Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

 • Què és el pressupost?

El pressupost municipal és el document que explica com l’Ajuntament gestiona els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi. El pressupost recull en xifres quines són les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural).

El Pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està format pel pressupost de l’Ajuntament i els estats de previsió d’ingressos i despeses de la societat mercantil de capital social íntegrament municipal, La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA. 

 

 • Qui aprova el pressupost?

El pressupost s’aprova pel Ple municipal.

 

 • Com ha de ser un pressupost?

El pressupost ha de complir amb el principi d’equilibri pressupostari: ingressos i despeses han de quadrar.

 

 • Com s’estructura un pressupost?

El pressupost es divideix en ingressos i despeses i respon a les preguntes: d'on surten els diners? (ingressos) i en què es gasten? (despeses).

S’estructura seguint tres classificacions:

 1. Orgànica o per àrees. Indica l’assignació de recursos en funció de les àrees en què està organitzat l’Ajuntament.
 2. Funcional. Indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
 3. Econòmica. Indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

 

 • Quins són els capítols d'un pressupost?

La classificació econòmica dels ingressos i les despeses és la següent:

Ingressos  Despeses
 • Capítol 1. Impostos directes
 • Capítol 2. Impostos indirectes
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials
 • Capítol 6. Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers
 • Capítol 1. Despeses de personal
 • Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
 • Capítol 3. Despeses financeres
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Fons de contingència pressupostària
 • Capítol 6. Inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers

 

 • Com s'excuta el pressupost?

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) i l’ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

 

 • Que és l'execució del pressupost?

L’execució del pressupost és una fase en la què al llarg de l’any pressupostari (de l’1 de gener a 31 de desembre) es van obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les despeses pressupostades.

Durant aquesta fase es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses envers allò aprovat inicialment en el pressupost (pressupost inicial), donant lloc a allò que es coneix com a pressupost definitiu.

 

 • Què passa amb els diners que no es gasten en acabar l'any?

Els imports de despeses que no s'han gastat a 31 de desembre s'incorporen com a romanents en el pressupost de l'any següent, si hi ha recursos per al seu finançament.

 

Podeu consultar la documentació del pressupost actual i dels exercicis anteriors en aquest enllaç.