No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública de què disposa aquest ens, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Requisits previs:

a)Identificació del sol·licitant

b)Concreció de la informació que es sol·licita

c)Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

d)Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

 

Quin cost té:

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferentrs de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresoponent ordenant.

 

Quan es dóna resposta?

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Silenci administratiu: la sol·licitud s'entèn estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci adminsitratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

 

Normativa reguladora del silencia administratiu

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administartiu comú de les administracions públiques

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les admistracions públiques de Catalunya

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o pressumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dicatdes.

Així mateix, les resolucions expresses o pressumptes en matèria d'accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona major de 16 anys, a títol individual o en representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat pe llur normativa específica i, amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 

L'enllaç del tràmit de sol·licitud d'accés a la informació pública, de la pàgina web de l'Ajuntament de Fonollosa és el següent:

http://www.fonollosa.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/sollicitud-dacces-a-la-informacio-publica.html