En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Comissió Especial de comptes

Funcions

Membres

- President: Joan Reñé i Huguet – Junts per Fondarella.

- Vocals:

Junts per Fondarella Jaume Serra Vergés i Jordi Mir Braqué;

Republicans per Fondarella: Ferran Bosch Navés.

Junta de Govern Local

Funcions

  • L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. Administració Local 14 Número 135 Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 15 de juliol de 2019
  • L’exercici de les competències que l’Alcaldia, de forma expressa li delegui, les quals es materialitzaran, en el seu cas, mitjançant Decret.
  • L’exercici de les competències que el Ple, de forma expressa li delega, les quals s’expressen a continuació:
  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Competències

- GESTIÓ ECONÓMICA I PATRIMONI:

a. El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, de conformitat amb el Pressupost aprovat i les seves Bases d’Execució.

b. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments.

c. Distribució de subvencions i distribució de quantitats amb càrrec a partides que estiguin consignades al Pressupost, dins l’àmbit de la seva competència.

d. Aprovar factures de les despeses ordenades i totes les certificacions de la contractació d’obres i serveis, conforme les Bases d’Execució del Pressupost.

e. Adquisició de bens i drets i alienació del Patrimoni, en els termes previstos a l’article 21.1 apartat p) de la Llei 57/2003, (Que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, d’acord amb el procediment legalment establert.

2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA:

a. La concessió de llicències d’obertura d’establiments fabrils, industrials, i comercials i de qualsevulla altra índole, i de llicències d’obra en general, llevat que les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan.

b. Emetre informes i aprovar els expedients de llicències subjectes a intervenció administrativa en matèria mediambiental i d’exercici d’activitats.

3.- CONTRACTACIÓ:

a. Contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments, en els termes previstos a l’article 21.1 apartat ñ) de la Llei 57/2003, (Que en la seva quantia no excedeixi del 10% del recursos ordinaris del Pressupost, d’acord amb el procediment legalment establert, i les de caràcter plurianuals sempre i quan llur durada no superi els 4 anys, i que l’import acumulat de totes les anualitats tampoc superi el percentatge esmentat).

b. Aprovació dels Projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstes al Pressupost.

4.- URBANISME:

a. L’exercici de les facultats relatives a aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament del general, no expressament atribuïdes al Ple, en els termes previstos a l’article 21.1. apartat j) i 21.3, de la Llei 57/2003.

b. Aprovació dels instruments de gestió urbanística.

c. Aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.

Membres

Sr. Jaume Serra Vergés

Sra. Raquel Castro Rodríguez