Aquí podràs trobar quines aportacions econòmiques s'han fet als grups polítics municipals.

Per obtenir informació dels grups polítics municipals del Consistori, podeu consultar la seu electrònica.

Els grups polítics municipals consituïts al consistori perceben una dotació econòmica d’acord amb les determinacions de l’art. 73.3 de la Llei 2/6 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local.

La dotació percebuda per cada grup és el resultat de la suma dels següents imports:

  • Una dotació fixa de dotze mil euros (12.000 €) anuals, igual per cadascun dels grups polítics municipals.
  • La quantitat que resulti de multiplicar dotze mil vuit-cents cinquanta euros (12.850 €) anuals pel nombre de regidors/es que integrin cada grup. 

L'objecte d'aquestes dotacions econòmiques són les despeses pròpies dels grups municipals destinades a proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les seves funcions i activitats.

A l'acord de Ple que podeu descarregar en aquest apartat, podeu consultar les despeses que es consideren pròpies, però en cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran destinar a:

a. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació. 

b. L'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

c. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d'acord amb la legislació vigent, s'hagin de satisfer directament a cada regidor.

d. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.

e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que no tinguin per finalitat i compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) de les bases.

En els següents documents podeu consultar: l'acord relatiu a les dotacions econòmiques dels grups polítics municipals, les quantitats percebudes pels grups els darrers anys així com l'informe anual, signat pel regidor/a portaveu de cada grup municipal en el qual es manifesta expressament que les factures o altres documents justificatius de les despeses estan a disposició de les persones interessades.