Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

CONVOCATÒRIES:

 

 

Convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau substitut/a. (Oberta)

 

Els interessats/des podran presentar la sol·licitud en el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present edicte al BOP, a la qual caldrà acompanyar d’un currículum vitae, en el qual l’aspirant haurà d’especificar l’activitat que està desenvolupant actualment, fotocòpia del DNI i la declaració on es farà constar que es reuneixen les condicions de capacitat i de compatibilitat, així com la resta de requisits exigits per la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial (articles 302 i 303 i 389 a 397) i pel Reglament 3/1995, de 7 de juny.

 

L´interessat/da haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent Les sol·licituds es presentaran en el model que es facilita a l´adreça www.garrigas.cat o mitjançant instància general.

 

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o presencialment al Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Anunci publicat al BOPG núm. 27 a data 09-02-2022.

 

Registre general electrònic.

 

* Model de sol.licitud (el trobareu per descarregar a l'enllaç del final d'aquesta pàgina) 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Convocatòria de les proves selectives que han de regir la selecció per la contractació d’un operari/ària de serveis múltiples en règim de personal laboral temporal i la creació d’una borsa de treball (RESOLTA).

 

Anunci publicat al DOGC  (30 de juny de 2021)

 

Anunci publicat al BOP (29 de juny de 2021)

 

Edicte d'aprovació de les bases

 

Model de sol·licitud

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 

Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

 

Resultats de la prova de català nivell A2 del procés selectiu.

Resultats del procés de selecció per la contractació d'un/a operari/a de serveis múltiples en règim laboral temporal i la creació d'una borsa de treball de l'ajuntament de Garrigàs celebrat el dia 28 de setembre.

_______________________________________________________________________________________________