Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

COMPETÈNCIES DEL PLE MUNICIPAL

El Ple és el màxim òrgan de govern de l'Ajuntament de Gironella. Està integrat per l'alcalde, que el presideix, i els càrrecs electes de la corporació, i té les competències assenyalades en l'article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i en la Llei 8/1997, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tindran lloc el primer dimarts, no festiu, de cada mes, exceptuant el mes d'agost, a les 21:00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà. A més, a través del Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert els ciutadans o entitats poden formular preguntes al mateix alcalde o regidors per tal de ser contestades en el mateix ple.

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (per aprovació en ple de 29/06/2014)

a.- L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària

b.- La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament

c.- La concertació de les operacions de crèdit qual quantia acumulada, dintre de cada exercici ecocnòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost - llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el  per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior - tot això de conformitat amb lo disposat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

d.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d'euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menys duració quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquest punt

e.- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos

f.- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el  per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d'euros, així com les alineacions patrimonials en els següents supòsits:

   1. Quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el pressupost

   2. Quan essent previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties esmentats per les adquisicions de béns

g.- Les demés que expressament li confereixin les lleis

 

Formen part de la Junta de Govern Local l'alcalde i els tinents d'alcalde, i hi poden assistir com a convidats els regidors de l'equip de govern.

La periodicitat de les sessions de Junta de Govern Local, segons acord plenari de 29/06/2015, és setmanal (cada dimarts a les 20:30h)