Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències i funcions de l’Ajuntament de L’Hospitalet vénen definides per la normativa bàsica sobre règim local, que el faculten per promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.

D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi exerceix com a competències pròpies les matèries següents (article 25):

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 3. Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigues residuals.
 4. Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 5. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 6. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col.lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 10. Protecció de la salubritat pública.
 11. Cementiris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal.lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les adminstracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinants a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 15. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s'han de determinar per llei, havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals, d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local de modificació de la Llei de Bases de Règim Local.

La LLei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, també recull els serveis mínims que els municipis han de prestar en funció del nombre d'habitants (artícle 26).   

 1.  En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 2. En municipis superiors a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 3. En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis e instal.lacions esportives d'ús públic.
 4. En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col.lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.             

L'Estatut d'Autonomía de Catalunya, aprovat per llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, garanteix al municipi l'autonomia per a l'exercici de les competències que té encomenades i la defensa dels interessos propis de la col.lectivitat que representa i reconeix als governs locals competències pròpies. Segons l'article  84.2,  els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:                    

 1. L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 2. La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.
 3. L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 6. La protecció civil i la prevenció d'incendis.
 7. La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal. 
 9. La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació.
 10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats.
 12. La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 13. La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.
 14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es portem a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.     

L'organització i la distribució de competències a l'àmbit de l'Ajuntament es defineix al cartipàs municipal i es regula al Reglament Orgànic Municipal.

Les competències dels ens dependents, participats i descentraitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució: