En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

En aquest moment, no s'ha dictat cap resolució relativa a les declaracions patrimonials, d'activitats o d'interesos dels regidors de l'Ajuntament.

Però podeu consultar a continuació les declaracions d'activitats i béns patrimonials dels càrrecs electes: