En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgans de govern i participació de l’IMO

Els òrgans de govern i participació de l’IMO són els següents:

1. El/la president/a de l’Institut

2. El/la vice-president/a de l’Institut

3. El Consell Rector

4. La Direcció

El Consell Rector podrà constituir les Comissions de Participació Sectorial que estimi convenients. L’acord de creació establirà la durada, composició, competències i règim de sessions de les comissions.

Article 8. Presidència i Vice-presidència

El/la president/a serà un vocal / regidor/a que serà nomenat i/o cessat per l’alcalde de l’Excm. Ajuntament, a proposta del Regidor/a-responsable-president de l’Àmbit al qual estigui adscrit l’Institut.

Serà vice-president/a un/a regidor/a de l’Ajuntament nomenat/da pel president/a a tal efecte.

Article 9. El Consell Rector

1. El Consell Rector és l’òrgan de govern superior de l’IMO, i estarà constituït per:

A) El/la President/a.

B) El/la Vice-president/a.

C) Un mínim de 7 i un màxim de 12 vocals, en representació de l’Ajuntament de Lleida, garantint en tot moment la representació cada grup polític amb representació municipal. A tal efecte serà d’aplicació l’acord plenari que en cada mandat fixi la composició genèrica d’aquests òrgans col·legiats.

D) Quatre vocals més, dos d’ells designats per cadascun dels dos sindicats que tinguin la condició de més representatius a la ciutat i els altres dos designats per cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives de la ciutat.

E) Dos vocals més, amb veu i sense vot, en representació dels treballadors i treballadores de l’Institut.

F) El/La Director/a de l’IMO amb veu i sense vot.

2. Actuarà de Secretari/ària del Consell Rector de l’IMO el/la funcionari/ària o treballador/a de l’Ajuntament de Lleida o de l’IMO amb titulació universitària adient, nomenat/da pel Consell Rector a proposta del President/a. El/la Secretari/ària assistirà a les reunions del Consell Rector amb veu però sense vot, i exercirà les funcions de fe pública i assessorament legal dels òrgans unipersonals i col·legiats de l’IMO.

A les reunions del Consell Rector hi assistirà l’interventor/a de l’IMO, amb veu però sense vot.

3. Correspon al Ple de l’Ajuntament la designació, el cessament o la substitució dels vocals del Consell Rector, a proposta de l’Alcalde, de conformitat amb les propostes prèvies dels grups polítics, organitzacions empresarials i sindicats més representatives, i dels òrgans de representació dels treballadors i treballadores.

Podran ser vocals del Consell persones que no siguin regidors de la Corporació, si bé la majoria de membres hauran de ser regidors/es.

4. El càrrec de vocal tindrà la mateixa durada que la del Consistori del qual formin part els/les regidors/es nomenats, exceptuant els casos de renúncia o dimissió del/la regidor/a que portarà aparellada automàticament la pèrdua de la condició de vocal. En finalitzar el mandat de la corporació, els vocals actuaran en funcions, exclusivament per l’administració ordinària, fins el nomenament dels nous membres.

5. Actuarà d’Interventor/a de l’IMO l’Interventor/a de l’Ajuntament sense perjudici de les delegacions que puguin efectuar-se legalment.

6. Les funcions de tresoreria de l’IMO seran realitzades pel Director/a de l’Institut, no obstant a proposta de la Presidència de l’IMO, l’Ajuntament de Lleida podrà prestar-li el servei de tresoreria.

7. A les reunions del Consell Rector hi podran assistir per informar els tècnics de l’Ajuntament i/o de l’IMO quan siguin requerits a tal efecte.

CAPÍTOL III

Funcionament dels òrgans col·legiats, règim de sessions i adopció d’acords

Article 10. La Presidència

El/la president/a de l’IMO ho serà també del Consell Rector.

Les competències de la Presidència són:

A) Exercir la representació permanent de l’IMO i del Consell Rector en tot tipus d’actes i contractes, davant d’autoritats i tribunals i davant dels particulars.

B) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat. Exercir l’alta direcció de govern i la inspecció de totes les activitats de l’IMO.

C) Aprovar les despeses i l’adjudicació de tot tipus de contractes quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme i en el cas de despeses plurianuals, que comportin obligacions per l’any corrent i un exercici més.

D) Reconèixer obligacions dins dels límits de la seva competència i ordenar pagaments, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost.

E) Prèvia autorització de l’Alcalde/ssa i informe de l’interventor/a municipal, obrir, disposar i cancel·lar tot tipus de comptes corrents i d’estalvi en qualsevol establiment a l’efecte.

F) Contractar, nomenar, adscriure i acomiadar el personal laboral de l’IMO, amb subjecció al procediment i limitacions que estableixen els presents Estatuts, i segons allò previst al punt 3 de l’article 16.

G) Exercitar tot tipus d’accions i disposar qualsevol mesura per raons d’urgència, en cas de risc de perjudici per a l’IMO, donant-ne compte al Consell Rector en la seva primera sessió, perquè les ratifiqui.

H) Sol·licitar subvencions i ajuts a entitats i organismes públics i privats. Vetllar pel compliment dels acords de la Junta, dictant les disposicions particulars que consideri adients per a aquesta finalitat.

I) Aprovar les operacions de crèdit sempre que aquestes estiguin previstes al pressupost i operacions de tresoreria, en ambdós casos si el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme.

J) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de l’IMO, la legislació de règim local atribueix a l’Alcalde/ssa i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests Estatuts.

