Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

  • Recurs Contenciós Administratiu de Lleida 13/2016 retirada tanca camí públic- Sentència 258/17 desestimant el recurs presentat i declarant ferm l'acord de l'Ajutament de data 8 de gener de 2016 per retirar la tanca. Sentència nº 708  del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, desetimant el recurs d'apel·lació presentat per R.P.R imposant les costes a la part recurrent
  • Recurs Contenciós Administratiu de Lleida 14/2016 per Disciplina urbanistica al Ptge, de Sant Roc- Sentència 79/18 desestimant el recurs presentat i es declara la resolució d'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 ajustada a dret
  • Recurs Contenciós Administratiu de Lleida 30/2017 procediment abreujat - restauració realitat física alterada - Av. Port del Comte - Desestiment del recurs per la part actora  el 20/12/17
  • Recurs Contenciós Administratiu de Lleida 446/2017- Sol·licitud devolució aval obres urbanització  LC1-Camí de Sorribes- Sentència desestimant recurs