No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 2/2021

Data d'inici de la sessió 04-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtica-Videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 19 de gener de 2021.

 

2.- Dació de compte dels Decrets núm. 3 al 75 del 2021.

 

3.- Dació de compte de l'informe anual emès per la Intervenció general de Garrigàs. Art. 15 RCIL. (X2021000102).

 

4.- Dació de compte de l’Informe resum anual de Garrigàs dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020 (X2021000108).

 

5.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 2021DECR000030 d'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2020 (X2021000035).

 

6.- Ratificació del Decret d'alcaldia 2021DECR000025 d'Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. (X2021000034).

 

7.- Proposta d'acord per l'atorgament d'ajut per naixement a favor de la Sra. L.C.T. (X2020000254).

 

8.- Proposta d'acord per l'aprovació del Conveni de cessió gratuïta d'ús de desfribil.ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l Ajuntament de Garrigàs (X2021000025).

 

9.- Proposta d'acord per l'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Garrigàs sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. (X2020000232).

 

10.- Proposta d'acord d'aprovació de la Modificació de Crèdits pressupostaris núm. 3/2021 en la modalitat de generació i suplement de Crèdit. (X2021000120).

 

11.- Assumptes Urgents

 

12.- Precs i Preguntes

PLE 1/2021

Data d'inici de la sessió 19-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTICA-VIDEOCONFERÈNCIA

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació d'actes de sessions anteriors: Sessió ordinària 3/11/2020 i sessió extraordinària 15/12/2020.
2.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.
3.- Donar compte al ple del pla anual de control financer.
4.- Donar compte de decrets del 2020DECR000158 A 2021DECR000002.
5.- Punts urgents.
6.- Precs i preguntes.

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 15-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc telemàtica-videoconferencia

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GARRIGÀS I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA.

 

2.- SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES.

 

3.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL MUNICIPI DE GARRIGÀS PER L'EXERCICI 2021.

 

4.- MOCIÓ PER RECLAMAR LA DOTACIÓ DE PERSONAL ADMINISTRATIU A LA ZER DE L’ALT EMPORDÀ.

 

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2021

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 03-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Per videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

 

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANÇES FISCALS PER L'ANY 2021.

 

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2020, CRÈDIT EXTRAORDINARI.

 

4.- APROVACIO DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BÀSCARA I DE GARRIGÀS.

 

5.- APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT PER GURBTEC TELECOM, SL DUNA XARXA FTTH MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE GARRIGÀS.

 

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 136 A 157.

 

7.- PUNTS URGENTS.

 

8.- PRECS I PREGUNTES.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 22-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc telemàtic i videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació d'actes de sessions anteriors.

2.- Aprovació definitiva Compte General 2019.

3.- Aprovació “ Addenda model del conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al contracte programa 2016-2019”.

4.- Aprovació de la subscripció al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, aprovat pel consell rector de xaloc (BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020).

5.- Aprovació del “ Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Garrigàs per al finançament i desplegament del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de manutenció per a fer front a la situació d’emergència social creada per la covid-19”.

6.- Aprovació de l’atorgament d’un ajut social per despeses de naixement en el marc de la convocatòria per a la concessió d’ajuts socials per a les despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs per al període comprès des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

7.- Donar compte de decrets.

8.- Punts urgents.

9.- Precs i preguntes.

Ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 21-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc telemàtic i videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació d'actes de sessions anteriors.

2.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de Garrigàs pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al local sociocultural.

3.- Aprovació dels festius locals 2021.

4.- Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball.

5.- Donar compte de l'informe resum de control intern 2019.

6.- Ratificar el decret d’alcaldia 2020DECR000111 de petició de l'ajut econòmic destinat a finançar les retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020.

7.- Ratificar el decret d’alcaldia número 2020DECR000067 de 29/04/2020 d’aprovació del període mig de pagament i execució del primer trimestre de 2020.

8.- Donar compte de decrets.

9.- Punts urgents.

10.- Precs i preguntes.

PLE 2/2020

Data d'inici de la sessió 09-06-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtica i per videoconferència

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA

 

Us comunico que, per decret d’alcaldia número 2020DECR000084  del dia 04/06/2020, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple, i que transcrita literalment diu:

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

PRIMER.- CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 9 de juny de 2020 a les 20:00 hores que per donar compliment al previst a la normativa vigent, arrel del Real Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves respectives pròrrogues, es convoca, de forma excepcional, de manera telemàtica i per videoconferència mitjançant l’aplicació habilitada a aquests efectes,  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de la modificació de crèdit 1/2020, modalitat generació de crèdit a finançar amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

 

2.- Aprovació de la moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar.

