No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS I JUNTA DE PORTAVEUS.

Atès que d’acord amb el resultat de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 els partits polítics que han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, JxCAT-JUNTS, JxJ-AM, JST, PSC-CP.

Atès que els regidors electes de les candidatures de JxCAT-JUNTS, JxJ-AM, PSC-CP i JST han sol·licitat la seva constitució en grup municipal.

Atès que per un millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, es pot acordar pel Ple de la Corporació, la creació de grups municipals.

Atès l’article 50 del D.L. 2/2003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 23 i següents del R.D. 2568/1986.

El Ple de l’Ajuntament adopta el següent, ACORD:

Primer.- Crear els grups municipals de JxCAT-JUNTS, JxJ-AM, JST, PSC-CP als que quedaran adscrits els regidors de cada una d’aquestes formacions.

Segon.- Designar portaveu de cada grup, als regidors següents:

Portaveu del grup de JxCAT-JUNTS: Magdalena Peris Montserrat

Portaveu del grup JxJ-AM: Josep Mateus Santandreu

Portaveu de JST: Lluïsa Rosinach Buira (des del 6-11-2020 per substitució d'Albert Civit Capdevila qui va renunciar al Ple del 24-9-2020)

Portaveu del grup PSC-CP: Joan Pons Farré

Tercer.- Constituir la Junta de Portaveus, que quedarà integrada, per l’Alcalde de la Corporació i els portaveus del grups municipals.