No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 07_2021

Data d'inici de la sessió 29-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Modificació de pressupost per suplement de crèdit 02/SC 02/2021. Aprovació. Exp. X2021000745

5.- Modificació de pressupost per crèdit extraordinari 02_CE 02/2021. Aprovació. Exp. X2021000743

6.- Projecte d'obra pública " PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES PLACES DEL CENTRE ". Aprovació definitiva.

7.- Modificació tercera del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals i altres equipaments públics. Aprovació

8.- Pla de serveis per a la implantació de les aulesde música de l'escola de Música del Gironès als municipis de la comarcal del Gironès. Adhesió

9.- Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021

10.- Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Fornells de la Selva

11.- Moció pel replantejament del model actual de Festa Major de Fornells de la Selva

12.- Mocions urgents.

13.- Precs i preguntes.

Ple 06_2021

Data d'inici de la sessió 27-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Donar compte dels decrets i resolucions.
3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.
4.- Donar compte de l'informe de intervenció càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors RD 635/2014, PMP primer trimestre 2021.
5.- Donar compte de l'informe anual de l'ajuntament de Fornells de la Selva relatiu a les resolucions adoptades per l’alcaldessa de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió per la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2020. Exp. X2021000398
6.- Donar compte de l'informe anual d'auditoria del registre comptable de factures exercici 2020.
7.- Donar compte de l'acord de Junta de govern local de data 31 de març de 2021.
8.- Ratificació del Decret d'Alcaldia nº 181/2021 de 21 d'abril, referent a la presentació d'al.legacions a la Proposta de planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica per al període 2021-2026
9.- Projecte d'obra pública "Projecte de magatzem municipal". Aprovació definitiva.
10.- Moció de rebuig de la MAT a la Selva - Nova línia doble circuit a 400 kV E / S SE Riudarenes
11.- Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal
12.- Mocions urgents.
13.- Precs i preguntes.

Ple 05_2021

Data d'inici de la sessió 13-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Presa de possessió de la regidora Núria Oliver i Fluvià.
2.- Conveni de col.laboració entre el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Sant Andreu Salou i de Llambilles pel cofinançament i les condicions d'execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Via verda Cassà de la Selva - Campllong - Fornells - Llambilles, relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, i Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol). Aprovació.
3.- Modificació de pressupost per crèdit extraordinari 01_CE 01/2021. Aprovació. Exp. X2021000423.
4.- Modificació de pressupost per suplement de crèdit 01/SC 01/2021. Aprovació. Exp. X2021000424.
5.- Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva per l'exercici de les competències municipals de contractació de diverses obres al municipi de Fornells de la Selva. Aprovació.
6.- Delgació al Consell Comarcal del Gironès de l'exercici de la competència per a la prestació del servei de neteja viària.

Ple 04_2021

Data d'inici de la sessió 25-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Donar compte dels decrets i resolucions.
3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.
4.- Donar compte de l'informe de intervenció PMP quart trimestre 2020.
5.- Donar compte de l'informe de intervenció de morositat 4t trimestre 2020.
6.- Creació d’una Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau i modificació de les ja existents a l’àmbit del Consell Comarcal del Gironès. Aprovació.
7.- Conveni marc de delegació al Consell Comarcal del Gironès de la prestació del Servei de neteja viària. Aprovació.
8.- Moció per donar suport als encusats i encausades per les manifestacions a la Jonquera i Salt a la tardor de 2019.
9.- Moció de suport a Pablo Hasél.
10.- Moció de suport a l'amnistia.
11.- Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.
12.- Moció a favor del ple reconeixament dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans* estatal.
13.- Presa de raó pel Ple de la renuncia al càrrec de regidora de la senyora Anna Puigdevall i Tarrés a efectes de proclamació de la candidata senyora Núria Oliver i Fluvià (quarta en el número d'ordre de la llista de la candiatura Independents per Fornells alternativa municipalista) prèvia renúncia del tercer en el número d'ordre de la citada llista.
14.- Mocions urgents.
15.- Precs i preguntes.

Ple 03_2021

Data d'inici de la sessió 15-03-2021

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Pressupost general de l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a l’exercici 2021. Aprovació.

2.- Projecte d'obra pública de magatzem municipal. Aprovació inicial.

3.- Projecte d'obra pública de millora i renovació de les places del centre de Fornells de la Selva. Aprovació inicial.

4.- Conveni de delegacació de competències al Consell Comarcal del Girones de la gestió del Servei d'explotació de la deixalleria mòbil en el municipi de Fornells de la Selva. Aprovació

Ple 02_2021

Data d'inici de la sessió 28-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Donar compte dels decrets i resolucions.
3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.
4.- Acord de delegació de competències en matèria de mobilitat al Consorci de les Vies Verdes de Girona i ratificació de projecte. “Senyalització de l’itinerari pedalable Bescanó-Vilablareix-Fornells de la Selva”.
5.- Moció de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats.
6.- Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana.
7.- Moció per la bonificació fiscal a les instal.lacions d'autoconsum d'energia solar fotovoltàica.
8.- Mocions urgents.
9.- Precs i preguntes.

Ple 01_2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens de l'ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Ratificació del Ple sobre la urgència de la sessió.

2.- Eleccions del Parlament de Catalunya 2021 de data 14 de febrer de 2021. Elecció membres meses electorals.

 

Ple 01_2021

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Eleccions del Parlament de Catalunya 2021 de data 14 de febrer de 2021. Elecció membres meses electorals.

Ple 12_2020

Data d'inici de la sessió 18-12-2020

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020_2024. Aprovació.

Ple 11_2020

Data d'inici de la sessió 26-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes de l'ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes anteriors.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe de intervenció PMP tercer trimestre 2020

5.- Comptes generals 2019. Aprovació. Exp.: X2020000783

6.- Conveni de delegació del Servei de recollida selectiva d'olis vegetals o oli de cuina usat entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva. Aprovació.

7.- Annex del Conveni Marc de delegació entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del Servei de recollida selectiva i valorització de residus municipals mitjançant recollida porta a porta 2020. Aprovació. Exp.: X2020001022

8.- Annex del Conveni Marc de delegació entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida i valorització dels residus municipals per a la recollida dels mobles i voluminosos 2020. Aprovació. Exp.: X2020001023

9.- Conveni de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Fornells de la Selva sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Aprovació. Exp.: X2020000847

10.- Conveni de col.laboració per a la redacció, finançament i contractació conjunta del "Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona" - PMUS- supramunicipal de Girona. Aprovació. Exp.: X2020000015

11.- Mocions urgents.

12.- Precs i preguntes.

Ple 10_2020

Data d'inici de la sessió 13-11-2020

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Bases reguladores específiques i convocatòria  per a la concessió de subvencions destinat a estètiques, perruqueries, bars, restaurants, hostals, cases de turisme rural, botigues d'alimentacio, estancs i farmàcies per a la reactivació de l'activitat econòmica de Fornells de la Selva, afectat per la COVID-19. Aprovació inicial.

2.- Modificació de pressupost per crèdit extraordinari 02_2020 CE. Aprovació.

Ple 09_2020

Data d'inici de la sessió 11-11-2020

Hora d'inici de la sessió 08:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 General de gestió, inspecció i recaptació. Aprovació provisional.

Ple 08_2020

Data d'inici de la sessió 01-10-2020

Hora d'inici de la sessió 13:45

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Urgent

Ordre del dia 1.- Ratificació del Ple sobre la urgència de la sessió
2.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya

Ple 07_2020

Data d'inici de la sessió 24-09-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets i resolucions.
3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.
4.- Donar compte de l'informe de intervenció PMP segon trimestre 2020
5.- Adhesió al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible.
6.- Acord pel que s'estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals és el regulat al Pla de Serveis aprovat pel XALOC (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020)
7.- Aprovacio de l'increment de les retribucions als treballadors públics de l'Ajuntament de Fornells de la Selva
8.- Moció per la suficiència financera dels ens locals
9.- Moció per a la promoció de les instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltàica
10.- Mocions urgents.
11.- Precs i preguntes.

Ple 06_2020

Data d'inici de la sessió 30-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Donar compte dels decrets i resolucions.
3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.
4.- Festes Locals 2021. Proposta
5.- Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020.
6.- Moció en defensa de l'espai públic
7.- Moció de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.
8.- Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019.
9.- Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
10.- Moció de denúncia de l'espionatge polític i per demanar aclarir els fets del "Catalangate"
11.- Moció per la implementació de mesures conseqüents al protocol ecologista
12.- Moció per a la justa justificació del preu de l'aigua en alta
13.- Moció per a la millora de la comunicació institucional de Fornells de la Selva
14.- Moció sobre la neteja de lleres dels rius per part de l'ACA
15.- Mocions urgents.
16.- Precs i preguntes.

Ple 05/2020

Data d'inici de la sessió 01-07-2020

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Pressupost general de l’Ajuntament de Fornells de la Selva per a l’exercici 2020. Aprovació.

2.- Expedient de contractació d'obra "Grades i formació de nous serveis al camp de futbol". Exp. X2018000036. Certificació final de les obres executades. Aprovació.

Ple 04/2020

Data d'inici de la sessió 22-06-2020

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Donar compte per l’equip de govern de les gestions realitzades arran de la COVID-19

2.- Donar compte del decret 2020DECR000180 d'Adhesió al manifest de l'ACM i FMC davant la crisi del coronavirus

3.- Donar compte del decret 2020DECR000202 d'aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació corresponent a l'exercici 2019

4.- Donar compte de l'informe anual emès per la intervenció de l'Ajuntament de Fornells de la Selva relatiu a les resolucions adoptades per l'Alcaldessa de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2019

5.- Donar compte de l'informe d'intervenció PMP quart trimestre 2019

6.- Donar compte de l'informe de morositat anual quart trimestre 2019

7.- Donar compte de l'informe d'intervenció PMP primer trimestre 2020

8.- Concessió administrativa de les instal.lacions de la piscina municipal. Memòria gestió exercici 2019 i establiment equilibri econòmic exercici 2020. Exp. X2020000531. Aprovació

9.- Moció de cooperació contra el coronavirus

10.- Moció per exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació

11.- Moció per un pacte de país per una economia per la vida

12.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local

13.- Moció per a la creació d'una comissió de treball post-covid

14.- Moció per l'impuls d'un tanatori públic i comarcal al nord de la ciutat de Girona

15.- Precs i preguntes.

Ple 03/2020

Data d'inici de la sessió 20-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Projecte d'obra local ordinària dels trams 12, 13, 14 i 15 de Fornells de la Selva de la Via Verda Intermunicipal Onyar-Verneda. Aprovació inicial. Exp x2020000134

Ple 02_2020

Data d'inici de la sessió 30-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes anteriors.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Elecció del/de la jutge/ssa de pau titular de Fornells de la Selva.

5.- Text refós Pla Parcial Urbanístic SDU I1 "Can Faixedes". Aprovació. Exp. X2020000017.

6.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol Junqueras.

7.- Moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco.

8.- Moció per la creació d'un canal d'informació per mitjà de missatges al mòbil dels veïns i veïnes de Fornells de la Selva.

9.- Moció en contra de la pobresa energètica, a favor de les reivindicacions de plataforma Dignitat Font i per l'inici de la transició a un model energètic sostenible.

10.- Moció per la modificació de la freqüència de pas de la línia regular d'autobus (L10).

11.- Mocions urgents.

12.- Precs i preguntes.

Ple 01_2020

Data d'inici de la sessió 21-01-2020

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Comptes Generals 2018. Aprovació

Ple 14_2019

Data d'inici de la sessió 28-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes anteriors.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe de intervenció PMP tercer trimestre 2019

5.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter

6.- Aprovació del Pla Econòmic i financer per al període 2019_2020

7.- Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva, per a la prestació del servei d'explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva. Aprovació

9.- Creació del Registre sanitari municipal d'activitats alimentàries de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

10.- Mocio de solidaritat internacional contra la regressió de drets fonamentals, civils i polítics a nivell mundial

11.- Moció per la implementació d'un protocol ecologista

12.- Moció per la modificació de la freqüència de pas de la línia regular d’autobús (L10)

13.- Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

14.- Mocions urgents.

15.- Precs i preguntes.

Ple 13_2019

Data d'inici de la sessió 14-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Convocatòria única per a la concessió de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Aprovació de sol.licituds de subvenció.

Ple 12_2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Eleccions Corts Generals de data 10 de novembre de 2019. Elecció membres meses electorals.

Ple 11_2019

Data d'inici de la sessió 14-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificació del Ple sobre la urgència de la sessió.

2. Moció de resposta a la sentència del TS i per demanar l'amnistia per les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.

