Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenança Fiscal n.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal n.2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança Fiscal n.3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança Fiscal n.4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Ordenança Fiscal n.6. TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Ordenança Fiscal n.7. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Ordenança Fiscal n.8. TAXA DE CLAVEGUERAM

Ordenança Fiscal n.9. TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Ordenança Fiscal n.11. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Ordenança Fiscal n.12. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINES MUNICIPALS

Ordenança Fiscal n. 13. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal n. 15. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MOSSTASSENIA I REPÉS.

Ordenança Fiscal n. 16. TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBRMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT

Ordenança Fiscal n. 18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

Ordenança Fiscal n. 19. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE RESULTIN D'INTERÈS GENERAL O QUE AFECTIN A LA GENERALITAT DEL VEÏNAT.

Ordenança Fiscal n. 20. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Ordenança n. 21. ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA, TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.

Ordenança n. 22. ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Ordenança Fiscal n.23. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal n. 25. REGULADORA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES LLOTGES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

Reglament del Servei Municipal d'abastament d'aigua.

Reglament del Servei de recollida d'escombraries.