 

3.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació de l'exercici 2019.

 

4.- Donar compte de l'informe resum anual objeccions 2019.

 

5.- Donar compte de l'informe control permanent 2019.

 

 

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 03-03-2020

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS

2.- DONAR COMPTE DE DECRETS

3.- APROVACIÓ DE LA PRORROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA

4.- APROVACIO AUGMENT RETRIBUTIU 2020

5.- ATORGAMENT SI S'ESCAU, DE SUBVENCIÓ DEFUNCIÓ 2018-2019: SRA.AFV

6.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE SUBVENCIÓ PER DESPESES DEFUNCIÓ 2018-2019: SRA. SDC.

7.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE SUBVENCIÓ PER DESPESES DEFUNCIÓ 2018-2019: SR. JM. P. B.

8.- CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS SOCIALS PER LES DESPESES DE DEFUNCIÓ I NAIXEMENTS EN EL MUNICIPI DE GARRIGÀS PEL PERIODE COMPRÈS DESDE L’1 DE GENER DE 2020 FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

9.- PUNTS URGENTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Documents Ordre del dia sessió 3 de març de 2020

Ple 15/2019

Data d'inici de la sessió 22-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.-  Aprovació de les actes anteriors números: 

- Sessió ordinària 13/2019 del dia 24 de setembre de 2019. 

- Sessió extraordianria i urgent 14/2019 del dia 15 d’octubre de 2019.

2- Sorteig de la mesa electoral per les eleccions del dia 10 de novembre de 2019 per les Eleccions a Corts Generals.

3- Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05.d01).

4- Aprovació definitiva de la dissolució de l’agrupació de secretaries de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

5- Aprovació inicial de les bases i de la convocatoria que han de regir per a la concessió pública per ajuts socials, de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes.

Ple 14/2019

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Aprovar el pronunciament sobre la urgència de la sessió.

 

2.- Aprovació de la Moció de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

 

Ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 24-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 PART RESOLUTIVA: 

1- Acord de trasllat de la sessió ordinària de 3 de setembre de 2019 al 24 de setembre de 2019. 

2- Aprovació de les actes anteriors números: 

- Sessió ordinària 12/2019 del dia 16 de juliol de 2019. 

 

3- Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general 2018. 

4- Aprovació, si s’escau, del nomenament del jutge de Pau titular del terme municipal de Garrigàs. 

5- Aprovació, si s’escau, del nou Pla Director d’Abastament Aigua (PDA) del municipi de Garrigàs. 

6- Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte “Adequació de la planta baixa de l’edifici 1 d’octubre com a nou Ajuntament”. 

7- Aprovació si s’escau, del Pla Econòmic Financer de Garrigàs. 

8- Assumptes urgents. 

 

PART DE CONTROL I DE SEGUIMENT: 

9- Donar compte del Període Mig de Pagament del 2on trimestre de 2019. 

10- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2on trimestre de 2019 del Pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

11- Donar compte de les línies fonamentals pressupost 2020.

12- Donar compte de forma específica, del Decret d’alcaldia 97/2019 d’aprovació de la memòria valorada “Actuacions de millora i seguretat al cementiri de Garrigàs”. 

13- Donar compte de forma específica, del Decret d’alcaldia 94/2019 d’aprovació de la memòria valorada “Implantació nova minideixalleria”. 

14- Donar compte del llistat de Decrets d’alcaldia. 

15- Precs i preguntes.

Documents Ordre del dia del Ple 24 de setembre de 2019

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 16-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Acord de trasllat de la sessió ordinària de 2 de juliol de 2019 al 10 de juliol de 2019.

2- Aprovació de les actes anteriors números: 

  • 10/2019 de sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019, 
  • 11/2019 de sessió extraordinària de data 25 de juny de 2019.

3-Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 3/2019.

 

4- Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals per l’any 2020.

 

5- Ratificar el Decret d’Alcaldia per a la petició al Departament de Treball, Afers Socials i famílies, la subvenció per a la contractació d'un/a jove del Programa de garantia Juvenil de Catalunya 2019.

