En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Les administracions públiques han de revisar periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació i per comprovar en quina mesura, les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en elles (article 130 de la Llei 39/2015).

Aquesta avaluació s’ha de plasmar en un informe que, en el cas de L’Hospitalet, correspon a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions segons el Reglament Orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet (article 26.3e).

Podeu consultar aquest informe, que s'elabora amb una periodicitat bianual, a l’enllaç següent: