Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

L'urbanisme és la funció pública que abasta l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús del sòl, la seva urbanització i edificació, i la regulació de l'ús, conservació i rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions. Es desplega mitjançant el planejament urbanístic que està constituït per aquell conjunt d'instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar l'ús del sòli i regular les condicions per transformar-lo i/o conservar-lo.

L'instrument d'ordenació urbanística integral del territori és el pla d'ordenació urbanística, al qual li correspon, entre d'altres, classificar el sòl, definir el model d'implantació urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbanístic

Per consultar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa cliqueu el següent link del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/registre_de_planejament_urbanistic_de_catalunya_intern/