Ple 10_2019

Data d'inici de la sessió 26-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe de intervenció PMP segon trimestre 2019

5.- Adopció del model de recollida dels residus municipals i conveni de delegació de l'exercici de la competència en favor al Consell Comarcal del Gironès. Aprovació

6.- Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva, per a la prestació del servei d'explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva. Aprovació

7.- Projecte de serveis municipal: Actualització del Pla Director d'abastament d'aigua potable de Fornells de la Selva. Aprovació

8.- Moció per l'assoliment de la total transparència

9.- Moció en contra de la política d'acollida de refugiats de la UE, l'estat espanyol i de condemna al govern italià per la seva actual política envers les ONG's que salven vides a la Mediterrània

10.- Moció per l'adhesió a la taula de treball per l'elaboració del pla estratègic "Girona 2030"

11.- Moció en suport a la 3a Vaga pel Clima del 27S i per l'emergència climàtica

12.- Moció de suport per a l’anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra

13.- Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies

14.- Mocions urgents.

15.- Precs i preguntes.

Ple 09_2019

Data d'inici de la sessió 31-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe anual de les resolucions adoptades per l'alcalde president de l'entitat local de l'ajuntament de Fornells de la Selva contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d'ingressos, dels informes d'omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'excercici 2018.

5.- Donar compte de l'informe PMP 1r trimestre 2019.

6.- Proposta festes locals 2020. Aprovació.

7.- Moció per portar a terme el canvi d'ubicació del despatx dels treballadors del Consorci de Benestar Social i Serveis Socials en prestació de servei a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

8.- Mocio per la gravació dels plens municipals a l'ajuntament de Fornells de la Selva.

9.- Moció per establir un torn de precs i preguntes amb el públic en els plens a l'ajuntament de Fornells de la Selva.

10.- Mocio de suport al Correllengua 2019.

11.- Mocio per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.

12.- Mocions urgents.

13.- Precs i preguntes.

Ple 08_2019

Data d'inici de la sessió 12-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Establir la periodicitat de les sessions del Ple.

3.- Reconeixement de la Junta de Govern Local i periodicitat de les seves sessions.

4.- Constitució de la Comissió Especial de Comptes.

5.- Constitució de la Junta de Portaveus.

6.- Creació de la Comissió de Coordinació d'Àrees.

7.- Nomenament de Tresorer.

8.- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

9.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals.

10.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents i tinentes d'alcalde, i delegació de competències de caràcter general i de caràcter especial.

11.- Donar compte de la constitució dels Grups Polítics Municipals i dels seus portaveus.

Ple 07_2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Constitució de la nova Corporació Municipal

Ple 06_2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Aprovació actes anteriors.

Ple 05_2019

Data d'inici de la sessió 09-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Comptes Generals 2017. Aprovació.

2.- Pròrroga i Modificació del contracte de serveis de neteja dels edifiics municipals i altres equipaments públics. Aprovació.

3.- Concessió administrativa de les instal.lacions de la piscina municipal. Memòria gestió exercici 2018 i establiment equilibri econòmic exercici 2019. Aprovació.

4.- Aprovació de l'increment de les retribucions als treballadors públics de l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

5.- Conveni entre l'Ajuntament de Fornells de la Selva i el Consorci  de les Vies Verdes de Girona per a la gestió de la via verda de Fornells. Aprovació.

6.- Ratificar l'acord de dissolució i liquidació del CILMA adoptat per la seva Assemblea Extraordinaria en sessió de data  14 de març de 2019.

Ple 04_2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Eleccions Municipals i Europees 2019. Elecció membres meses electorals.

Ple 03_2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Eleccions Generals 2019. Elecció membres meses electorals.

Ple 02_2019

Data d'inici de la sessió 28-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe d'intervenció PMP 4t trimestre 2018.

5.- Donar compte de l'informe d'intervenció morositat anual 4t trimestre 2018

6.- Donar compte de l'acord d'aprovació de la instrucció sobre la contractació de contractes menors a l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

7.- Aprovació pressupost 2019.

8.- Moció per a facilitar el transport escolar dels alumnes de batxillerat a l’Institut de Vilablareix.

9.- Mocions urgents.

10.- Precs i preguntes.

Ple 01_2019

Data d'inici de la sessió 31-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Ordenances fiscals. Modificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per llicències urbanístiques. Aprovació provisional.

5.- Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes.

