprovació exepedient de contractació "gestió i explotació de l'equipament de la piscina municipal"

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 16-04-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 1. Adjudicació obra “millora de l’eficiència energètica dels edificis de titularitat municipal”
 2. Aprovació, si escau, la 1a i única certificació d’obra “xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà de la Pedra”
 3. Adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances i a l’acord marc del servei d’assegurances: responsabilitat civil i patrimonial
 4. Adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances i a l’acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions
 5. Adhesió a l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
 6. Aprovació, si escau, conveni polítiques de dones del col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès
 7. Aprovació, si escau, a l’adaptació de l conveni de cessió d’ús de terreny per torre de telecomunicacions a la zona Argelaguer
 8. Aprovació definitiva estudi de viabilitat relatiu a la concessió de serveis de la gestió i explotació de l’equipament de la piscina municipal
 9. Llicència obra construcció coberts agrícoles a les Tragines.
 10. Sorteig isard i cabirol

ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 26-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Prorroga contracte recollida escombraries
 3. Modificació de crèdit 3/2021
 4. Sol·licitud subvenció càrrecs electes
 5. Resolució recurs reposició aprovació definitiva projecte d'obres d'urbanització C/ Major
 6. Adhesió a l'Associació Catalana de Micropobles de Catalunya
 7. Moció de suport a l'amnistia
 8. Donar compte de la liquidació de l'exercici 2020
 9. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 10. Precs i preguntes

ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 12-02-2021

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si escau, la 1a  i única certificació d’obra “ Millora de l’eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic de la Coma i la Pedra – Urbanització Port del Comte, zona ET-799, ET-800, ET-801 i ET-802"

2.- Aprovació expedient de contractació “Millora de l’eficiència energètica dels equipaments municipals”

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 29-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Declaració deserta licitació conessió punt d'atenció al turísme
 3. Aprovació, si escau, conveni polítiques de joventut
 4. Acceptació renuncia regidor
 5. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 6. Precs i preguntes

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa elctoral en motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de ferbrer de2021

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adhesió al codi etic de l'acord GOV/85/2016
 2. Sol·licitud subvencioó actuacions de neteja de les vies de comunicació
 3. Aprovació, si escau, la  1a i única certificació d'obra "Millora de l'eficiènica energètica i de la instal·lació elèctrica de l'enllumentat públic de la Coma i la Pedra - Urbanització Port del Comte, zona ET-799, ET-800, ET-801, i ET-802
 4. Sorteig memebres per presidir la mesa electoral en motiu de les eelceccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021
 5. Adjudicació de l'obra "Xarxa d'abastament del  nucli de la Pedra"

Ple 9/2020

Data d'inici de la sessió 21-12-2020

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, inventari de béns
 2. Aprovació, si escau,  padrons fiscals 2021
 3. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès en relació a l'actuacií d'estabilització del talús situat a la carretera de Port del Comte

Ple 8/2020

Data d'inici de la sessió 27-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc sala d'actes

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació, si escau, del pressupost 2020i plantilla orgànica
 3. Aprovació inicial ordenança d'estacionament
 4. Aprovació expedient de contractació de concessió de servei del punt d'atenció al turisme
 5. Aprovació definitiva del projecte d'obra d'urbanització del carrer Major entre el numero 3 i el numero 5
 6. Aprovació, si escau, de la 3a i útlima certificació d'obra de la coberta equipament la Pedra
 7. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia
 8. Precs i preguntes

Ple 7/2020

Data d'inici de la sessió 09-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adjudicació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics
 2. Ratificació resolució d'alcaldia aprovant els plecs de clàusules tècnico-facultatives particulars per la contractació de l'aprofitament de fusta
 3. Donar compte de la resolució d'Alcaldia delegant funcions
 4. Aprovació definitiva del projecte "Xarxa d'abastament del nucli de la Pedra"
 5. Aprovació expedient de contractació "xarxa d'abastament del nucli de la Pedra"
 6. Adjudicació de la contració de l'obra "Millora de l'eficiència enèrgetica i de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic de la Coma i la Pedra

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 30-09-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació expedient contractació obra millora de l'eficiència energètica i de la instal·lació elèctrica de l'enllumentat públic - Port del Comte
 3. Aprovació projecte executiu "instal·lació de cuina per a bar a l'edifici d'entitats / piscina municipal
 4. Modificació cartipàs municipal
 5. Aprovació, si escau, de la moció per a la suficiència financera dels ens locals
 6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 7. Precs i preguntes

ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 29-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia delegant funcions al nou regidor
 3. Aprovació definitiva comptes 2019
 4. Contractació servei de neteja i jardineria
 5. Donar compte i ratificar el Decret d'Alcaldia sol·licitant la gestió forestal
 6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 7. Precs i preguntes

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 08-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Presa de possessió del nou regidor
 2. Concessió demanial estacions de recarrega de vehicles elèctrics
 3. Modificació de crèdit per transferència de crèdit
 4. Aprovació certificacions d'obra
 5. Sol·licitud subvenció càrrecs electes

ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 27-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Nomenament jutge de pau i substitut
 3. Aprovació conveni polítiques de dones del Consell Comarcal del Solsonès
 4. Aprovació conveni fira de Sant Isidre
 5. Donar compte de lea resolució d'alcaldia aprovant el conveni de promoció turistics 
 6. Aprovació conveni de gestió entre el Departametn d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i les entitats locals per tal de realitzar la gestió forestal de les forest
 7. Aprovació guia de control intern i fiscalització
 8. Rectificació sorteig isars
 9. Contractació serveis de jardineria
 10. Aprovació projecte d'urbanitzacií del carrer Major entre el nº 3 i el nº5
 11. Determinació festes locals 2021
 12. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
 13. Aixecar reparament de IFLP
 14. Aprovació moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local
 15. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i especificament de la liquidació del 2019
 16. Precs i preguntes

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 13-03-2020

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig isard

ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 29-01-0200

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès
 3. Prorroga pla d'ordenació forest
 4. Donar compte de la carta tramesa en relació al C/ Major
 5. Moció de rebuig a la resolució de la junta electoral Central respecte el M.H. president de la Generalitat QuimTorra  i l'eurodiputat Oriol Junqueras
 6. Acceptació renuncia regidro
 7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
 8. Precs i preguntes

Ple 14/2019

Data d'inici de la sessió 27-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació padrons escombraries i taxa clavegueram
 3. Prorroga pla local de joventut
 4. Nomenclatura masies del municipi
 5. Inici contractació concessió oficina de turisme
 6. Modificació de crèdit 3/2019
 7. Aprovació, si escau, del pressupost i plantilla organica per a l'exercici 2020
 8. Moció a favor de la reforma horaria
 9. Donar compte dels decrets d'alcaldia
 10. Precs i preguntes

ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Sorteig membres mesa electoral

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Moció de resposta a la setència del tribunal suprem per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 09-10-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Modificació ordenances fiscals
 2. Delegació a l'OAGRL de la taxa de clavegueram i connexions a xarxa
 3. Sol·licitud subvenció per recarrega ràpida de vehicles

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 25-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes
 2. Sol·licitud subvenció PUOSC
 3. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU
 4. Acord de suport al projecte educatiu de l’institut escola Vall de Lord
 5. Aprovació ultima certificació d’obra d’estabilització d’accés a Port del Comte
 6. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 7. Precs i preguntes

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 26-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació cartipàs municipal
 2. Modificació del servei e-tram
 3. Modificació fitxa del subscriptor del consorci AOC
 4. Acord d'adhesió al sistema d'aquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i comarques i del Consorci Català pel desenvolupament
 5. Acord d'adhesió a l'acord Marc de serveis de submnistrament d'elements d'eficiencia energètica en l'enllumenat públic amb destinació a entitats locals de Catalunya
 6. Acord de l'Ajuntament de la coma i la Pedra d'adhsió al contracte derivat núm 2018.03-D1 de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03). Adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l'empresa LYRECO ESPAÑA, SA
 7. Adhesió a l'acord d'adquisició del servei de manteniment d'ascensors a través de l'acord marc de l'ACM (Exp. 2015.02)
 8. Sol·licitud d'alta al servei Representa
 9. Sol·licitud de subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019
 10. Adjudicació contracte d'obra "coberta equipament la Pedra"

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Aprovació, si escatu, de les actes de les darreres sessions que corresponen al ple ordinari de data 9 d'abril de 2019, i als plens extraordinaris de data 28 d'abril i 23 de maig de 2019

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 23-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació definitiva comptes 2018
 2. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès pel finançament de polítiques de dones
 3. Aprovació conveni de col·laboració per la promoció turistica de la Vall de Lord
 4. Sorteig isard
 5. Determinació festes locals 2020

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 28-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa electoral en motiu de les Eleccions municipals del 26 de maig de 2019

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 09-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes
 2. Donar compte liquidació exercici 2018
 3. Sol·licitud subvenció càrrecs electes
 4. Aprovar guia de control intern
 5. Inici contractació coberta equipament la Pedra
 6. Donar compte decrets d'Alcaldia
 7. Precs i preguntes

