En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

ÒRGANS DE GOVERN 2019-2023

PLE

Està integrat pels membres següents:

Alcalde-President: Antoni Villas Miranda

Regidors:

Magdalena Peris Montserrat

Aibert Garriga Feixat

José Luís Garrido Giménez

Maria Teresa Aixalà Solé

Jordi Montané Clarisó

Josep Mateus Santandreu

Eduard Porta Josa

Gerard Pallerola Rius (des del 8-4-2021 en substitució de Neus Bellmunt Calderó)

Lluïsa Rosinach Buida (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Joan Pons Farré

 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Està integrat pels membres següents:

President: Antoni Villas Miranda

Vocals:

1a Tinent Alcalde: Magdalena Peris Montserrat

2n Tinent Alcalde: Jordi Montané Clarisó

3r Tinent Alcalde: José Luís Garrido Giménez

 

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació d’aquesta Alcaldia les competències següents:

  • Impulsar els serveis i les obres públiques municipal.

  • Autoritzar, disposar despeses, aprovar factures i certificacions d’obres i serveis, reconèixer obligacions, ordenar pagaments, atorgar subvencions, dins els límits i competències atribuïts a l’Alcaldia.

  • Aprovar els padrons fiscals, altes, baixes i modificacions i períodes de cobrament.

  • Concedir, denegar, declarar la caducitat, modificar o prorrogar llicències d’obres, d’activitats amb o sense incidència ambiental, d’obertura d’establiments, de primera ocupació, i ocupació de la via pública, atorgar permisos, autoritzacions i emetre informes en relació amb aquestes matèries.

  • Acordar l’aprovació prèvia de projectes d’obres en sòl no urbanitzable

  • Assumptes de tràmit en general.

  • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Alcaldia es reserva la facultat d’avocar l’exercici de les competències delegades en casos d’urgència o per raons de necessitat, donant-ne compte a la Junta de Govern Local u òrgan competent.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió quedarà integrada per membres de tots els grups polítics municipals, amb un únic representant, utilitzant-se el sistema de vot ponderat i amb la següent composició:

President: Alcalde de la Corporació Sr. Antoni Villas Miranda

Vocal grup JxCAT-JUNTS: Maria Teresa Aixalà Solé

Vocal grup JxJ-AM: Eduard Porta Josa

Vocal grup JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 en substitució d'Albert Civit Capdevila)

Vocal grup PSC-CP: Joan Pons Farré

Els grups municipals amb més d’un regidor adscrit, podran designar un representant regidor suplent, en absència del regidor titular, que s’haurà de comunicar amb anterioritat a la celebració de la Comissió.

 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

La Comissió de coordinació de la gestió municipal és un òrgan complementari de l’organització municipal, per desenvolupar funcions de suport i seguiment de la gestió i aplicació de les decisions que s’adoptin per la Junta de Govern Local, així com de les polítiques públiques que s’hagin de portar a terme o es vulguin impulsar des de l’Alcaldia, i estarà integrada pels membres següents:

President: Antoni Villas Miranda o regidor en qui delegui.

Vocals: Aibert Garriga Feixat, Magdalena Peris Montserrat, Jordi Montané Clarisó, Maria Teresa Aixalà Solé i Josep Lluís Garrido Giménez.

 

REGIDORIES DE SERVEIS

S’estableixen les Regidories de serveis de gestió municipals, configurades com a delegacions especials de l’Alcaldia, sense facultats resolutives i amb atribucions de direcció i gestió dels assumptes en els seus àmbits d’actuació.

Regidoria de serveis de Economia i Ensenyament

Àmbits que compren: Economia i Ensenyament.

Regidoria de Serveis Socials, Sanitat i Cultura

Àmbits que compren: Serveis Socials, Sanitat i Cultura.

Regidoria de serveis d’Obres, Serveis, Seguretat i Governació

Àmbits que compren: Obres, Serveis, Seguretat i Governació.

Regidoria de serveis d’Esports, Medi Ambient i Recursos Humans

Àmbits que compren: Esports, Medi Ambient i recursos Humans.

Regidoria de serveis de Joventut i Festes

Àmbits que compren: Joventut i Festes.

Regidoria de serveis de Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies i Urbanisme Àmbits que compren: Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies i Urbanisme.

Cada regidoria tindrà assignat un regidor delegat, amb funcions de direcció i gestió, que podrà disposar de personal col·laborador dels àmbits que compren, amb funcions d’assessorament, consulta i propostes d’actuació. La periodicitat de les reunions serà a criteri del regidor delegat del servei.

 

Regidoria de serveis de Economia i Ensenyament

Regidora delegada: Maria Teresa Aixalà Solé.

Regidora suplent: Magdalena Peris Montserrat.

Regidoria de Serveis Socials, Sanitat i Cultura

Regidora delegada: Magdalena Peris Montserrat.

Regidora suplent: Maria Teresa Aixalà Solé.

Regidoria de serveis d’Obres, Serveis, Seguretat i Governació

Regidor delegat: Antoni Villas Miranda.

Regidor suplent: Josep Lluís Garrido Giménez.

Regidoria de serveis d’Esports, Medi Ambient i Recursos Humans

Regidor delegat: Josep Lluís Garrido Giménez.

Regidor suplent: Aibert Garriga Feixat.

Regidoria de serveis de Joventut i Festes

Regidor delegat: Jordi Montané Clarisó.

Regidor suplent: Aibert Garriga Feixat.

Regidoria de serveis de Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies i Urbanisme

Regidor delegat: Aibert Garriga Feixat.

Regidor suplent: Jordi Montané Clarisó.

Els regidors delegats dels serveis, podran convocar sessions informatives per donar compte de les seves actuacions, a les qui hi podran assistir un representant de cada un dels grups municipals que constitueixin la Corporació.

L’Alcaldia es reserva la facultat d’avocar l’exercici de les competències delegades en casos d’urgència o per raons del servei.

A proposta dels grups municipals que integren la Corporació, els representants designats que podran participar en les sessions informatives que es convoquin, seran els següents:

 

Regidoria de serveis de Economia i Ensenyament

Representant grup JxJ-AM: Josep Mateus Santandreu

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP:Joan Pons Farré

 

Regidoria de Serveis Socials, Sanitat i Cultura

Representant grup JxJ-AM: Gerard Pallerola Rius (des del 8-4-2021 en substitució de Neus Bellmunt Calderó)

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buria (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP:Joan Pons Farré

 

Regidoria de serveis d’Obres, Serveis, Seguretat i Governació

Representant grup JxJ-AM: Josep Mateus Santandreu

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP:Joan Pons Farré

 

Regidoria de serveis d’Esports, Medi Ambient i Recursos Humans

Representant grup JxJ-AM:Eduard Porta Josa

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP: Joan Pons Farré

 

Regidoria de serveis de Joventut i Festes

Representant grup JxJ-AM: Gerard Pallerola Rius, des del 8-4-2021 en substitució de Neus Bellmunt Calderó)

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buira ()des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP:Joan Pons Farré

 

Regidoria de serveis de Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies i Urbanisme

Representant grup JxJ-AM: Eduard Porta Josa

Representant grup JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 en substitució d' Albert Civit Capdevila)

Representant grup PSC-CP:Joan Pons Farré