6.- Mocions urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 08_2018

Data d'inici de la sessió 29-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe de Intervenció PMP 3r trimestre 2018

5.- Proposta de sol·licitud al Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la presentació de sol·licitud de subvenció del projecte Via verda Cassà de la Selva-Campllong-Fornells de la Selva-Llambilles i millores en via verda carrilet. Tram: Fornells de la Selva, a la convocatòria de subvencions per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, ref. BDNS 410257)

6.- Aprovació de l'actualització de les retribucions als treballadors públics de l'Ajuntament de Fornells.

7.- Moció en favor de les persones amb discapacitats perquè puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.

8.- Mocions urgents.

9.- Precs i preguntes.

Ple 07_2018

Data d'inici de la sessió 27-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets i resolucions.

3.- Donar compte per l’Alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4.- Donar compte de l'informe de Intervenció PMP 2n. Trimestre 2018.

5.- Elecció del Jutge substitut del Jutjat de Pau de Fornells de la Selva.

6.- Mocions urgents.

7.- Precs i preguntes.

Ple 06_2018

Data d'inici de la sessió 26-07-2018

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Fornells de la selva i el Consorci del transport públic de l'àrea de Girona, Autoritat territorial de mobilitat per a la distribució i recàrrega de títols de transport integrats

 5. Moció per donar suport a la gestió de menjadors escolars per part de les AMPES

 6. Moció a favor de la reforma horària

 7. Mocions urgents.

 8. Precs i preguntes.

 

Ple 05_2018

Data d'inici de la sessió 28-06-2018

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.

2. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018 referent a l'aprovació del Pla local de joventut 2018_2019.

3. Expedient de modificació de pressupost per crèdit extraordinari 02/2018 CE.

Ple 04_2018

Data d'inici de la sessió 31-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'informe de Intervenció PMP 1r. Trimestre 2018

 5. Expedient de modificació de pressupost per crèdit extraordinari 01/2018 CE. Aprovació.

 6. Concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal: Memòria gestió exercici 2017 i establiment equilibri econòmic per a l'exercici 2018. Aprovació.

 7. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. Aprovació.

 8. Aprovar la denominació d'un espai públic: Centre Social 1 d'Octubre de 2017.

 9. Mocions urgents.

 10. Precs i preguntes.

 

Ple 03_2018

Data d'inici de la sessió 05-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'informe d'intervenció PMP 4t. trimestres 2017

 5. Donar compte de l'informe d'intervenció morositat 4t. trimestre 2017

 6. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter

 7. Delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i

  inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals

 8. Proposta festes locals any 2019

 9. Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística

 10. Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia

  de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol

 11. Mocions urgents.

 12. Precs i preguntes.

Ple 02_2018

Data d'inici de la sessió 15-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Pressupost general exercici 2018. Aprovació. Exp 35-01 05 005 5/2018.

2. Contracte d'obra del projecte titulat "Grades i formació de nous serveis al Camp de Futbol" de Fornells de la Selva. Aprovació de l'expedient, dels plecs de clàusules i de la convocatoria de licitació. Exp. 38-01 04 006 11/2018.

Ple 01_2018

Data d'inici de la sessió 25-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Consorci de les Vies Verdes de Girona. Adhesió.

 5. Informe de seguiment del Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES) de

  Fornells de la Selva. Aprovació. Exp.99-01 05 006 27/2017.

 6. Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Fornells de la Selva.

  Aprovació. Exp. 20-01 05 004 3/2018.

 7. Mocions urgents.

 8. Precs i preguntes.

Ple 10_2017

Data d'inici de la sessió 30-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes anteriors.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'informe de intervenció PMP 3r. Trimestre 2017

 5. Encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada per contractar l'execució d'accions a fi de millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que han estatprèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible(PAES) aprovats pel Ple. Aprovació.

 6. Mocions urgents.

 7. Precs i preguntes.

Ple 09_2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajunament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Eleccions Autonòmiques. Sorteig membres meses electorals.

Ple 07_2017

Data d'inici de la sessió 19-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Compte General Municipal de l'exercici 2016. Aprovació.

 2. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Fornells de la Selva. Aprovació inicial

  (exp. 270-01 11 006 116/2017).

