En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

En aquests moments les clàusules que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments, d'obres, instal·lacions entre d'altres, són específics per a cada contracte, i per tant no hi ha un plec de clàusules generals aprovat.