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa electoral en motiu de les eleccions generals  el 28 d'abril de 2019

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 26-02-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Modificació ordenances fiscals
 2. Pla estratègic de subvencions
 3. Aprovació certificacions d'obra
 4. Aprovació projecte "teulada rectoria de la Pedra"
 5. Aprovació convenis
 6. Sol·licitud subvenció desfibril·lador

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 08-01-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació projecte "teulada rectoria de la Pedra"
 3. Declarar desertes la 1a i 2a licitació de la "Teulasa rectoria de la Pedra"
 4. Resolucions d'Alcaldia
 5. Rectificació inventari de bèns
 6. Precs i preguntes

ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 13-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Adjudicació contracte manteniment hivernal de carreteres
 2. Aprovació, si escau, del pressupost  i plantilla orgànica per a l'exercici 2019
 3. Conveni deixalleria

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 15-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Contracte crèdit esllavissada de Coll de Jou a Port del Comte
 2. Modificació de crèdit 5/2018 del pressuposr del 2018
 3. Modificació Ordenançes fiscals

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Contractació manteniment hivernal
 2. Es dóna compte decrets de nomenaments secretari del Jutjat de Pau i Tresoreria

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 09-10-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala d'actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions
 2. Contractació manteniment carreteres
 3. Contractació teulada rectoria de la Pedra
 4. Resolucions d'Alcaldia
 5. Precs i preguntes

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 23-08-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sol·licitud subvenció DARP gestió forestal Sostenble
 2. Ratificació acord de dissolució "Solsosnès Turístic Consorciat"
 3. Sanció tinença gos perillós
 4. Modificació de crèdit 4/2018
 5. Aprovació compte general 2017

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 10-07-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació del plec de clàusules tecnico-facultatives particulas per la contractació de l'aprofitament de fusta
 3. Sorteig Isard
 4. Donar compte de la resolució d'alcaldia per sol·licitat una subvenció pel desenvolupament del pla local de joventut
 5. Resolucions d'Alcaldia
 6. Precs i preguntes

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 22-05-2018

Hora d'inici de la sessió 7:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Contractació rehabitació coberta de la rectoria de la Pedra

2.- Nomenament del Delegat de Protecció de Dades

3.- Aprovació expedient fiscalització prèvia limitada

4.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia per sol·licitar una subvenció per l'esllavissada de la Cra. de Port del Comte

Ple 3/2018

Data d'inici de la sessió 10-04-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions
 2. Modificació de crèdit 2/2018
 3. Contractació enllumenat públic
 4. Moció per l'alliverament dels pressos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol
 5. Resolució d'alcaldia
 6. Precs i preguntes

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 06-03-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació conveni de col·laboració implementació de polítiques de dones
 2. Aprovació conveni de col·laboració pel finançament de polítiques de joventut
 3. Aprovació conveni de col·laboració pel programa treball i formació
 4. Aprovació conveni de col·laboració per la promoció turísitca de la Vall de Lord
 5. Rectificació conveni de col·laboració per la licitació de permisos de caça
 6. Liquidació fons de millores
 7. Determinació festes locals 2019
 8. Sol·licitud de subvenció per despeses de treure neu departament de Govenació i Administracions Públiques
 9. Legalització fitxer "control d'accés i vídeo vigilancia"
 10. Aprovació conveni per la utilització de les instal·lacions del centre de recollida d'animals

ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 09-01-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • Aprovació de les actes de les darreres sessions
 • Aprovació projectes d'obres
 • Aprovació conveni licitació permisos de caça
 • Modificació de crèdit 1/2018
 • Resolucions d'Alcaldia
 • Precs i preguntes

Ple 11/2017

Data d'inici de la sessió 15-12-0017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Prorroga programa d'activació de la gestió forestal de Catalunya

2.- Rectificació inventari de béns

3.- Aprovació padrons d'escombraries i taxa turística 2018

Ple 10/2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig membres per presidir la mesa electoral en motiu de les eleccion al Parlament de 21 de desembre
 2. Aprovació pressupost 2018 i plantilla orgànica

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13:10

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Moció per aturar la suspenció de l'autonomia de Catalunya

ple 8/2017

Data d'inici de la sessió 10-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • Aprovació actes anteriors
 • Modificació ordenances fiscals
 • Proposta de nomenament jutge de pau i substitut
 • Proposta de nomenament conseller Comarcal
 • Decrets d'Alcaldia
 • Precs i preguntes

ple 7/2017

Data d'inici de la sessió 22-08-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Sorteig isard

