Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

ORDENANCES FISCALS

Núm. 1 General de gestió, inspecció i recaptació

Núm. 2 General de contribucions especials

Núm. 3 Reguladora de l'impost sobre béns immobles

Núm. 4 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Núm. 5 Reguladora de l'impost sobre contruccions, instal·lacions i obres

Núm. 6 Reguladora de l'impost sobre l'incement del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Núm. 7 Taxa per llicències urbanístiques

Núm. 9 Taxa de cementiri municipal

Núm. 10 Taxa de clavegueram

Núm. 11 Recollida d'escombraries

Núm. 12 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Núm. 15 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

Núm. 17 De circulació

Núm. 19 Taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

Núm. 20 Taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal

Núm. 21 Taxa pel subministrament d'aigua 

Núm. 22 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Núm. 23 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants

Núm. 24 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Núm. 25 Taxa per expedició de documents administratius

Núm. 27 Taxa per a l'autorització, llicència, permís municipal ambiental de les activitats i de les activitats innòcues

Núm. 29 Taxa per la prestació del servei de piscina municipal

Núm. 30 Taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals