Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

Les Administracions públiques han de fer públic un inventari de les activitats de tractament accessible per mitjans electrònics, a través d’un Registre d’Activitats de Tractament (RAT), que es configura com a el punt de partida en la gestió de la protecció de dades i consisteix en una descripció de les activitats de tractament, atenent els continguts exigits al RGPD.

El Registre d’activitats de tractament (RAT) de l’Ajuntament de L’Hospitalet inclou la denominació de l’activitat de tractament; la licitud del tractament; la finalitat del tractament; les categories d’interessats; les categories de dades personals objecte de tractament; les categories de destinataris; la conservació de les dades, les mesures de seguretat i les transferències internacionals.

Podeu consultar el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) a través del següent enllaç.