En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

L’alcalde/alcaldessa és el/la president/a de la corporació i el/la Cap de l’Administració municipal i, com a tal, exerceix les atribucions i competències que li atorga la Legislació de Règim Local:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar les despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquelles es trobin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no excedeixi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les operacions a curt termini que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, conformement al que disposi la legislació reguladora de les d’Hisendes Locals.

g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

h) Ser el/la Cap Superior de tot el personal de la Corporació, i acordar el seu nomenament i sancions, fins i tot separar del servei els/les funcionaris/àries de la Corporació i despatxar el personal laboral, si bé n’haurà de donar compte al Ple, en aquests dos darrers supòsits, a la primera sessió que celebri.

i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments del planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de la gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en qualsevol altre òrgan i, en supòsits d’urgència, en matèries de la competència del Ple, si bé n’haurà de donar compte a aquest en la

propera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde/alcaldessa.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas que es produeixi una catàstrofe o un infortuni públic o que hi hagi un risc greu, les mesures necessàries i adequades, si bé n’haurà de donar compte immediatament el Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les Ordenances municipals llevat que aquesta facultat estigui atribuïda a uns altres òrgans.

o) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia no excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, fins i tot les de caràcter plurianual quan llur durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no excedeixi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost           

q) L’adquisició de béns i drets quan llur valor no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d’euros així com l’alienació del patrimoni que no excedeixi el percentatge ni la quantia anteriors, en els supòsits següents:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.

- La de béns mobles, llevat els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.

r) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixen aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.

s) Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’Ajuntament.

t) Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon, així mateix, a l’Alcaldia el nomenament dels/de les tinents/es d’alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha