Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

  • El pressupost

El pressupost d’un Ajuntament és un document que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament i que especifica les despeses que com a màxim es produiran durant l’exercici i els ingressos que es preveuen obtenir durant el mateix període. Totes les entitats locals estan obligades a aprovar el pressupost de l’any en l’últim trimestre de l’any anterior. D’aquesta manera les entitats locals l’1 de gener de cada any han de tenir el seu pressupost aprovat. No obstant això, si quan comença l’any no s’ha aprovat el pressupost, la normativa estableix que es prorrogarà automàticament el pressupost de l’any anterior.

  • Procediment d'aprovació

Tal i com estableix l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el pressupost general s'aprovarà inicialment pel Ple i s'exposarà al públic per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini dun mes per resoldre-les.

  • Equilibri pressupostari

Cal aplicar el principi d’equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

A fi de mantenir el principi d’equilibri pressupostari, tota minoració en les previsions d’ingressos haurà de ser compensada en les despeses en el mateix acte en què s’acordi. Només als casos previstos per llei es podrà desequilibrar el pressupost, sempre amb més ingressos que despeses.

Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. A diferència dels ingressos que són una mera previsió, els crèdits de despeses tenen un caràcter limitatiu, la qual cosa comporta la nul·litat de les despeses que excedeixin dels crèdits pressupostaris. Aquest caràcter limitatiu està lligat amb el principi d’especialitat quantitativa, segons el qual els imports consignats als crèdits pressupostaris per despeses són màxims i per tant no es podrà contraure obligacions que els ultrapassin, sent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin aquesta norma.

  • Quina estructura té un pressupost?

El pressupost s’estructura seguint tres classificacions:

Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
Programes. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

En el cas de l'Ajuntament de la Cellera de Ter el pressupost de despeses s'estructura per classificació per programa i classificació econòmica i en el cas del pressupost d'ingressos s'estructura per classificació econòmica.

  • Classificació econòmica del pressupost d'ingressos

La classificació econòmica del pressupost d'ingressos presenta la informació atenent a la naturalesa econòmica dels drets pressupostaris, l’estructura de la qual serà definida pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Opcionalment poden establir una classificació orgànica que informa sobre qui ingressa, podent classificar els ingressos atenent a la seva pròpia estructura, l'Ajuntament de la Cellera de Ter no té classificació orgànica.

  • Classificació econòmica del pressupost de despeses

La classificació econòmica del pressupost de despeses informa sobre com es gasta. Per això els crèdits del pressupost de despeses s’ordenen segons la seva naturalesa econòmica, distingint entre els crèdits destinats a operacions corrents, com les despeses necessàries per al funcionament dels serveis públics (despeses en personal i en béns i serveis), els crèdits destinats a operacions de capital (com les despeses en inversions reals) i els crèdits destinats a operacions de caràcter financer (com les amortitzacions dels préstecs que han rebut les entitats locals).

  • Classificació per programes del pressupost de despeses

La classificació per programes del pressupost de despeses informa sobre la finalitat i els objectius dels crèdits que es proposi aconseguir. El detall d’aquesta classificació el podeu consultar en l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals.

  • Quins són els capítols d'un pressupost?

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

Capítol 1. Impostos directes: són els que graven la font de la renda, els fruits del patrimoni o d'una activitat econòmica. Per exemple, l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Capítol 2. Impostos indirectes: són els que recullen els ingressos derivats de la recaptació d’impostos per a la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra.
Capítol 3. Taxes i altres ingressos: són els imports que cobra l'Ajuntament per oferir serveis, com la taxa per la gestió dels residus, els preus públics per serveis com escoles bressol,mecat municipal, serveis esportius, etc.
Capítol 4. Transferències corrents: són els diners que l'Ajuntament rep de l'Estat, la Generalitat, la Diputació de Girona.
Capítol 5. Ingressos patrimonials: són les rendes de patrimoni del municipi. Són els beneficis sobre béns que no es destinen a servei públic. Per exemple, els cànons derivats de concessions.
Capítol 6. Alienació d’inversions reals: Venda de solars i finques rústiques.
Capítol 7. Transferències de capital: Ingressos procedents de qualsevol administració pública o entitat destinats a finançar despeses de capital (solars o finques)
Capítol 8. Actius financers: Són fiances o dipòsits.
Capítol 9. Passius financers: Crèdits sol·licitats a bancs o a d’altres entitats privades.

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

Capítol 1. Despeses de personal: són les despeses derivades dels sous de funcionaris/àries, personal laboral, òrgans de govern, personal directiu i eventual, així com les cotitzacions a la Seguretat Social i les despeses de formació.
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis: Subministraments, reparacions, materials i despeses de serveis o treballs realitzats per empreses externes contractades.
Capítol 3. Despeses financeres: Pagament d'interessos derivats d'operacions financeres.
Capítol 4. Transferències corrents: Aportacions a d’altres entitats locals o empreses privades per finançar activitats o serveis, com els ajuts socials, beques, etc.
Capítol 5. Fons de contingència pressupostària: Són diners que cobreixen situacions d'emergència i despeses no previstes. La seva quantia està delimitada a la normativa.
Capítol 6. Inversions reals: Construcció o rehabilitació d’equipaments, adquisició de maquinària o de béns inventariables així com totes les actuacions que incrementin la vida útil del patrimoni municipal.
Capítol 7. Transferències de capital: Són aportacions o transferències a d’altres administracions i/o entitats per a la realització de projectes d’inversió.
Capítol 8. Actius financers: Inclouen bestretes de personal, compra de valors financers, etc.
Capítol 9. Passius financers: Amortització de préstecs i crèdits.

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) l’ordenació del pagament (P) i finalment la realització del pagament (R). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren a les gràfiques corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

  • Podeu consultar la informació sobre el pressupost per a l'exercici 2023 al següent enllaç:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/234/2022234010900.pdf

  • Podeu consultar la informació sobre el pressupost per a l'exercici 2022 al següent enllaç:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/250/2021250011313.pdf