6- Aprovació, si s’escau, de la modificació de complement específic del personal funcionari: Tècnic d’Administració General – A1.

7- Assumptes urgents.

 

 

PART DE CONTROL I DE SEGUIMENT:

 

 

8- Donar compte del llistat de Decrets d’alcaldia.

 

9- Precs i preguntes.

 

Documents Ordre del dia del Ple 16 de juliol de 2019

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 25-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Ordre del dia Ple 25 de juny de 2019

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 18:30h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Aprovació de les actes anteriors

Documents Ordre del dia Ple ple 12 de juny de 2019

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1- Acord de trasllat de la sessió ordinària de 4 d’abril de 2019 al 1 d’abril de 2019.

2- Aprovació de l’acta anterior número 3/2019, de sessió ordinària 7 de març de 2019.

3- Aprovació del convenientre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Garrigàs per a la millora d'un tram de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, amb una via verda lateral.

3- Aprovació inicial del ”Projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici 1 d’octubre com a nou ajuntament”.

3- Aprovació delConveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de Garrigàs i la Sra. Àngela Pujol Jordà.

4.- Aprovació de les bases i les seves corresponents convocatòries d’ajuts socials per a l’exercici 2018 i 2019 al municipi de Garrigàs.

4-Moció de suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de biosfera de la UNESCO.

5- Assumptes urgents.

 

PART DE CONTROL I DE SEGUIMENT:

6- Donar compte de forma específica del Decret d’Alcaldia pel qual es dona conformitat al Pla pressupostari consolidat a mig termini (període 2020-2022).

7- Donar compte del llistat de Decrets d’alcaldia.

8- Precs i preguntes.

 

Documents Ordre del dia ple ordinari del mes d'abril

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Sorteig de la mesa electoral per les eleccions del dia 28 d’abril de 2019 per les Eleccions a Corts Generals.

Documents Sorteig de la mesa electoral per les eleccions del dia 28 d’abril

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 07-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 2/2019, de sessió ordinària de
de 7 de febrer de 2019.
2- Donar compte de la Liquidació del pressupost 2018.
3- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
4.- Assumptes urgents.
5.- Precs i preguntes.

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 07-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 1/2019, de sessió ordinària de de 10 de gener de 2019.

2- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Garrigàs, càritas diocesana de girona i economia solidària empresa d’inserció slu per al foment de la recollida, tractament social i reutilització de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors en la via pública del municipi de Garrigàs.

3- Aprovació de la carta de suport a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Privada ALTEM entitat al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual i col·lectiu amb risc d’exclusió social a la comarca de l’Alt Empordà.

4- Donar compte del període mig de pagament del 4t trimestre de 2018.

5- Donar compte tramesa minhap avaluació de l’execució trimestral 4t trimestre 2018

6- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

7.- Assumptes urgents.

8.- Precs i preguntes.

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 10-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 12/2018, de sessió ordinària de 10 de desembre de 2018. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

3.- Aprovació de l’encàrrec de gestió al consell comarcal de l’Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de delegat de protecció de dades + assistència tècnica al delegat de protecció de dades.

4.- Assumptes urgents. 

5.- Precs i preguntes. 

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 10-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 11/2018, de sessió ordinària de 8 de novembre de 2018

2-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3-Aprovació, si s’escau, del Pressupost General Municipal de Garrigàs per l’exercici 2019.

4- Assumptes urgents 6-Precs i preguntes.

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 08-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Acord de no celebració de la sessió ordinària de 1 de novembre i trasllat al 8 de novembre de 2018.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 10/2018, de sessió ordinària de 4 d’octubre de 2018.

 

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2019.

 

5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals. 

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit número 2 (Suplements i habilitacions).

7.- Donar compte de la tramesa del cost efectiu dels serveis del 2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

8.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 3on. trimestre de 2018.

9.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3on. trimestre de 2018 del Pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

10.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà elaborat i aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

 

11.- Assumptes urgents.

 

12.- Precs i preguntes.

 

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 04-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior número 9/2018, de sessió ordinària de 13 de setembre de 2018.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 

3.- Aprovació del Conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans, per a l’any 2018 al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

4.- Aprovació de l’inici de l’expedient per la dissolució del l’agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

 

5.- Donar compte de la tramesa de les línies fonamentals del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

6.- Assumptes urgents.

 

7.- Precs i preguntes.