Ple 6/2017

Data d'inici de la sessió 11-07-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació compte general 2016
 3. Determinació festes locals 2018
 4. Adhesió conveni de salut del Consell Comarcal del Solsonès
 5. Aprovació provisional Pla Especial Cal Calot-Casabella
 6. Decrets d'Alcaldia
 7. Precs i preguntes

Ple 5/2017

Data d'inici de la sessió 16-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació protocol d'autocontrol de la piscina municipal
 2. Conveni de col·laboració Consell Comarcal del Solsonès per la redacció del projecte de protecció civil municipal
 3. Modificació de crèdit 1/2017
 4. Aprovació de cartes de serveis
 5. Aprovació plecs de condicions de l'aprofitament forestal
 6. Seguretat a les oficines municipals

PLE 4/2017

Data d'inici de la sessió 11-04-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Sol·licitud subvenció càrrecs electes
 3. Sol·licitud subvenció àrids reciclats
 4. Aprovació conveni de col·laboració implementació de polítiques de dones
 5. Donar compte de la liquidació de l'exercici 2016
 6. Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum
 7. Decrets d'Alcaldia
 8. Precs i preguntes

Ple 3/2017

Data d'inici de la sessió 29-03-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació inicial pla especial de la finca Casabella

2.- Conveni Consell Comarcal de la Cerdanya

3.- Contractació recollida de residus sòlids urbans

4.- Sol·licitud subvenció ACA

5.- Sol·licitud d'alta al servei e-SET

Ple 2/2017

Data d'inici de la sessió 21-02-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Contractació personal programa treball i formació

ple 1/2017

Data d'inici de la sessió 10-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes anteriors

2.- Aprovació pla de sanejament financer

3.- Aprovació pradrons escombraries i taxa turistica

4.- Inici expedient de contractació recollida RSU

5.- Rectificació inventari de béns

6.- Aprovació certificació d'obra

7.- Moció de supor al referendum, procés constituent i ela ens locals i electes investigats

8.- Decrets d'Alcaldia

9.- Precs i preguntes

Ple 8/2016

Data d'inici de la sessió 22-11-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació pressupost 2017 i plantilla orgànica
 2. Aprovació certificació d'obra

Ple 7/2016

Data d'inici de la sessió 11-10-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Modificació Ordenances Fiscals
 3. Recuperació d'ofici camins Port del Comte
 4. Decrets d'Alcaldia
 5. Precs i preguntes

ple 6/2016

Data d'inici de la sessió 23-08-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 • Sol·licitud subvenció PUOSC
 • Línies fonamentals del pressupost 2017
 • Aprovació, si escau, del compte general 2015
 • Sorteig isard selectiu corresponent al municipi
 • Reconeixement societat caçadors
 • Recuperació d'ofici de camins a Port del Comte

Ple 5/2016

Data d'inici de la sessió 12-07-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala sessions de la casa consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

 1.  Aprovació actes anteriors
 2. Aprovació provisional POUM
 3. Retirada tanques camins Port del Comte
 4. Correcció nomenclatura aplicació pressupostària
 5. Determinació dels dies festius per a l'exercici 2017
 6. Decrets d'Alcalda i subvencions sol·licitades
 7. Precs i preguntes

Ple 4/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Sorteig dels membres per presidir la mesa electoral en motiu de les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016

Ple 3/2016

Data d'inici de la sessió 12-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors
 2. Donar compte de la liquidació de l'exercici 2015
 3. Sol·licitar suport a la Diputació de Lleida per la gestió de tresoreria
 4. Modificació puntual POUM
 5. Rescissió contracte aprofitament forestal
 6. Aprovació ordenança reguladora de tiennça d'animals
 7. Ampliació de fitxers d'acord amb la LOPD
 8. Aprovació Pla local de joentut 2016-2019
 9. Adhesió als acords marc del servei d'assegurances de l'ACM
 10. Sol·licitud subvenció càrrecs electes
 11. Correspondencia oficial i Decrets Alcaldia
 12. Precs i preguntes

Ple 2/2016

Data d'inici de la sessió 08-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Recticació inventari de béns

2- Adhesió al III Pla Comarcal de Polítiques de Dones 2016-2019

3.- Cessió de crèdit INCASOL

4.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al manteniment d'espais públics

5.- Aprovació definitica del modificat del projecte executiu en sòl urbà de la zona del Golf, a Port del Comte

6.- Rescissió contracte aprofitament forestal