Subvenció de la Diputació de Girona dins del programa “Del Pla a l’acció”

Actuació subvencionada: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum per l’escola municipal i el centre cívic.

Import concedit:  10.399,68 €  


Subvenció de la Diputació de Girona dins del programa “Del Pla a l’acció”

Actuació subvencionada: Millora dels tancaments de l’edifici 1 d’octubre i per a l’edifici de l’escola.

Import concedit:  7.666,69 €  


Subvenció de la Diputació de Girona dins del programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida  

Actuació subvencionada: Tallers municipals de gimnàstica i tallers de memòria.    

Import concedit: 1.215,00 €  


Subvenció del programa de suport econòmic per al servei de socorrisme de les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal  

Concepte: Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes piscines municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari

Organisme: DIPSALUT

Import de la subvenció: 1.863,02 € 


Subvenció de la Diputació de Girona, a través de la Cooperació Esportiva

Concepte: Suport als programes municipals anuals de promoció de l'activitat fisicoesportiva (2019) 

Import de la subvenció:  1.000 euros.  


Subvenció de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona

a. Despeses corrents: 12.171,25€
b. Despeses per a inversions:  24.587,00€
c. Cultura: 6.486,75€
d. Noves tecnologies: 710,78€
e.  Arrenjament de camins públics: 1.100,00€


Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional (2019).

Concepte: Obres de neteja, adequació, definició i reparació de camins públics i d’altres.

Import dels treballs: 13.544,19 €

Subvenció de la Diputació: 2.743,99 €

Actuació realitzada: S'han netejat, adequat, definit i reparat el traçat de carrers i camins públics, així com reperfilat alguns trams de cunetes, millorat el ferm, sanejat els flonjalls, eliminat els xaragalls i reomplert amb material adequat per aconseguir una òptima utilització de les vies pels seus usuaris.


Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes ( Pt10) per a l'any 2019.

Concepte: Lluita contra el mosquit tigre (tractament embornals) 

Organisme: DIPSALUT

Import de la subvenció: 942,88 €


Subvenció de DIPSALUT: pel fInançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) – Pm13

Objecte subvencionat: Despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local

Any: 2020

Import de la subvenció: 1794,11 €

Organisme: DIPSALUT.

__________________________________________________________________________________

Subvenció de Dipsalut dins el marc del Pm07. Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV)

Objecte subvencionat: Tallers de gimnàstica i tallers memòria per a la gent gran.

Any: 2020

Import de la subvenció: 3.575,91 €

Organisme: DIPSALUT

__________________________________________________________________________________

Subvenció de DIPSALUT del Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)

Objecte subvencionat: Servei de socorrisme a la piscina municipal.

Import de la subvenció: 2.438,30 €

Organisme: DIPSALUT

Any: 2020

__________________________________________________________________________________

Diputació de Girona: Subvenció en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per els següents conceptes i imports.

  • Despeses corrents: 12.171,25 €.

  • Inversions: 24.587,00 € per l'obra de Substitució de la xarxa d’aigua potable i actuacions de millora al sanejament del C/ de la Costa.

  • Actuacions en camins 1.100,00 €.

  • Cooperació Cultural: 6.486,75 €.

  • Noves Tecnologies: 710,78 €.

__________________________________________________________________________________

La Diputació de Girona, a través de la Cooperació Esportiva, ha concedit una subvenció pel programa A1: Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat fisicoesportiva (2020) a favor de  l’Ajuntament de Garrigàs per valor de 1.000 euros.

________________________________________________________________

Subvenció de la Diputació de Girona: Centre de la Imatge - INSPAI. 

Objecte subvencionatVIII Mirador Photo Garrigàs.

Import de la subvenció: 1.500 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Garrigàs.

__________________________________________________________________________________

Subvenció  de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria

Objecte subvencionatReperfilat amb motoanivelladora i compactat de camins, retirada d’arbres i restauració de franges, estesa i piconatge de tot-ú artificial d’aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactacio.

Import de la subvenció16.545,16 €.

Any: 2020

Ens beneficiari: Ajuntament de Garrigàs.

_________________________________________________________________________________

Subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 - Generalitat de Catalunya (Departament de la Presidència)

Línia de subvencions per a inversions:

Projecte: Adequació de l'espai 1 d'Octubre i  implementació d'un model energètic basat en  l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica.

Pressupost subvencionable:140.619,42 €.  

Import de la subvenció atorgada: 39.282,34 €
Anualitat: 2020.
 
 

Línia de Municipis Petits: 

Projecte: Millora de l’accessibilitat a serveis i nuclis disseminats.

Pressupost: 192.842,85 €.

Subvenció atorgada: 120.000,00 €.
Anualitat: 2023.
_____________________________________________________________________________________________
 
Subvencios atorgadadas en el marc de la campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021) de la Diputació de Girona:
 

Línia 1. Gestió Energètica Municipal:

 
Actuació: Servei de comptabilitat i gestió energètica i Punt d'informació energètica.
 