 3. Moció de rebuig i denúncia a la violència policial de l'1 d'octubre.

Ple 06_2017

Data d'inici de la sessió 28-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'informe de intervenció PMP 2n. Trimestre 2017

 5. Projecte d'obra pública: "Millora i renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat". Aprovació definitiva. Exp. 146-01 09 001 4/2017.

 6. Contracte d'obra del projecte titulat: "Millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva". Aprovació de l'expedient, dels plecs de clàusules i de la convocatòria de licitació. Exp. 248-01 04 006 35/2017

 7. Expedient de modificació de pressupost per crèdit extraordinari 01/2017 CE

 8. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències

 9. Mocions urgents.

 10. Precs i preguntes.

Ple 05_2017

Data d'inici de la sessió 27-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior.

2. Donar compte dels decrets i resolucions.

3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de

l'Àrea de Girona

5. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Fornells de la Selva.

Aprovació definitiva. Exp. 76-01 05 004 14/2017

6. Expedient de modificació de pressupost per suplement de crèdit 01/2017 SC.

Aprovació

7. Proposta festes locals any 2018

8. Moció de suport al Correllengua 2017

9. Mocions urgents.

10. Precs i preguntes.

Ple 04_2017

Data d'inici de la sessió 25-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'Informe de intervenció PMP 1r. Trimestre 2017.

 5. Projecte d'obra pública: "Millora i renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat". Aprovació inicial.

 6. Concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal: Memòria de gestió exercici 2016, i establiment de l'equilibri econòmic per a l’exercici 2017. Aprovació.

 7. Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl a Fornells de la Selva. Aprovació inicial.

 8. Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum.

 9. Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.

 10. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 11. Mocions urgents.

 12. Precs i preguntes.

Ple 03_2017

Data d'inici de la sessió 30-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Donar compte de l'informe d'intervencióPMP 4rt trimestre 2016

 5. Donar compte de l'informe d'intervenció MOROSITAT 4rt trimestre 2016

 6. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Fornells de la Selva. Aprovació inicial.

 7. Adequació i actualització del Mapa de capacitat acústica de Fornells de la Selva. Aprovació inicial.

 8. Adhesió de l'Ajuntament de Fornells de la Selva a la Xarxa Local SITMUN-Girona i als seus serveis, creada per la Diputació de Girona.

 9. Mocions urgents.

 10. Precs i preguntes.

Ple 2_2017

Data d'inici de la sessió 09-02-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Pressupost general exercici 2017. Aprovació.

Ple 1_2017

Data d'inici de la sessió 26-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el departament de Salut i l'Ajuntament de Fornells de la Selva. Aprovació.

 5. Moció de suport a la renovació del contracte de la societat amb la pagesia.

 6. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.

 7. Moció de suport amb la campanya Casa nostra és casa vostra.

 8. Mocions urgents.

 9. Precs i preguntes.

Ple 11_2016

Data d'inici de la sessió 24-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior.

2. Donar compte dels decrets i resolucions.

3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció PMP 3er trimestre 2016

5. Encàrrec de gestió a la Diputació de Girona, per a la licitació agregada per a la contractació de l'execució d'accions per a la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle , que han estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES) aprovats pel Ple. Aprovació

6. Moció sobre la seguretat local i la possibilitat de mancomunar un cos de vigilància i seguretat

7. Moció de suport als encausats pel 9N

8. Moció per establir la col·laboració de la Diputació de Girona en el suport econòmic als municipis en l'IVA dels FEDER

9. Moció de suport als 25 anys de "La Marató de TV3"

10. Mocions urgents.

11. Precs i preguntes.

Ple 10_2016

Data d'inici de la sessió 27-10-2016

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Compte General exercici 2015. Aprovació

Ple 09_2016

Data d'inici de la sessió 29-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta anterior.

 2. Donar compte dels decrets i resolucions.

 3. Donar compte per l’alcaldia de diferents temes d’interès municipal.

 4. Ratificació del Decret de l'Alcaldia de data 6 de setembre de 2016 referent a la formulació de requeriment previ contra la resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme d'aprovació de la delimitació de la trama urbana consolidada supramunicipal.

 5. Projecte d'obra pública: "Grades i formació de nous serveis al camp de futbol". Aprovació definitiva.

 6. Moció per millorar el servei de rodalies RENFE a Catalunya

 7. Moció per una administració socialment responsable

 8. Mocions urgents.

 9. Precs i preguntes.