K) Proposar al Consell Rector de l’IMO la designació del/de la Directora/a així com la separació del càrrec.

L) L’ordenació de pagaments.

M) El/ la president/a, donant-ne compte al Consell Rector, pot delegar en el/la Director/a l’exercici de competències.

Article 11. La Vice-presidència

El/la vice-president/a, que haurà de ser un regidor/a de la Corporació, substituirà el/la President/a i assumirà totes les seves atribucions en cas de vacant, absència o malaltia, així com aquelles que li siguin delegades expressament.

Article 12. El Consell Rector

El Consell Rector té les atribucions següents:

A) El govern superior de l’Organisme.

B) Aprovar la planificació general i periòdica d’actuació i els seus objectius.

C) Elevar els projectes de pressupost, plantilla de personal i relació de llocs de treball, perquè els aprovi el Ple de l’Ajuntament.

D) Aprovar convenis de cooperació amb altres administracions i convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades.

E) Elevar a l’Ajuntament l’aprovació de l’estat de comptes anuals de l’IMO.

F) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels estatuts i l’aprovació de les normes de funcionament, si s’escau.

G) Elevar al Ple de la corporació la designació del/de la directora/a així com la separació del càrrec.

H) Elevar a l’òrgan competent de la Corporació la fixació i la quantia de les retribucions fixes i periòdiques del personal de l’Organisme Autònom, segons l’Acord Conveni de Condicions Laborals de l’Ajuntament de Lleida. Elevar, així mateix, el nombre i règim del personal eventual.

I) Aprovar les despeses i l’adjudicació de tot tipus de contractes quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme, o siguin plurianuals de més de dos exercicis incloent-hi el corrent.

J) Exercir tota classe d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i interessos de l’IMO en matèria de la seva competència.

K) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a una millor organització i funcionament del servei.

L) Proposar a l’òrgan competent de l’Ajuntament l’aprovació de l’inventari anual i les seves rectificacions.

M) Aprovar les despeses i l’adjudicació de tot tipus de contractes quan la competència no sigui del/la President/a.

N) Proposar al Ple l’aprovació d’operacions de crèdit i de tresoreria quan la competència per la proposta no sigui del/la president/a.

O) Avaluar la memòria anual d’activitats.

Article 13. Règim de sessions

1. El Consell Rector es reunirà com a mínim en sessió ordinària quatre vegades l’any i, extraordinàriament, quan ho decideixi la presidència o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

2. Les convocatòries per a les reunions del Consell Rector de l’IMO s’efectuaran amb una antelació mínima de 48 hores , i a l’ordre del dia es farà constar el lloc, la data i l’hora de la sessió.

3. Es considerarà vàlidament constituït el Consell Rector, quan en una primera convocatòria assisteixin el/la President/a i el/la Secretari/ària o en el seu cas les persones que els substitueixin, i almenys la meitat dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de l’assenyalada per a la primera, es celebrarà sessió, qualsevol que fos el nombre d’assistents, sempre que estiguin presents el/la President/a, Secretari/ària i 3 vocals. Serà condició necessària que els acords s’adoptin amb el vot favorable de la majoria de regidors presents a la sessió. El/la president/a decidirà les igualtats o empats amb vot de

qualitat.

Article 14. La Direcció

1. El/la Director/a de l’IMO és el màxim òrgan de direcció de l’Organisme. El titular de la Direcció haurà de ser un funcionari/ària de carrera o personal laboral de les Administracions públiques, o bé un professional del sector privat, amb titulació superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. Tindrà la consideració d’òrgan directiu. Serà nomenat pel plenari de l’Ajuntament a proposta del Consell Rector.

2. Són funcions de la Direcció:

A) Exercir les funcions d’integració i direcció executiva de l’IMO, gestionar els recursos humans, materials, econòmics i tecnològics d’aquest.

B) Dissenyar el pla general i les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de l’IMO, i elevar-les a la Presidència, perquè l’aprovi el Consell Rector.

C) Proposar a la Presidència, perquè l’aprovi, l’estructura interna de l’IMO i la distribució orgànica de les funcions.

D) Elaborar la proposta de les normes de funcionament, si s’escau, i elevar-la al Consell Rector perquè l’aprovi.

E) Fer el seguiment i l’avaluació interna del pla d’actuació i informar-ne periòdicament als òrgans superiors de govern.

F) Executar i fer complir els acords dels òrgans superiors de govern.

G) Aprovar les despeses i l’adjudicació de tot tipus de contractes quan el seu import no superi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme.

H) Dirigir tot el seu personal d’acord amb les directrius de la Presidència. Dirigir i inspeccionar les obres, serveis i dependències de l’IMO.

I) Elaborar i executar el sistema d’indicadors de gestió.

J) Vetllar per la millora dels sistemes de treball amb la participació dels treballadors/es mitjançant els òrgans de representació sindical.

K) Impulsar els estudis tècnics i de planificació que siguin d’interès per al municipi i l’IMO.

L) Preparar la memòria i l’avantprojecte dels pressupostos de l’IMO.

M) Exercir de tresorer/a de l’Institut llevat que aquesta funció es delegui a l’Ajuntament.

N) Exercir les competències delegades per la Presidència.

Article 15. Competències supletòries

Per totes aquelles competències que aquests Estatuts no determinin, serà competent l’òrgan assimilable que la Llei atorga, és a dir el Ple de l’Ajuntament amb el Consell Rector de l’IMO, i la Presidència de l’IMO amb l’Alcalde/ssa i/o la Junta de Govern Local.