En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

L'Ajuntament de la Cellera de Ter està treballant activament per oferir el major nombre d'informació de qualitat al portal de transparència i en breu es publicarà en aquest apartat una avaluació actualitzada sobre el grau de compliment de les obligacions de transparència.

 

L'última avaluació del portal de transparència es va realitzar el dia 31/10/2019. En aquell moment el portal disposava d’un total de 141 ítems. D'aquests, 112 es trobaven en estat visible, 14 en no visible i 15 estaven redireccionats. El gràfic següent mostra com en aquell moment el 34,31% dels ítems del portal de transparència contenien alguna informació.

 

Examinant les estadístiques detallades d’emplenament (veure taula següent), s’observava que els ítems amb més informació publicada són els relatius a urbanisme, gestió econòmica, pressupost i tràmits, amb percentatges d’emplenament del voltant del 60%. Per contra, els ítems relatius a gestió documental i arxiu, patrimoni, participació i estat dels serveis no contenien cap informació publicada.