Import subvencionat: 1.065,00 euros.
 
 
 
 
Linia 5 - Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal.
 
Actuació: Ampliació d'una instal·lació fotovoltaica per a la
producció d'electricitat destinada a l'autoconsum
escola.
 
Pressupost: 4.517,99 €.
Import de la subvencionat: 3.388,49 €.


Línia 3 - Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

Actuació: Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.

Pressupost: 2.503,48 €

Import subvencionat: 1.126,56 €

____________________________________________________________________________________________

Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Garrigàs per al finançament del Festival FASTT 2021:
 

Concepte: Festival FASTT 2021

Organisme: Diputació de Girona - Cultura.

Import de la subvenció: 2500 €

 
_____________________________________________________________________________________________


Subvenció als ajuntaments per despeses d'inversió en els consultoris locals (SACI), per a l'any 2021. 

Objecte subvencionat: Adquisició d'una llitera elèctrica per un import de 1.863,40 €.
 
Organisme que atorga la subvenció: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
 
Import de l'ajut atorgat:  1.156,67 €
_____________________________________________________________________________________________


Subvencions per al foment de l'activitat física i l'esport de les comarques gironines 2021 de la Diputació de Girona.

Activitat subvencionada: Programa anual de promoció de l'activitat fisicoesportiva - Casals esportius de l'Ajuntament de Garrigàs.
 
Import atorgat: 1.608,17 €.
 
Organisme concedent: Diputació de Girona - Servei d'esports.

_____________________________________________________________________________________________

Subvenció de DIPSALUT del Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)

Objecte subvencionat: Servei de socorrisme a la piscina municipal.

Import de la subvenció: 1.587,91 

Organisme: DIPSALUT

Any: 2021

_____________________________________________________________________________________________


Subvenció de la Diputació de Girona: Centre de la Imatge - INSPAI. 

Objecte subvencionat: XIX Mirador Photo Garrigàs. Any 2021.

Import de la subvenció: 1.500 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Garrigàs.

__________________________________________________________________________________

Subvenció de de Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) dins la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l'any 2021.

Projecte subvencionat: Programa d'atenció i prevenció a la dependència i Espai Jove.
 
Import de la subvenció: 6.868,80 €.
 
Benficiari: Ajuntament de Garrigàs. 
_____________________________________________________________________________________________
 
Subvenció de la Diputació de Girona dins Convocatòria de subvencions polítiques foment participació ciutadana 2020 - Servei de  Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència.
 
Projecte subvencionat: Participació ciutadana per definir un model de gestió energètica al municipi de Garrigàs. 
 
Importa subvenció atorgat: 5.202,00 €.
 
Beneficiari: Ajuntament de Garrigàs.
_____________________________________________________________________________________________
 

Diputació de Girona: Subvenció en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per els següents conceptes i imports.

  • Despeses corrents: 13.125,13 €.

  • Inversions: 23.633,12 € per Adequació nou Ajuntament i Instal·lació i adquisició mobiliari urbà.

  • Actuacions en camins 1.100,00 €.

  • Cooperació Cultural:  6.486,75 €.

  • Noves Tecnologies: 734,95 €.

_____________________________________________________________________________________________
 

PROGRAMA A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2021)

Activitat subvencionada: Adquisició i instal.lacio de 2 portaries d'handbol/futbol sala amb xarxa per pista poliesportiva municipal 
Import atorgat: 2.500 €.
Organisme concedent: Diputació de Girona - Servei d'esports.
_____________________________________________________________________________________________


Subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) – Pm13 per als anys 2021-2022.

 
Actuació subvencionada: Despeses corrents al consultori local.
Import atorgat:  3.742,64 €
Organisme concedent: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
 
_____________________________________________________________________________________________
 
 
L'ajuntament de Garrigàs ha estat beneficiari d'una subvenció en el marc del programa de Garantia Juvenil de Catalunya del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i impulsat per la Unió Europea per a la contractació de joves en pràctiques.
 
Aquesta subvenció té l'objectiu de promoure la contractació de persones joves en allò que s'han format i facilitar la seva permanència al mercat laboral.
 
En concret s'ha concedit una subvenció de 11.000 euros per a la contractació de 1 persona en pràctiques.
 
 
_____________________________________________________________________________________________

 

Subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d'infants municipals (2022).

Activitat subvencionada:  Despeses corrents i de manteniment de l'Escola de Garrigàs.

Import sol.licitat: 4.476,68 €

Organisme: Cooperació Cultural. Diputació de Girona.
_____________________________________________________________________________________________
 
Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona  (Pm07), per a l'any 2022. Girona. Organisme Autònom de Salut  Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
 
Programa subvencionat: Programa d'atenció i prevenció a la dependència i Espai Jove.
Import concedit: 6.868,80 €
 

 .