En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral, i a la Cellera de Ter li corresponen 9 regidors. Aquests regidors/es es reuneixen segons una periodicitat establerta per l'Ajuntament i cada grup municipal presenta una sèrie de mocions que es discuteixen entre tots. Després de presentar i discutir cada moció, tots els grups municipals les voten: poden votar-hi a favor o en contra, i també s’hi poden abstenir. A més a més, abans de començar el ple és el torn de l'audiència pública, on tots els ciutadans hi poden anar a dir-hi la seva i fer sentir la seva veu directament davant dels màxims representants de la ciutat.

El Ple d'aquest Ajuntament es convoca cada 2 mesos, el quart dijous del mes corresponent, a les 18 h. Les dates previstes per la celebració del ple municipal i els continguts que es tractaran en cada sessió es poden consultar a l'agenda institucional i les convocatòries del ple, respectivament. També es poden consultar les actes de les sessions del ple aquí.

 

Les funcions del Ple són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic i alienar el patrimoni.
 • Aprovar els estudis de seguretat i salut, la conformitat als plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinació en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competències del Ple.
 • Aprovar les recepcions d’obres i les devolucions de garanties.
 • Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es formuli oposició per part del contractista.
 • Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent i sempre que per motius de termini legal sigui necessari.
 • La declaració que fa referència l’article 103.2 a) del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals “les ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre la quota de l’impost: 1. Una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric o artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”

 • L’exercici d’accions administratives i judicials en matèries de competència del Ple.
 • Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.
 • Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal a que es refereix la Llei 2/1997, de 3 d’abril.
 • La declaració de les situacions de compatibilitat i incompatibilitat del personal.
 • En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, excepte els urbanístics i els que exigeixen un quòrum especial, i sempre que el seu contingut no resulti un compromís econòmic a càrrec de la corporació que excedeixi dels límits establerts per la legislació vigent per la contractació a càrrec de l’Alcalde.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Per assistir a cada sessió del Ple els seus membres perceben una indemnització de 200€ en els casos de les sessions ordinàries, i 100€ en els casos de les sessions extraordinàries.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto F. Xavier Boïgues Codina

F. Xavier Boïgues Codina

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Jaume Salas Orrit

Jaume Salas Orrit

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Gemma Panella Guilana

Gemma Panella Guilana

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto David Sarsanedas Serrat

David Sarsanedas Serrat

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Alba Rodríguez Rodulfo

Alba Rodríguez Rodulfo

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Amadeu Breva Teixidó

Amadeu Breva Teixidó

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Joël Torcque Torres

Joël Torcque Torres

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Tariq Mahmood Begum

Tariq Mahmood Begum

Junts per la Cellera

Veure fitxa
Foto Elisenda Gironès Asturiol

Elisenda Gironès Asturiol

Junts per la Cellera

Veure fitxa
Funcions:

(Text extret del Ple Ordinari del 29 de juny  de 2019.)

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

La Comissió Especial de Comptes te la funció d'examinar, estudiar i informar sobre tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d'aprovar el Ple .

 

La Comissió Especial de Comptes, que estarà integrada pels membres següents:

 • President: L’alcalde o regidor en qui delegui: Sr. Xavier Boïgues Codina
 • Vocals:
  • Un membre representants del grup polític municipal de Cellera Acció Municipal-Acord Municipal: Sr. Jaume Salas Orrit.
  • Un membre representant del grup polític municipal Junts per la Cellera (JxCat-JUNTS): Sr. Tariq Mahmood Begum
 • Secretari: La secretària-interventora de la corporació: Sra. Maria Cairó Muñoz.

Els seus integrants reben una indemnització de 100€ per a cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquesta comissió.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto F. Xavier Boïgues Codina

F. Xavier Boïgues Codina

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Jaume Salas Orrit

Jaume Salas Orrit

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Tariq Mahmood Begum

Tariq Mahmood Begum

Junts per la Cellera

Veure fitxa
Funcions:

El Consell de Govern Municipal està integrat per l’Alcalde i els membres de l’equip de govern. Excepcionalment, quan es considera oportú, l’Alcalde convida als càrrecs electes de l’oposició i del personal de la Corporació que consideri convenient, a efectes d'informar sobre assumptes concrets.

El Consell de Govern Municipal es crea per a coordinar les diferents regidories i fer el seguiment dels assumptes que posteriorment aprovarà la Junta de Govern i l'alcaldia.

Les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es celebren de forma bimensual, el primer i el tercer dimecres de cada mes a les 8 hores. Quan per motius organitzatius sigui necessari, l’Alcalde podrà convocar el Consell de Govern en un altre dia i/o hora d’aquella mateixa setmana. També es poden celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació. 

Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tenen caràcter preceptiu ni vinculant, ni donen lloc a cap acte administratiu, però sí que n'aixeca acta el membre del Consell de Govern Municipal designat com a secretari/ària.

Els seus integrants, perceben una indemnització de 300€ cada vegada que assisteixen a una sessió del Consell de Govern Municipal.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto F. Xavier Boïgues Codina

F. Xavier Boïgues Codina

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Jaume Salas Orrit

Jaume Salas Orrit

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Gemma Panella Guilana

Gemma Panella Guilana

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto David Sarsanedas Serrat

David Sarsanedas Serrat

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Alba Rodríguez Rodulfo

Alba Rodríguez Rodulfo

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Amadeu Breva Teixidó

Amadeu Breva Teixidó

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Foto Joël Torcque Torres

Joël Torcque Torres

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa
Funcions:

Consulta aquí els llistats de resolucions de l'alcaldia.

Consulta aquí l'agenda de l'alcalde.

 

Les principals competències de l'alcaldia són:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció dels Vigilants Municipals.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple oa la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto F. Xavier Boïgues Codina

F. Xavier Boïgues Codina

Cellera Acció Municipal (CAM)

Veure fitxa

Consulta aquí l'organigrama complet de l'Ajuntament.

 

El Ple del dia 25 de març de 2021 va aprovar la supressió de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament i aprovar el retorn al mateix Ple de les competències delegades a la Junta de Govern Local a través del Ple extraordinari de 27 de juny de 2019.